Studiegids

nl en

Stilistiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is stijl meer dan de versiering (ornatus) van een gedachte? Welke stijlmiddelen zitten er in de gereedschapskist van schrijvers als Hooft, Vondel, Cats, Elsschot en Achterberg? Hoe kunnen we het werk van Van der Heijden en Voskuil stilistisch typeren?

Dit college biedt een kennismaking met enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen: stijl door en voor taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers verklaard. Studenten leren stijlverschillen en hun effecten te analyseren in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw) en media (boeken, tijdschriften, kranten, rapporten, speeches, brieven). Ook oefenen de studenten hun eigen, productieve stilistische vaardigheden. Voor een deel van de werkcolleges zullen de deelnemers namelijk stijladviezen toepassen en pastiches maken.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de collegereeks kunnen studenten:

 • De op college behandelde stijlmiddelen identificeren en analyseren;

 • Verschillen en overeenkomsten schetsen tussen stijlbenaderingen op het gebied van taalkunde, historische en moderne letterkunde en taalbeheersing.

 • Op college behandelde stijlverschijnselen en –adviezen toepassen op zelfgeschreven teksten, en gemaakte keuzes motiveren.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 13 × 3 uur = 39 uur

 • Tentamen + tentamenvoorbeiding: 35 uur

 • Vier tussentijdse inleveropdrachten : 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Het tentamen bepaalt voor 60% het eindcijfer.

 • De vier opdrachten tellen elk voor 10% mee voor het eindcijfer.

 • Het niet inleveren van een verplichte opdracht betekent een 1 voor dat onderdeel.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Het tentamen moet worden herkanst als de student voor het tentamen minder dan een 5,5 heeft gehaald, of als het eindcijfer (gewogen gemiddelde van tentamen en de vier opdrachten) lager dan een 5,5 is.

 • De vier opdrachten kunnen niet worden herkanst.

 • Een eindcijfer na herkansing lager dan een 5,5 betekent dat het gehele vak (inclusief opdrachten) overgedaan moet worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijke teksten. 2e herz. dr. Den Haag:: Wolters-Noordhoff, 2009.

 • Diverse artikelen en materialen worden op Blackboard geplaatst

Aanmelden

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Voor reguliere bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator BA NTC of de studiecoördinator TW

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Mw. dr. E.A. op de Beek tel. 071 527 4381

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De docenten zullen vanuit hun eigen discipline onderwerpen en benaderingen van de stilistiek behandelen en illustreren in de hoorcolleges. In de parallel lopende werkcolleges wordt de theorie geconcretiseerd en worden analyse- en schrijfopgaven besproken.