Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen of Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

In dit college leren studenten hoe onderzoek op het terrein van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen in zijn werk gaat. We concentreren ons op het beroemde handschrift-Van Hulthem, waarin kort na 1400 ruim tweehonderd teksten werden verzameld. Bijna alle soorten literatuur zijn vertegenwoordigd: ernstig en komisch toneel, gedichten, hoofse gesprekken, en felle debatten, scabreuze vertellingen en vrome exempelen. Gezamenlijk bestuderen we een aantal van deze teksten, op zoek naar de kennis die je nodig hebt om middeleeeuwse teksten in hun literaire, historische en functionele context te plaatsen. Je leert welke onderzoeksvragen relevant zijn voor bepaalde teksten, maar ook waarom sommige teksten belangrijk zijn (of worden) in het licht van specifieke benaderingen in de Middelnederlandse letterkunde.

Daarna kies je een tekst, auteur of thema en ga je zelf op onderzoek uit. Je geeft een presentatie over je onderwerp en schrijft een werkstuk waarin je verslag doet van je eigen onderzoek.

Van het handschrift bestaan een facsimile-editie en een complete diplomatische uitgave, en er is een cd-rom met een repertorium op de inhoud van het handschrift. Bovendien is het handschrift een van de leidraden in de recente literatuurgeschiedenis van de veertiende eeuw door Frits van Oostrom. We hebben daarmee een fraai beschreven context voor een nadere kennismaking met de inhoud van dit kleurrijke handschrift.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat

 • onderzoeksterreinen te verkennen en af te bakenen, om vanuit relevante vraagstellingen zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen.

 • door middel van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens te verzamelen, te ordenen en vervolgens een wetenschappelijke argumentatie op te zetten.

 • een werkstuk te schrijven en eigen onderzoek te presenteren.

Als voorbereiding op het schrijven van het werkstuk is er een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totaal: 140 uur

 • 26 uur werkcollege (13 × 2 uur);

 • 26 uur voorbereiding van de colleges;

 • 20 uur opdracht

 • 68 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

 • Inzet, leesverslagen (15%)..

 • Opdracht: uitgewerkt onderzoeksvoorstel (20%)

 • Werkstuk en presentatie aan de hand van prepaper (65%).

Weging

Zie hierboven. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk minder dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.
Zie Blackboard

Literatuur

Tijdens de colleges lezen we een aantal teksten uit het handschrift-Van Hulthem en enkele wetenschappelijke studies; studenten worden daarover tijdens de colleges verder ingelicht. Als algemene inleiding op het college gebruiken we:

 • F. van Oostrom, Wereld in woorden. Geschiedens van de Nederlandse literatuur 1300-1400. Amsterdam, 2013.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met G. Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd