Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Beschrijving

De Gouden Eeuw en Verlichting zijn karakteristieke, herkenbare tijdvakken in onze literatuur- en cultuurgeschiedenis. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd uitgevochten, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstond, maar in diezelfde periode kwam de cultuur tot ongekende bloei. Vondel, Hooft, Huygens en Bredero vormen slechts de canonieke voorhoede van een onafzienbare rij dichters, zowel vrouwen als mannen, die van zich deden spreken. De duistere Middeleeuwen lijken met de komst van de humanisten inmiddels te hebben afgedaan: de eeuwen tussen 500 en 1500 werden vanaf de zestiende eeuw beschouwd als een periode van stagnatie en verval. Het was vanaf nu de Klassieke Oudheid die als inspiratiebron werd gezien. Dit mag dan allemaal zo zijn, maar hoe valt dan te verklaren dat dichters uit de Gouden Eeuw en de Verlichting toch bleven teruggrijpen op de Middeleeuwen? Hoe valt te begrijpen dat de Hollands graven – zoals Floris V en Jacoba van Beieren – kennelijk zozeer tot de verbeelding spraken dat men er telkens weer op terug bleef grijpen in toneelstukken, liederen, kronieken en andersoortige teksten? Hoe komt het dat middeleeuwse ridderverhalen in prozavorm eeuw na eeuw populair bleven – tot in de negentiende eeuw aan toe – en dat de cultuur van middeleeuwse rederijkerskamers aanvankelijk bleef voortbestaan? Tijdens de werkcolleges doen we voorafgaand aan het schrijven van de individuele nota in teamverband een reeks kleine deelonderzoeken en leren zo steeds beter onderzoeksvragen te formuleren en bronnenmateriaal te vinden.

Studenten leren om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur van 1550-1800. Ze leren wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe ze onderzoeksterreinen kunnen verkennen en afbakenen. Ze leren ook hoe ze aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens kunnen verzamelen, hoe ze die kunnen ordenen en vervolgens hoe ze een wetenschappelijke argumentatie kunnen opzetten. Ze trainen hun vaardigheden in het schrijven van een werkstuk en in het presenteren van hun onderzoek.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat:

 • onderzoeksterreinen te verkennen en af te bakenen, om vanuit relevante vraagstellingen zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting.

 • door middel van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens te verzamelen, te ordenen en vervolgens een wetenschappelijke argumentatie op te zetten.

 • een werkstuk te schrijven en eigen onderzoek te presenteren.

Als voorbereiding op het schrijven van het werkstuk is er een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totaal: 140 uur

 • 26 uur werkcollege (13 × 2 uur);

 • 26 uur voorbereiding van de colleges;

 • 20 uur opdracht;

 • 68 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

 • Inzet, leesverslagen (15%);

 • Opdracht: uitgewerkt onderzoeksvoorstel (20%);

 • Werkstuk en presentatie aan de hand van prepaper (65%).

Weging

Zie hierboven. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk lager dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van en het verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Tijdens de colleges lezen we naast primaire literatuur naar keuze ook secundaire literatuur over het verschijnsel dat men in de Gouden Eeuw en Verlichting bleef teruggrijpen op de Middeleeuwen.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof. dr. W. van Anrooij

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als keuzeonderdeel van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.