Studiegids

nl en

Nederlandse taal en cultuur

De bachelor Nederlandse taal en cultuur omvat een driejarige opleiding. Er is aandacht voor de Moderne en Historische Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde, de taalbeheersing en media.
Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken, even als het eerste semester van het tweede jaar.
In het vierde semester kan je al gaan voorsorteren voor je specialisatie (taalkunde, moderne letterkunde, oudere letterkunde, taalbeheersing) via een accentwerkgroep naar keuze.
In het derde jaar is er ruimte (30 ec) voor het volgen van een minor of een keuzepakket (waarbinnen je een stage kan doen) en kies je definitief voor een van de vier specialisaties.

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.

De propedeuse bestaat uit vakken die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele neerlandistiek. De richtingen Letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing komen in beide semesters aan bod in de vorm van hoor- en werkcolleges. Ook wordt het specialisatiethema media geïntroduceerd. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten en casussen worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6.0 of hoger) heeft afgerond.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 12 uur voor de verplichte introductiedagen, 1 uur ten behoeve van het Studieplan en 2 uur ten behoeve van tutoraat.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Taal mentaal 1 5
Taal en communicatie 5
Geschiedenis van de Nederlandse taal 5
Hoe werkt literatuur? Analyse en interpretatie 5

Verplicht binnen het propedeusejaar, gekoppeld aan Hoe werkt literatuur? zijn de academische vaardigheden

Academische Vaardigheden (Nederlandse taal en cultuur)

TWEEDE SEMESTER

Taal en media 5
Literatuur en cultuur van 1800 tot heden 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Taal sociaal 5
Argumenteren en overtuigen 5
Vaardigheden: schrijven en presenteren 5

Tweede jaar

Naast de verplichte onderdelen zijn er twee keuzemogelijkheden:

  • in het eerste semester kies je tussen Onderzoeksvragen Middeleeuwen en Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting

  • in het tweede semester kies je één accentwerkgroep naar interesse of beoogde specialisatie

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken

Presenteren en presentatieonderzoek 5
Stilistiek 5
Taalvariatie synchroon en diachroon 5
Vorm en betekenis 2 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de 20e eeuw en 21e eeuw 5

Kies één van deze twee vakken

Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting 5

TWEEDE SEMESTER

Verplichte vakken

Boek- en tekstcultuur 5
Klassieke en moderne retorica 5
Benaderingen van literatuur 5
Norm en taal 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Eén accentgroep naar keuze:

Accentwerkgroepen Oudere Nederlandse Letterkunde

Middeleeuwse epiek uit de Nederlanden 5
Gouden teksten uit de Renaissance 5

Accentwerkgroepen Moderne Nederlandse Letterkunde

Nederlandse cultuurgeschiedenis 5
Moderne Zuid-Afrikaanse literatuur 5

Accentwerkgroepen Nederlandse taalkunde

Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5

Accentwerkgroepen Taalbeheersing van het Nederlands

Creatief schrijven: Vier cruciale keuzes 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Derde jaar

In het derde jaar volg je 30 ec aan vakken bij Nederlands en daarnaast 30 ec aan keuzevakken in de vorm van een minor of een individueel samengesteld keuzepakket.

Voorts kies je definitief je specialisatie. In het kader van je specialisatie doe je

(1) het accenttentamen van de gekozen specialisatie (*)
(2) twee accentwerkgroepen op het gebied van je specialisatie hebben gedaan (**)
(3) het methodevak van je specialisatie hebben gedaan
(4) je BA-eindwerkstuk schrijven op het gebied van je specialisatie, in combinatie met het seminar BA-eindwerkstuk van je specialisatie.

(*) Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden:

  • twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het accenttentamen in het tweede semester

  • één accentwerkgroep in elk semester en het accenttentamen in het eerste semester.

(**) Samen met de accentwerkgroep die je in het tweede semester van je tweede jaar hebt gevolgd, heb je dan in totaal drie accentwerkgroepen gedaan. Minimaal twee daarvan moeten liggen op het gebied van je specialisatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Kies de methodemodule die hoort bij je specialisatie:

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde 5
Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek 5

Kies een van de accentwerkgroepen + het accenttentamen van je specialisatie OF twee accentwerkgroepen

Accentwerkgroepen Specialisatie Moderne letterkunde

Recente romans 5
Auteur en media 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Taalbeheersing

Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5

Accentwerkgroep Specialisatie Oudere letterkunde

Herauten, literatuur en heraldiek (1300-1700) 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Taalkunde

Sociolinguïstiek: straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Nederlandse Taalkunde: Tweetaal 5

Kies het Accenttentamen van je specialisatie.

Accenttentamen Moderne Nederlandse Letterkunde 5
Accenttentamen Oudere Nederlandse Letterkunde 5
Accenttentamen Nederlandse Taalkunde 5
Accenttentamen Taalbeheersing 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Kies je laatse accentwerkgroep OF doe het accenttentamen van je specialisatie

Accentwerkgroepen Specialisatie Oudere letterkunde

Middeleeuwse epiek uit de Nederlanden 5
Gouden teksten uit de Renaissance 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Moderne letterkunde

Nederlandse cultuurgeschiedenis 5
Moderne Zuid-Afrikaanse literatuur 5

Accentwerkgroep Specialisatie Taalkunde

Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5

Accentwerkgroep Specialisatie Taalbeheersing

Creatief schrijven: Vier cruciale keuzes 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Kies het Accenttentamen van je specialisatie (indien niet afgelegd in het eerste semester)

Accenttentamen Moderne Nederlandse Letterkunde 5
Accenttentamen Oudere Nederlandse Letterkunde 5
Accenttentamen Taalbeheersing 5
Accenttentamen Nederlandse Taalkunde 5
BA-eindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 10

Gastschrijver

Vak EC Semester 1 Semester 2
Gastschrijver: Stefan Hertmans 5

Stage

Wie tijdens de studie - bachelor of master - een keer een stage loopt, krijgt niet alleen een kijkje in de keuken van het bedrijf/de instelling waar hij/zij de stage loopt, maar bereidt zich daardoor ook voor op de arbeidsmarkt. Het doen van een stage wordt daarom ook van harte aanbevolen in het licht van je voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Tijdens je hele studieloopbaan kan je op verschillende manieren voorbereiden op de arbeidsmarkt. Kijk voor de mogelijkheden op de website van de Loopbaanservice.

Elk semester bieden de medewerkers van de Loopbaanservice diverse cursussen en workshops aan die je helpen om je na je studie zo beslagen mogelijk ten ijs te laten komen. Van het schrijven van een goed cv en het doen van een peroonlijke loopbaantest tot voorlichtingen over stages en/of een buitenlandverblijf. Ook dat laatste behoort zeker tot de mogelijkheden. Waarom zou een student Nederlands (bijvoorbeeld in de vrije keuzeruimte) geen vakken kunnen volgen aan een universiteit van Berlijn, Leuven, Münster of Wenen? Praat er eens over met je studieadviseur!!

Meer info

Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding
Bindend studieadvies (BSA) Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Onderwijs- enexamenregeling (OER) van de opleiding

Voor eindtermen, regelingen en procedures van de opleiding kan de Onderwijs- en examenregeling (OER) worden geraadpleegd. Facultaire OER Opleidingsspecifiek deel

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie de BSA regeling online.

Het programma

De opleiding Nederlandse taal en cultuur kent vier secties:
Moderne Letterkunde, Oudere Letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing van het Nederlands.

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat voor het grootste deel uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle drie hierboven genoemde secties. Ook wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die voor de rest van de studie van belang zijn. Daarnaast wordt in het eerste jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen het vak Inleiding Literatuurwetenschap gevolgd. Er is in het eerste jaar geen keuzemogelijkheid voor de student. Alle onderdelen zijn verplicht en moeten met een voldoende worden afgesloten om het propedeusediploma te kunnen behalen. Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tweede jaar en derde jaar
Het eerste semester van het tweede jaar is gevuld met zes verplichte hoofdvakonderdelen. Het tweede semester kent vier verplichte hoofdvakonderdelen alsmede het kerncurricukumvak Wetenschapsfilosofie. Ook kiest de student één accentwerkgroep uit het aanbod van de verschillende secties. Zijn keuze moet hij vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan.

In het derde jaar kiest de student één van de twee methodenmodules die door de secties Letterkunde en Taalbeheersing/Taalkunde worden aangeboden. Daarnaast volgen hij/zij twee accentwerkgroepen en legt hij/zij een literatuurtentamen af binnen de gekozen specialisatie . Dit mondelinge accenttentamen wordt afgelegd bij de sectie waarbij de student het bacheloreindwerkstuk wil schrijven.

Voor de accentwerkgroepen kan er – net als in het tweede semester van het tweede jaar – gekozen worden uit werkgroepen Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Taalbeheersing.

Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden: ofwel twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het literatuurtentamen in het tweede semester, ofwel één accentwerkgroep in elk semester en het literatuurtentamen in het tweede semester.

Uiteindelijk dienen ten minste twee van de drie gekozen accentgroepen die de student in zijn tweede en derde jaar doet binnen zijn specialisatie te vallen. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombinerd met het verplichte scriptieseminar.

Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een keuzeruimte van 30 ec.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de e-Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studieadviseur voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Herkansingen tentamens
Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden.
Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) van schriftelijke (deel)tentamens moeten altijd herkanst worden. Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling:

een student mag tijdens zijn hele bachelorperiode bij schriftelijke (deel)tentamens drie keer een voldoende herkansen. De herkansing van het desbetreffende vak / de desbetreffende voldoende moet plaatsvinden in hetzelfde studiejaar waarin de te herkansen voldoende is behaald.
De herkansing van een voldoende moet tijdig worden aangevraagd bij de examencommissie.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat wordt geschreven in samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptiebegeleidingsplan.
Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven en het dient als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde scriptiebegeleider en de student. Tevens wordt er per sectie een (verplicht) BA-scriptieseminar aangeboden. Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma met een voldoende zijn afgesloten en de scriptie als voldoende is beoordeeld. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website.

Specialisaties
Studenten specialiseren zich in hun derde jaar in een van de vier specialisaties die de opleiding kent: Taalbeheersing, Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde of Taalkunde. De specialisatie bestaat uit het volgen van ten minste twee accentwerkgroepen, het afleggen van het accenttentamen en het schrijven van het BA-eindwerkstuk binnen de gekozen specialisatie. Het hebben gevolgd van de methodemodule op het gebied van de specialisatie behoort eveneens tot de vereisten.

Aansluitende Masterprogramma’s

Het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek en tot de track Literature and Society. Europe and Beyond van de master Literary Studies. Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld de research master Literary Studies of Linguistics. Wie een researchmaster wil gaan doen, dient via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis) een toelatingsverzoek te doen

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur bezitten en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Nederlands verwerven. Als studenten in de keuzeruimte de educatieve minor (30 ec) hebt afgerond en en vervolgens het masterdiploma neerlandistiek hebben behaald, kunnen ze met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.