Studiegids

nl en

Norm en taal

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de maatschappij bestaat veel aandacht voor taalkwesties: veel mensen hebben ideeën over goed en fout taalgebruik, ergeren zich aan spelfouten en ook aan nieuwe woorden of in hun ogen betreurenswaardige veranderingen als het gebruik van ‘hun’ als onderwerp. Waar komen al die oordelen vandaan? Taalverandering is geen taalverloedering; dat is evident voor taalkundigen, maar niet voor taalgebruikers. Zeer verhelderend kan het daarbij zijn, taal op te vatten als een stelsel van normen, met communicatie als hoogste taalnorm. En een taalverandering te zien als een taalnormverandering. Zijn ook taaladviezen aan verandering onderhevig? En waarom denken we eigenlijk over taal in termen van goed en fout? De algemene vragen komen in dit college aan de orde door de bespreking van een aantal actuele taalkwesties, op drie verschillende niveaus: dat van klank/uitspraak & spelling, dat van semantiek & syntaxis, en dat van tekstgehelen.

Leerdoelen

De student(e)

 • kan een beredeneerd standpunt innemen in actuele taalkwesties en taalergernissen

 • kan onderscheid maken tussen natuurlijk verworven normen en normen zoals die worden aangeleerd door instructie. zowel op het gebied van de grammatica als op het gebied van het taalgebruik

 • kan reflecteren op de rol van de neerlandicus/taalkundige in het maatschappelijk debat over taalnormen.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Literatuurstudie en opdrachten: 13 × 4 uur = 52 uur

 • Literatuurstudie en werkstuk = 25 uur

 • Literatuurstudie en voorbereiding tentamen: 35 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Het eerste blok wordt afgesloten met een werkstuk (50%).
Het tweede blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (50%).
Beide onderdelen dienen afzonderlijk van elkaar afgerond te zijn met een 5,5 of hoger.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen worden herkanst

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken

 • het verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. M. van Leeuwen en dr. T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.