Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges worden eerste enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod – denk hierbij aan structuralisme, hermeneutiek en postmodernisme.

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen biedt een brede introductie in de wetenschapsfilosofie. We gaan uitgebreid in op de moderne wetenschappelijke methode: hoe is deze tot stand gekomen, en, vooral, wat houdt deze eigenlijk in? Wat is bijvoorbeeld ‘verklaren’ in de wetenschappen? We proberen deze vraag te beantwoorden aan de hand van het werk van onder anderen Karl Popper, Thomas Kuhn en Michel Foucault.

Daarnaast zullen in deze cursus verschillende recente filosofische stromingen aan bod komen die van belang zijn geweest voor de taalkunde, de letterkunde, de geschiedenis en/of de kunstgeschiedenis. Zo kijken we naar de hermeneutiek (Dilthey, Gadamer), het structuralisme (De Saussure) en het postmodernisme (Derrida, Rorty).

Het gaat in deze cursus dus zowel om een reflectie op de wetenschappelijke praktijk, als om een kennismaking met enkele centrale begrippen en ideeën uit het 20e-eeuwse denken die geen enkele geesteswetenschapper onbekend mogen zijn.

Leerdoelen

Na afloop van dit college dienen studenten:

  • inzicht te hebben verworven in de aard van wetenschap in het algemeen en van de geesteswetenschappen in het bijzonder,

  • vertrouwd te zijn geraakt met de belangrijkste stromingen die in de debatten over de geesteswetenschappen een rol spelen of gespeeld hebben.

Rooster

Let op: Kies de juiste groep dan kun je daarna het rooster rooster kerncurriculum bekijken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • College 2 uur per week gedurende 7 weken: totaal 14 uur

  • Online college 1 uur per week gedurende 5 weken: totaal 5 uur

  • Voorbereiding van colleges: 65 uur

  • Zelfstudie 56 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen.

Weging

Schriftelijk tentamen: 100%

Herkansing

een schriftelijk tentamen.

nabespreking tentamen

Een nabespreking van het tentamen wordt georganiseerd ruim voor de eerstvolgende herkansing.

Blackboard

Verdere informatie over de cursus zal op de Blackboard verschijnen.

Literatuur

Verplichte literatuur: door de docent verzorgd cursusmateriaal plus reader met teksten.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. V.A. Gijsbers