Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit zes afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier tracks binnen de hoofdrichtingen: Amerikaanse Geschiedenis, Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering, Minderheden en- Migratiegeschiedenis en Maritieme Geschiedenis die een onderdeel zijn van respectievelijk Algemene Geschiedenis, Sociale Geschiedenis en Vaderlandse Geschiedenis.

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks.

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

Eerste Jaar

Nieuwe eerstejaarsstudenten worden door de studiecoördinator en de onderwijsadministratie voorafgaand aan de Eerstejaarsdagen ingedeeld in werkgroepen. De onderwijsadministratie schrijft hen in voor alle werkcolleges, themacolleges en bijbehorende afsluitende activiteiten. De studenten melden zich tijdens de eerste mentorbijeenkomst op de eerstejaarsdag onder begeleiding van hun studentmentoren in uSis aan voor alle hoorcolleges van het eerste semester.

Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf geheel zelfstandig in te schrijven voor hoorcolleges. Bij problemen kunnen zij in eerste instantie hulp vragen van hun studentmentoren.

Tweedejaars studenten die een eerstejaars werkcollege of themacollege moeten herkansen dienen zich te melden bij studiecoördinator dhr. Matthijs Olieman en worden in overleg ingedeeld in één van de eerstejaarsgroepen.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 4 uur voor de eerstejaarsdag, en in het tweede semester 1 uur voorlichting over studieplan en onderwijsprogramma van het tweede jaar.

Compensatieregeling

Bij het afronden van de propedeuse kan compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

 • Hoorcollege Oude Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (5 EC).

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

 • a) 55 EC aan propedeusevakken zijn behaald;
 • b) het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
 • c) indien het cijfer voor het te compenseren hoorcollege niet lager is dan een 4.0;

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden en kan een verzoek tot compensatie indienen bij de examencommissie via Verzoek tot toepassing van de compensatieregeling

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Themacollege I 5
Propedeuse Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen 5

Vaardighedenwerkcollege I (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG) 0
Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 0
Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 0

Tweede semester

Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Themacollege II 10

Vaardighedenwerkcollege II (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 0
Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 0
Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Van de twee hulpvakken moet er minimaal één erkend zijn door de afstudeerrichting.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Tweedejaars studenten die een tweedejaars werkcollege moeten herkansen, dienen zich te melden bij studiecoördinator Jaap de Witte.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Kerncollege 1: De grenzen van de macht 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kerncollege 2: Global Connections 5
Historiografie en Geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges, werkcolleges en hulpvakken

Kies voor elk semester één vak uit de lijst ‘hoorcolleges, één uit de lijst ‘BA2 werkcolleges’ en één uit de lijst ‘hulpvakken’.
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

TRANS OCEANUM. Aan de overkant van het grote water: de Romeinse provincie Britannia 5
Pompeii en Herculaneum: leven en dood van twee antieke steden 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Kruistocht en Jihad 5
Europese expansie en globalisering, 900-1500 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

De Geschiedenis van Marokko 5
The History of European Integration 5
Voorbij de dreiging 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

The History of European Integration 5
Markt en macht. De wereldeconomie van handelskapitalisme naar globalisering, 1500-heden 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Nederlanders op de wereldzeeën (1600 tot heden) 5
Boze burgers van de 16e eeuw tot nu. 5
De Republiek en Europa, een diplomatieke geschiedenis, 1600-1800 5

Hoorcollege Algemene geschiedenis

From the Pilgrims to the Present: An Introduction to American Studies 5
Geschiedenis van de Europese Expansie in Mondiale Context 5
Geschiedenis van Rusland 5
Staat en natie vanaf ca. 1500 tot heden vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief 5
Africa History and Anthropology 1: Africa from Zero to Now 5
“Classical” Music and Society (17th-20th century) – an Introduction 5
Van Columbus tot Castro. Geschiedenis van het Caraïbisch Gebied 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Constantijns revolutie? 10
Polis en burger: burgerschap in klassiek Athene 10

Werkcolleges Oude Geschiedenis (Global Connections)

Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10
Rijk van overvloed: Romeins Italië van Augustus tot Hadrianus 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Laatmiddeleeuwse religiositeit in woord en beeld: manifestaties van macht 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (Global Connections)

Tussen de lakens. Seksualiteit in de middeleeuwen 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (De grenzen van de macht)

History of Homosexuality 10
Modelburgers en Zondebokken: mechanismen van in- en uitsluiting in de Nederlandse samenleving 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (Global Connections)

Anti-immigration since the late nineteenth century 10
Te jong om te sterven. Kindersterfte en kindermoord, 1750-heden 10
De Great Divergence: welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld, 1750-1914 10
Marokkanen in Nederland: van gastarbeider tot transnationale burger 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (De grenzen van de macht)

History of Homosexuality 10
“This time is different”: Financiële crises van de zeventiende eeuw tot nu 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (Global Connections)

De Great Divergence: welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld, 1750-1914 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Op reis in de politieke (auto) biografie 10
Poldermodel of conflictmodel? Debat over de Nederlandse volksaard, samenleving en politiek, 1780-nu 10
De macht van het woord, 400 jaar Nederlandse krant 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis (Global Connections)

Oorlog in de Archipel. Het Indonesische dekolonisatieconflict 1945-1950 10
De maritieme Gouden Eeuw. Overzeese expansie en dagelijks leven in de Nederlandse Republiek 10
Twee geloven op een kussen. Nederlandse religiepolitiek in de Gouden Eeuw 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Afrikaanse Geschiedenis en Antropologie 2: Media en Macht 10
Comparative Colonial History: Dutch and British Indies, 1750-1950 10
Thatcher's Britain: Politics, Society, Culture 10
Humaniteit, humanitarisme en mensenrechten 1500-1900 10
‘Liberté, Egalité, Fraternité!' The French Revolution and the Birth of the Republic 10
De Ierse revolutie, 1912-1923 10
Koloniale oorlogen: modern imperialisme en dekolonisatie vanuit militair perspectief 10
Van de opkomst van het Tweede Duitse Keizerrijk tot de ondergang van de Weimarrepubliek: de Duitse politieke cultuur tussen 1871 en 1933 10
Transatlantic Relations Inside Out: Europe and the U.S. in the 20th Century 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (Global Connections)

Reizen in Azië; reisverslagen van 1200 tot nu 10
Het Caraïbisch gebied: op het kruispunt van vier werelddelen 10
From Cradle to Grave: Charity, health and welfare in Europe and America since the late 19th century 10
Global encounters. Interculturele diplomatie in de vroegmoderne tijd 10
Irresistible Empire? 20th Century U.S. Consumer Culture in a Trans-Atlantic Context 10
Mars in beweging: de wereldwijde invloed van veranderende oorlogvoering in vroegmodern Europa 10

Hulpvakken Oude Geschiedenis

Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling) 5
Antieke inscripties als bron 5
Antieke munten als bron voor de Oudheid 5

Hulpvakken Middeleeuwse Geschiedenis

Middeleeuwse paleografie 5
De werkplaats van de Mediëvist 5
Digitale Cartografie voor Historici 5

Hulpvakken Sociale Geschiedenis

Digital History 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Statistiek voor Historici 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Digitale Cartografie voor Historici 5

Hulpvakken Economische Geschiedenis

Statistiek voor Historici 5
Digital History 5
Oud Schrift 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Digitale Cartografie voor Historici 5

Hulpvakken Vaderlandse Geschiedenis

Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Digital History 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5

Hulpvakken Algemene Geschiedenis

Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Statistiek voor Historici 5
Digital History 5
Oral History 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Seminar 10 EC

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 5 EC

 • Keuzeruimte15 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • BA-Eindwerkstuk 15 EC

 • Scriptieseminar (verplicht)

 • Keuzeruimte 15 EC

Vak EC Semester 1 Semester 2

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 EC). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Seminars

Kies één van onderstaande vakken:
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Seminar Oude Geschiedenis

Thuis is waar de Lares zijn: De Romeinse familia en haar leden 10
Macht en Monumenten: hegemonie en architectuur van Attalos tot Augustus 10

Seminar Middeleeuwse Geschiedenis

Medievalismen: verwijzingen naar de middeleeuwen in de moderne cultuur 10
Ridderorden en kruisvaart in de Nederlanden 10

Seminar Sociale Geschiedenis

Kooplieden, Religie en Cultuur: Competitie, Ruzie en Onderhandelingen in de Wereldhandel, 1500-1800 10
Kracht van het gezin. Huishoudens en sociale en economische ontwikkeling, ca. 1600-1900 10
Vluchtelingen, 1914-heden 10
De regulering van diversiteit in vroegmoderne Europese rijken 1500-1800 10
De Tolerante Republiek? Migraten voor de rechtbank, 1600-1900 10

Seminar Economische Geschiedenis

Kooplieden, Religie en Cultuur: Competitie, Ruzie en Onderhandelingen in de Wereldhandel, 1500-1800 10
Kracht van het gezin. Huishoudens en sociale en economische ontwikkeling, ca. 1600-1900 10
It’s a rich man’s world: Kapitaal als bron van vermogensongelijkheid 10

Seminar Vaderlandse Geschiedenis

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog 10
100 jaar kiesrecht. Feest voor de democratie? 10
Uitzonderlijke vrijheid? Genderverhoudingen in de Nederlandse Republiek (1600-1800) 10

Seminar Algemene Geschiedenis

Tussen wens en werkelijkheid: theorie en praktijk van de vroegmoderne oorlog (ca. 1500-1815) 10
Africa History & Anthropology 3: Oranje-Blanje-Blues: A shared history of the Netherlands and South Africa 10
Populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in de 20e-eeuwse Caraïbische politiek 10
Sovjetgeschiedenis en herinnering 10
VOC-ambassades naar Aziatische hoven, 1600-1800 10
De Weimarrepubliek, 1918-1933: de kwetsbaarheid van de democratie 10
The Intermestic Cold War: How the Bipolar Conflict Reshaped US Foreign and Domestic Policies 10
Eigenaardige spionnen? Nationale inlichtingenculturen in het Westen 10
Koloniale religie of religieus kolonialisme: geloof, zending en kolonialisme in Azië, 1600-1900 10
Minds Matter: American Public Intellectuals and their Ideas 10
De ordening van het universum: globalisering en veranderende wereldorde in de vroegmoderne wereld 10
Vorstelijke macht als familiebedrijf in vroegmodern Europa 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte Geschiedenis 30

BA Scriptieseminar

BA Scriptieseminar Geschiedenis 0

BA eindwerkstuk

BA Eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

I. Kennis
Basiskennis en -inzicht:

 • 1) Kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in grote lijnen met een concentratie op Europa en zijn interdependentie met de rest van de wereld, gedifferentieerd naar tijdvak, van de oudheid tot het heden, en naar aspect, met name vaderlandse en sociaaleconomische geschiedenis, waarbij – voor zover dit vakgebied tevens in het voortgezet onderwijs aan de orde is geweest – is voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit is overtroffen;

 • 2) Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • 3) Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis;

 • 4) Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap;

 • 5) Enige kennis van en inzicht in de theoretische grondslagen, c.q. de wijsbegeerte van de (geschied)wetenschap;

 • 6) Enige kennis van en inzicht in begrippen en methoden van (hulp)wetenschappen relevant voor de geschiedwetenschap en in een interdisciplinaire werkwijze.

Gespecialiseerde kennis van en inzicht in één of enkele van de afstudeerrichtingen:

 • 7) Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen;

Met speciale aandacht:
-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;

-bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld;

-bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

-bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

-bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend perspectief (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu;

-bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren;

 • 8) Brede kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en
  -technieken van de gekozen afstudeerrichting,

Met speciale aandacht:
-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie;
-bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde;
-bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;
-bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;
-bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaalwetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in zowel kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen;
-bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis; en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

 • 9) Kennis van en inzicht in een van de andere afstudeerrichtingen van de opleiding en onderdelen van andere vakgebieden.

II. Vaardigheden
Afgestudeerden van de opleiding bezitten de volgende vaardigheden:

 • 10) het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken, deze te analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en deze te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;

 • 11) het vermogen om relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;

 • 12) het vermogen onderzoeksvaardigheden snel en efficiënt te extrapoleren naar en toe te passen in een ander kennisdomein dan wel ander vakgebied om een helder en goed opgebouwd antwoord te kunnen formuleren in woord en geschrift in correct Nederlands op vragen van derden die (een onderwerp) in dat kennisdomein dan wel vakgebied betreffen voor specialisten en niet-specialisten.

III. Academische attitude
Afgestudeerden van de opleiding bezitten de volgende vermogens:

 • 13) kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 14) zich een oordeel te vormen op het vakgebied waarin alle relevante (maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische) aspecten zijn meegewogen;

 • 15) inzicht tentoonspreiden in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis in het algemeen en van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder.

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden en zijn opgenomen in bijlage A bij het facultaire deel.

Aanvullende eisen BSA

Informatie over het bindend studieadvies (BSA) is te vinden op de website.

De opleiding hanteert een aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het tweede studieadvies, genoemd in artikel 6.3.1, namelijk dat ten minste één van de twee Themacolleges behaald moet zijn.

Het Programma

Opbouw van het propedeuseprogramma
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept. De keuze van de onderwerpen is zodanig dat de student inzicht krijgt in de grote lijnen van het geschiedverloop. Naast de genoemde vakken staat het vak Inleiding Historische Wetenschap, een eerste kennismaking met de geschiedtheorie. Tot slot schrijven propedeusestudenten in het kader van het Themacollege I een werkstuk van ca. acht pagina’s (ca. 3200 woorden) en in het kader van het Themacollege II een werkstuk van ca. twaalf pagina’s (ca. 5000 woorden) over een historisch thema.

De hoorcolleges worden afgesloten met een deeltoets en een afsluitend schriftelijk tentamen. Het gewogen gemiddelde van elk tentamen moet voldoende zijn. Er is echter de mogelijkheid om één onvoldoende te compenseren met een ruime voldoende voor een ander hoorcollege, al kan dit alleen als het gewogen gemiddelde van alle hoorcolleges hoger is dan een 6.0. Zie voor details de compensatieregeling.

Het cijfer voor het werkcollege wordt bepaald op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke en mondelinge bijdragen. De drie werkcolleges die gegeven worden in één semester vormen samen een vaardighedencollege. Voor alle drie werkcolleges moet een voldoende worden gehaald om het gehele college met een voldoende af te ronden. Voor de beide themacolleges tellen het werkstuk, de participatie en het referaat mee bij de beoordeling.

Schema eerste jaar

Eerste semester EC
Oude Geschiedenis (OG) 5
Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd (AGN) 5
Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: OG, AGN en VG) 5
Themacollege 1 (TC1) 5
Inleiding Historische Wetenschap 5

Totale studielast 30

Tweede semester EC
Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: MG, AGC en ESG) 5
Themacollege 2 (TC2) 10

Totale studielast 30

Extra uren:

 • Introductiedag in september: 4 uur

 • Voorlichting over tweede jaar en studieplan in april: 1 uur

Tweede en derde jaar
Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit zes afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier tracks binnen de hoofdrichtingen: Amerikaanse Geschiedenis en Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering (beiden onderdeel van Algemene Geschiedenis); Minderheden- en Migratiegeschiedenis (onderdeel van Sociale Geschiedenis); Maritieme Geschiedenis (onderdeel van Vaderlandse Geschiedenis)

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks

Tweede studiejaar
In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Studenten die in september 2012 of eerder met de propedeuse begonnen zijn en al in 2013-14 enkele vakken uit het tweedejaar gehaald hebben, mogen nog via het oude programma (dat tot 31 augustus 2014 gold) hun tweede en derde jaar afmaken.

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Seminar: 10 EC

 • Sectiespecifiek Hoorcollege: 5 EC

 • Keuzeruimte: 15 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • BA-eindwerkstuk: 15 EC

 • Scriptieseminar

 • Keuzeruimte: 15 EC

Keuzeruimte (BA 3)
De keuzeruimte in het derde studie jaar (30 EC) kan opgevuld worden met:

 • een minor
  (een samenhangend pakket van vakken)

 • keuzevakken
  (in Leiden, Nederland of buitenland: mag een student zelf samenstellen en vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie)

 • een stage (in binnen- of buitenland) voor de procedure zie Vinden en regelen.

Met bovenstaande opties kun je een eigen accent geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.

Meer informatie:

Zie ook informatie over de keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen
Zie de aparte cursusbeschrijving.

Afstudeerrichtingen

De opleiding geschiedenis kent de volgende afstudeerrichtingen.
Er zijn zes afstudeerrichtingen:

 • Oude Geschiedenis

 • Middeleeuwse Geschiedenis

 • Economische Geschiedenis

 • Sociale Geschiedenis

 • Vaderlandse Geschiedenis

 • Algemene Geschiedenis

Verder zijn er vier tracks:

 • Amerikaanse Geschiedenis (onderdeel van Algemene Geschiedenis)

 • Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering (onderdeel van Algemene Geschiedenis)

 • Minderheden- en Migratiegeschiedenis (onderdeel van Sociale Geschiedenis)

 • Maritieme Geschiedenis (onderdeel van Vaderlandse Geschiedenis)

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

 • de masteropleiding History aan de Universiteit Leiden.

Compensatieregeling

Bij het afronden van de propedeuse kan compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

 • Hoorcollege Oude Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (5 EC).

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

 • a) 55 EC aan propedeusevakken zijn behaald;
 • b) het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
 • c) indien het cijfer voor het te compenseren hoorcollege niet lager is dan een 4.0;

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden en kan een verzoek tot compensatie indienen bij de examencommissie via Verzoek tot toepassing van de compensatieregeling

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.