Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Welke in de oudheid bedachte argumenten worden tegenwoordig nog gebruikt door publieke figuren die zich verdedigen tegen een beschuldiging? Wat is de relatie tussen retorica en de vrijheid van meningsuiting? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. In het eerste blok besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. In het tweede blok gaan we bekijken hoe de klassieke adviezen doorwerken in moderne retorische theorieën, en welke nieuwe inzichten er zijn bijgekomen.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de cursus kun je:

 • het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus) beschrijven en toepassen;

 • de ontstaansgeschiedenis van de retorische theorie beschrijven en verklaren;

 • een verband leggen tussen de inhoud van de klassieke retorica en de onwikkeling van moderne retorische inzichten in de 20ste en 21ste eeuw;

 • een aantal personen die belangrijk zijn geweest in de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de retorica noemen evenals hun rol daarin beschrijven;

 • de op college besproken inzichten uit de moderne retorica beschrijven en toepassen.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Voorbereiding colleges (literatuur en opdrachten): 70 uur

 • Twee tentamens plus voorbereiding: 22 + 22 uur

Toetsing

 • Na elk blok een schriftelijk tentamen. Beide tentamens tellen elk voor 50% mee.

 • Een deelcijfer mag niet lager dan een 5,5 zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Beide tentamens kunnen worden herkanst. In beide gevallen bestaat de herkansing uit een tentamen dat de stof van beide blokken beslaat.

 • Alleen deelcijfers van 5,4 of lager mogen worden herkanst.

 • Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

De literatuurlijst is te vinden op Blackboard. N.B. Bekijk tijdig welke literatuur bestudeerd moet worden voor het eerste college!

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt. Bekijk tijdig welke literatuur bestudeerd moet worden voor het eerste college.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet toegankelijk voor A la carte

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Dr. M. van Leeuwen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.