Studiegids

nl en

Nederlandse cultuurgeschiedenis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Wel wordt bekend verondersteld:

 • Jan Rock e.a. (red.) Literatuur in de wereld. Vantilt, Nijmegen 2013, p 7-97

 • Ferdinand Bordewijk, Blokken (1931)

Beschrijving

Fictie en verhalen bieden ons nieuwe, soms onverwachte inzichten in individu en gemeenschap. Maar dat doet literatuur niet altijd door een directe kopie te maken van de bestaande samenleving: science fiction of speculatieve literatuur, bijvoorbeeld, verhaalt over werelden die verschillen van de onze maar geeft een inzicht in sociale thema’s en politieke dilemma's die wel direct betrokken zijn op onze eigen situatie.
In deze cursus bestuderen we een selectie van science fiction en speculatieve verhalen uit de Nederlandse en internationale literatuur van de 20ste en 21ste eeuw en stellen we ons de vraag hoe deze literatuur (a) elementen van (internationale) sciencefiction en speculatieve literatuur verwerkt en (b) met behulp van deze elementen reflecteert op een (internationaal) maatschappelijke thema’s en dilemma’s.
Tijdens de eerste helft van de cursus (voor de breekweek) bestuderen we de geschiedenis van de speculatieve literatuur en science fiction, waarbij we de thematiek van de utopie en dystopie als specifieke casus nemen. In de tweede helft van de cursus (na de breekweek) gaan we op basis van een gezamenlijke selectie van enkele novellen of verhalen dieper in op deze thematiek en stellen we ons de vraag hoe recente Nederlandstalige auteurs van speculatieve literatuur zoals onder meer Hanna Bervoets, Pieter de Buysser en Lieke Marsman inzicht geven in internationale maatschappelijke thema’s uit hun eigen tijd door middel van speculatieve fictie over een post-apocalyptische tijd.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • kan de student de genres science fiction, utopie, dystopie en postapocalyptische fictie definiëren, de belangrijkste literaire werken en cultuurhistorische ontwikkelingsmomenten uit deze genres opsommen en beschrijven waarom deze werken tot het genre behoren.

 • kan de student een mondelinge én schriftelijke uiteenzetting geven van bovenstaande literatuur- en cultuurhistorische kennis en is de student in staat om met medestudenten in debat te gaan over de sociale geladenheid van specifieke werken uit de geschiedenis van de science fiction, utopie of dystopie.

 • kan de student deze literatuur- en cultuurhistorische kennis inzetten in een mondelinge presentatie en in een uitgeschreven analyse van een recent werk uit de Nederlandse literatuur. De student kan daarbij uitleggen hoe een specifiek literair werk in de maatschappelijke context van de eigen tijd geplaatst kan worden. De student kan de uitleg onderbouwen met argumenten gesteund op literaire analyse.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Rooster BA 3 - semester 2

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • Bijwonen hoor- en werkcolleges: 2 x 13 = 26 uur

 • Voorbereiden en opnemen podcast = 7 uur

 • Bestuderen literatuur ter voorbereiding van het college: 70 uur

 • Schrijven Eindpaper 32 uur

 • Voorbereiden presentatie: 5 uur

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Toetsing

 • Podcast (30%)

 • Presentatie (20 %)

 • Eindpaper (50%)

Weging

zie hierboven

Herkansing

Indien het eindcijfer lager is dan 5,5 kan het eindpaper of het take-home tentamen herkanst worden (afhankelijk van wat in het belang van de student is).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verspreiden van collegemateriaal zoals syllabus, powerpoints, notities, leesmateriaal

 • Communicatie met studenten

 • Inleveren van opdrachten (o.a. eindpaper)

Literatuur

Tijdens de cursus komen de onderstaande romans en verhalen aan bod. De deelnemers worden aangeraden tijdig met lezen te beginnen.

 • Thea Beckman, De kinderen van moeder aarde (1984)

 • Hanna Bervoets, Alles wat er was (2013)

 • Ferdinand Bordewijk, Blokken (1931)

 • Pieter De Buysser, De Keisnijders (2012)

 • Louis Couperus, Babel (1901)

 • E.M. Forster, The Machine Stops (1906)

 • Lieke Marsman, Het tegenovergestelde van een mens (2017)

 • Ward Ruyslinck, Het reservaat (1964)

 • Simon Vestdijk, Bericht uit het hiernamaals (1964)

 • H.G. Wells, The Time Machine (1895)

 • Een selectie van fragmenten uit klassieke utopische en dystopische romans (o.a. More, Utopia; Zamjatin, Wij; Orwell, 1984)

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. Bram Ieven

Opmerkingen

n.v.t.