Studiegids

nl en

Macht en Monumenten: hegemonie en architectuur van Attalos tot Augustus

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

De laatste twee eeuwen voor het begin van onze jaartelling kenmerken zich op meerdere plekken de antieke wereld door een niet eerder vertoonde explosie van monumentale bouwactiviteit. Deze heeft nadrukkelijke sporen nagelaten in het archeologische bestand, maar wordt ook nadrukkelijk besproken in contemporaine schriftelijke bronnen. Vaak bestaat er een directe link tussen bouwactiviteit en politieke hegemonie: van de Attaliden in het Pergamon van de tweede eeuw tot het Augusteïsche regime in Rome vertaalde macht zich in monumentale architectuur.

Deze wijdverbrijde bouwzucht was een belangrijke motor voor culturele innovatie, en een nieuw historisch fenomeen dat erom vraagt om nader geanalyseerd te worden. Dit BA-Seminar onderzoekt deze monumentalisering op basis van zowel schriftelijke bronnen, zoals overgeleverde teksten en bouwinscripties, als archeologische resten van steden in Romeins Italië en het Egeïsche gebied.

Dit seminar wordt afgesloten met een werkstuk dat gebaseerd zal zijn op een probleemgestuurd onderzoek in relevante schriftelijke en materiële bronnen. Kernvragen hierbij zijn hoe monumentalisering zich historisch gezien zo spectaculair kon ontwikkelen, en op welke manier de constructie van monumentale architectuur steden daadwerkelijk veranderde.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Kan voorbeelden van monumentale bouwactiviteit uit de tweede en eerste eeuw voor Christus in hun historische en politieke context analyseren

 • 10) Kan aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe monumentale bouwactiviteit bijdroeg aan sociale veranderingen en culturele innovatie.

 • 11) Kan reflecteren op de betekenis van monumentalisering als cultureel fenomeen

 • 12) Begrijpt hoe schriftelijke en archeologische bronnen bijdragen aan historische debatten over stedelijke monumentalisering in de laatste twee eeuwen voor Christus.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2u = 24u.

 • Voorbereiden college: 12 x 2u = 24u

 • Maken opdracht(en) : 3 x 10u = 30u.

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 202u.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (Schriftelijke bronnen)
  getoetste leerdoelen: 8, 10, 12

 • Opdracht 2 (Epigrafische bronnen)
  getoetste leerdoelen: 8, 10, 12

 • Opdracht 3 (Archeologische bronnen)
  getoetste leerdoelen: 8, 10, 12

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten (gemiddelde): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines en inleveren opdrachten en werkstuk

 • communicatie

Literatuur

 • Penelope Davies, Architecture and Politics in Republican Rome (Cambridge 2017).

 • Diane Favro, The Urban Image of Augustan Rome (Cambridge 1996).

 • Ray Laurence, Simon Esmonde Cleary, Gareth Sears. The City in the Roman West c. 250 BC. – c. AD 250 (Cambridge 2011).

 • Wolfgang Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole (Darmstadt 1999).

 • John Camp, The Archaeology of Athens (New Haven 2001).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

Geen