Studiegids

nl en

Vorm en betekenis 2

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het onderdeel Vorm & betekenis 1 uit het eerste jaar van de BA Nederlandse Taal & Cultuur moet met een voldoende zijn afgerond.

Beschrijving

Vorm en Betekenis 2 bouwt voort op de stof die bij Vorm & Betekenis 1 (BA1) behandeld is. In Vorm en Betekenis 1 stonden de zinsbouwprincipes (de syntaxis) van het Nederlands centraal. In Vorm en Betekenis 2 gaan we in op (i) de relatie tussen syntaxis en het mentale lexicon; (ii) de relatie tussen woordvormingsregels (morfologie) en syntaxis; (iii) de relatie tussen syntaxis, betekenis (semantiek) en informatiestructuur (pragmatiek).

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de structuur van het mentale lexicon;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de kernbegrippen van de semantiek;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over kernbegrippen van de morfologie;

 • kennis en inzicht in het mentale lexicon, de semantiek, de morfologie, de syntaxis en hun onderlinge wisselwerking toepassen in de analyse van Nederlandse zinnen.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

 • hoorcollege

 • werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur

 • 13 × 2 uur college: 26

 • 13 × 4 uur literatuur lezen: 52

 • 13 × 3 uur opdrachten maken: 39

 • voorbereiden tentamen: 21

 • maken tentamen: 2

Toetsing

 • Actieve participatie in werkcolleges (opdrachten): 10%

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: (90%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusprogramma

 • Opdrachten

 • Literatuur

Literatuur

Wordt nader opgegeven op Blackboard

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie bij Prof. dr. L.C.J. Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2144.