Studiegids

nl en

Polis en burger: burgerschap in klassiek Athene

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of2 behaald.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Over de vraag wat het betekent om ergens ‘burger’ te zijn wordt niet alleen in onze moderne wereld verhit gedebatteerd: discussies over wat burgerschap is, en wie er wel of geen recht op heeft, worden al eeuwen gevoerd, in Europa en daarbuiten. Het klassieke Athene van de vijfde en vierde eeuw voor Christus speelt daarin van oudsher een belangrijke rol, niet alleen vanwege de traditionele westerse preoccupatie met de klassieke oudheid, maar óók omdat het de plek is waar deze discussie als eerste nadrukkelijk aan de oppervlakte komt, en we literaire en epigrafische bronnen hebben die soms tamelijk expliciete informatie geven over hoe ‘burgerschap’ zich historisch ontwikkelde, en wat het betekende in het oude Griekenland. Dat heeft onder wetenschappers tot veel discussie geleid.

Dit werkcollege analyseert aan de hand van bronnen en secundaire literatuur wat ‘burgerschap’ in het klassieke Athene betekende, op wie het betrekking had, en op welke manier dit zijn weerslag kreeg in ons bronnenmateriaal. Dit werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) kan de opkomst en evolutie van burgerschap in het klassieke Athene in brede historische context analyseren

 • 9) overziet de belangrijkste antieke theorievorming over burgerschap in Athene en kan deze in context analyseren

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 48 uur

 • Maken opdracht(en) : 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 178 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-9

 • Opdracht 1 (introductieopdracht literatuur en debat)
  getoetste leerdoelen: 6-9

 • Opdracht 2 (samenwerkingsopdracht: hot issues)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

 • Opdracht 3 (primaire bronnen)
  getoetste leerdoelen: 3, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdrachten (gemiddelde): 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

 • J. Blok, Citizenship in Classical Athens (Cambridge 2017) [digitaal toegankelijk via UB]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

P.H.A. Houten MA

Opmerkingen

Geen