Studiegids

nl en

Rijk van overvloed: Romeins Italië van Augustus tot Hadrianus

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of 2 behaald.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Grote politieke en economische verschuivingen hebben vaak directe gevolgen op lokaal niveau: sommige streken en regios profiteren, andere hebben eronder te lijden. De integratie van het Middellandse Zeegebied onder Romeins gezag had grote gevolgen in meerdere regio’s, maar niet in de laatste plaats in Romeins Italië, dat te maken kreeg met een enorme toestroom van rijkdom. Ditbracht grote veranderingen teweeg – zowel in steden als op het platteland – en leidde tot een niet eerder vertoonde sprong in materiële welvaart en sociale complexiteit, die zowel in teksten als in het archeologische materiaal diepe sporen heeft achtergelaten.

In dit werkcollege wordt aan de hand van teksten, inscripties en archeologisch materiaal onderzocht hoe het Romeinse geopolitieke succes het Italiaanse schiereiland blijvend veranderde, en wat dat betekende voor samenlevingen in steden en op het platteland. Dit werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Kan de ontwikkelingen in welvaart in Romeins Italië in de eerste anderhalve eeuw van onze jaartelling in context analyseren

 • 9) Kan beargumenteren hoe de verschillende typen bronnenmateriaal, met name literair, epigrafisch en archeologisch materiaal, zicht bieden op de ontwikkeling van welvaart in Romeins Italië

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Zie Roosters Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 48 uur

 • Maken opdracht(en) : 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 178 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-9

 • Opdracht 1 (introductieopdracht literatuur en debat)
  getoetste leerdoelen: 6-9

 • Opdracht 2 (samenwerkingsopdracht: hot issues)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

 • Opdracht 3 (primaire bronnen)
  getoetste leerdoelen: 3, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdrachten (gemiddelde): 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

 • J. Patterson Landscapes and Cities (Oxford 2006)

 • A. Cooley (ed.) A Companion to Roman Italy (Blackwell 2016).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

Geen