Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de tien zogenaamde afstudeerrichtingen. Deze bestaan uit zes hoofdrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier specialisaties binnen die hoofdrichtingen (Amerikaanse Geschiedenis, Expansiegeschiedenis, Zeegeschiedenis en Migratiegeschiedenis).

Om in één van deze hoofdrichtingen dan wel specialisaties af te studeren moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 • één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS

 • één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS

 • één derdejaars seminar van 10 ECTS

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Daarnaast bevelen de meeste afstudeerrichtingen bepaalde vakken aan ter invulling van de verdiepings- en verbredingsruimte van het tweede studiejaar. Zie verder: Hoofdrichtingen en Specialisaties

Geschiedenis in deeltijd volgen? Zie BA Geschiedenis in deeltijd

Eerste Jaar

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier: propedeuse voltijd en deeltijd

Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich niet zelf aan te melden voor vakken. De groepsindeling en de aanmelding voor vakken en bijbehorende tentamens wordt door het onderwijssecretariaat gedaan. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator mevrouw drs. Els Munter.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 5
Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 1 (Themacollege 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 0
Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 0

Tweede semester

Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 5
Propedeuse HC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 2 (Themacollege 2) 10

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 0
Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één hoorcollege en één werkcollege per semester. Deze colleges hoeven niet binnen dezelfde hoofdrichting te vallen: het is mogelijk in het eerste semester een hoorcollege van hoofdrichting 1 te doen en een werkcollege van hoofdrichting 2 en in het tweede semester vice versa.
Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase door.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 1

 • Werkcollege 1

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 2

 • Werkcollege 2

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Historiografie en geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges en Werkcolleges

(Kies voor elk semester één hoorcollege en één werkcollege):

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
Uit nieuwsgierigheid: Oudheid en innovatie 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

De smaak van de Oudheid: antieke voedselcultuur 10
Crisis! Individuele en collectieve rampspoed in de Oudheid 10
Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

De Bourgondische Nederlanden 5
Stepperijken in de wereldgeschiedenis (ca 250 vC – ca 1750 nC) 5

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Domeinen in de Delta. Opkomst, betekenis en transformatie van het hofstelsel in de Noordelijke Nederlanden 10
Middeleeuws volksgeloof 10
Maritieme imperia in Middeleeuws Europa 10

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Conflict en Consensus 5
Geschiedenis van het Antisemitisme 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5
Voorbij de dreiging 5

Werkcolleges Sociale Geschiedenis

Het land van ontvangst: debatten rond immigratie en integratie 10
Agressie en geweld 10
Verschil moet er zijn? 10

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Werkcolleges Economische Geschiedenis

Perpetuum mobile? Transport en mobiliteit in de 19e en 20e eeuw 10
Vroegmoderne contacten: Steden, handelsnetwerken en globalisering, 1500-1751 10

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Rampen en reddingen in de Nederlandse scheepvaart in de vroegmoderne en de moderne tijd 5
Orangisme van het volk 5
De ondergang en daarna: de vervolging van de Nederlandse Joden en haar nasleep 5

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De kunst van het vergelijken of: hoe uitzonderlijk was de Republiek der Verenigde Nederlanden? 10
Communisme in de polder. De partijcultuur van de CPN 1918-1963 10
Nederland, Spanje en de Spaanse successieoorlog 10
Het Nederlands verzet, 1940-1945. De hagiografie voorbij 10
De zee is open! Zeevarend Nederland in het Verenigd Koninkrijk (1813-1830) 10

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Staat en natie in de Europese geschiedenis 5
Geschiedenis van de Europese Expansie 5
Politieke religie in de westerse wereld van de 19de en 20ste eeuw 5
De Geschiedenis van Spanje 5
Imperia in Azië 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5
Oorlogvoering in de 19e en 20e eeuw 5

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

Geschiedenis van de Sovjetunie 10
De kwestie Noord-Ierland 10
Republics in Early Modern Europe 10
“The United States: Its exalted mission and its unsavory friends”. Het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van buitenlandse dictators gedurend 10
Van Grote Turk tot Groot Mogol: Islamitische heersers in vroegmodern Azië 10
After the Civil War: Reconstruction and the New South, 1865-1914 10
De 'verre' oorlog: de Pacific War 1941-1945 10
Free and Enslaved Blacks in the American South, 1782-1865 10
Land van contrasten: Spanje in de 16e eeuw 10
Seksualiteit in Europa 1850-1990 10
Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits Indie 10

Verdiepings- en Verbredingsruimte (20 ECTS)

De verdiepings- en verbredingsruimte (VVR; 20 ECTS) kan gevuld worden met vakken op niveau 200-300 te kiezen uit: een verdiepings- of verbredingsvak (5 of 10 ECTS); een Hoorcollege (5 of 10 ECTS); en/of een voor Geschiedenis relevant keuzevak (5 of 10 ECTS)

Let op: bij invulling van de VVR met vakken die niet in deze lijst of de lijst met BA-hoorcolleges voorkomen is toestemming nodig van de examencommissie, via Indienen Verzoekschrift in uSis

Zie hieronder de verdiepings-en verbredingsvakken:

Middeleeuwse paleografie 5
“I sat amidst the ruins”. Introductie tot de omgang met antieke bronnen 5
Oral History (sem 1) 5
Oud Schrift (sem 1) 5
Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven? 5
Artists at 20th Century Intersections – Contexts of Society, Economy and Politics 5
Visual Arts 1800-present: Art in the expanded field 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Oral History (sem 2) 5
Oud Schrift (sem 2) 5
Statistiek voor Historici 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar kiest de student de BA-afstudeerrichting uit de hoofdrichting waar in het tweede jaar een hoorcollege en een werkcollege zijn afgerond. Daarin wordt een seminar gevolgd en het BA-eindwerkstuk geschreven. Daarnaast heeft de student 30 ECTS keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf en volgt hij nog een hoorcollege van 5 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Seminar

Kies één seminar in de hoofdrichting/specialisatie van je keuze:

Oude Geschiedenis

Tota Italia: de eenheid en verscheidenheid in 'Romeins' Italie 10
“Oud Nieuws”: communicatie en nieuwsvoorziening in de Griekse oudheid 10

Middeleeuwse Geschiedenis

Dagelijks leven in middeleeuws Engeland 10
Conflict en conflictbeheersing in de steden rond de Noordzee en Oostzee tot ca. 1600 10

Sociale Geschiedenis

Who’s in and who’s out. Het Nederlands migratiebeleid van 1975 tot heden in Europees perspectief 10
Singles in the city 10
‘Intimate strangers’: vreemdelingen in een studentenstad 10

Economische Geschiedenis

De verzorgingsstaat 10
Economische crisis in de 20e eeuw 10

Vaderlandse Geschiedenis

Mensen tegen goederen: de slavenhandel van de Middelburgse Commercie Compagnie 10
Waar waren wij bang voor? Binnen- en buitenlandse dreigingen van 1918 tot heden 10
Egodocumenten in de vroeg-moderne tijd (het dagboek van Constantijn Huygens jr (1673-1696) 10
Politieke pornografie en gruwelpropaganda 10

Algemene Geschiedenis

Schrijvende heersers: egodocumenten, beschouwingen, vorstenspiegels 10
Duitsland en de Eerste Wereldoorlog 10
Straffen, redden en opvoeden. Sociale praktijken rondom strafbaar gedrag in Europa tussen 1850 en 1950 10
America and Vietnam 10
Paramaribo’s veelkoppige monster? Misdaad en muiterij in de vorming van een Atlantische kolonie, 1650-1795 10
Romantische verbeelding en woeste geleerdheid: Leidse oriëntalisten, 1850-1950 10
De Ierse revolutie 1916-1923 10
Slavery on the frontier: between Europe and the Ottoman Empire 10
Los Angeles: study of a city 5.0/10.0

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 ECTS). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Keuzeruimte

Keuzeruimte (Geschiedenis) 30

BA eindwerkstuk

BA eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

BA Geschiedenis
MA History
Research Master History

2011-2012

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis.
Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een Research MA History te gaan doen?

BA Geschiedenis

In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.

 • In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.

 • In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.

 • In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.

 • In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.

 • De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.

 • In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.

 • Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History

De MA History biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

 • In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.

 • Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.

 • De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.

 • Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.

 • In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

Research Master History

De ResMA-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de Research MA is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De Research MA biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.