Studiegids

nl en

Nederlandse Taalkunde: Tweetaal

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Vorm & Betekenis 1 en Vorm & Betekenis 2 (Nederlands BA) of een equivalente inleiding in de syntaxis

Beschrijving

De betekenis van een zin is de optelsom van de betekenissen van de woorden in die zin en de manier waarop ze met elkaar gecombineerd zijn. Volgens dit principe levert elk woord in een zin een betekenisbijdrage en verwachten we dat er geen overbodige woorden in een zin staan. Toch vinden we in Nederlandse spreektaal en dialecten tal van verdubbelingsverschijnselen waarin een woord of een deel van een woord geheel of gedeeltelijk herhaald wordt zonder dat dit consequenties lijkt te hebben voor de interpretatie. Voorbeelden hiervan zijn subjectverdubbeling (Vlaams: Ze geloof zie da. 'Zij gelooft dat'), hulpwerkwoordverdubbeling (Brabants: Ik heb vandaag nog niet gegeten gehad), dubbele ontkenning (spreektaal: Ik ga niet opzij, voor jou niet en voor niemand niet). In deze cursus onderzoeken we verdubbelingsverschijnselen. We stellen vragen als:

 • Welke verdubbelingsverschijnselen komen er voor in het Nederlands en zijn dialecten?

 • Wat zijn de syntactische eigenschappen van verdubbelingsverschijnselen?

 • Heeft verdubbeling effect op de betekenis en/of de informatiestructuur?

 • Wat leert verdubbeling ons over de syntaxis van natuurlijke taal en van het Nederlands in het bijzonder?

Leermiddelen: syntactische en morfologische atlassen van de Nederlandse dialecten, online dialect databases en taalkundige artikelen.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je

 • gevorderde syntactische literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen;

 • schriftelijk en mondeling rapporteren en discussiëren over de eigenschappen en analyses van syntactische verdubbeling;

 • een klein onderzoek doen met behulp van digitale data en tools en daar mondeling en schriftelijk verslag over uitbrengen.

Rooster

Rooster BA 3 - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

140 uur, waarvan

 • werkcolleges: 13x2 uur = 26 uur

 • voorbereiding werkcolleges (bestuderen literatuur): 13x 4 uur = 52 uur

 • voorbereiding referaat: 22 uur

 • paper (incl. mondelinge presentatie): 40 uur

Toetsing

Actieve deelname, referaat over taalkundig artikel, paper, mondelinge presentatie paper

 • paper (incl. mondelinge presentatie): 70%

 • referaat: 20%

 • participatie: 10%

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het paper kan woden herkanst. Wie na het herschrijven een 5,4 of lager heeft, moet het hele vak opnieuw doen.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

 • het inleveren van papers

Literatuur

De literatuur voor elke bijeenkomst wordt op blackboard bekend en waar mogelijk beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijke informatie prof. dr. L. Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.