Studiegids

nl en

Taal en media

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen toegangseisen

Beschrijving

In een tijd waarin sommige politici voor hun verkiezingscampagne niet veel meer nodig lijken te hebben dan Twitter is het belangrijk de wisselwerking tussen medium, taal en genre te begrijpen. Als een medium of de gebruikersgroep van een medium verandert, dan veranderen taal en taalgebruik mee. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop journalisten van traditionele media en genres hun taal gebruiken. In deze cursus onderzoeken we de wisselwerking tussen media, taal en genre dan ook vanuit twee verschillende invalshoeken: in blok 3 staat de invloed van medium en genre op taal en taalgebruik centraal, in blok 4 staan de talige keuzes van de journalist centraal.

In het eerste deel van de cursus draait het om vragen als: Verandert (verloedert?) het Nederlands door de digitale media? Wat is de rol van dialecten, regiolecten en sociolecten in de media? Hoe bepaalt het medium de formuleringskeuzes en wat heeft dat voor een effecten? Zit er een systeem in het gebruiken van afkortingen? Wat is de verhouding tussen media en tekstgenres? Hoe verhoudt de stijl van hiphopteksten zich tot die van literaire teksten? We gaan in op de methodologische eisen waaraan een onderzoek moet voldoen om vragen als de bovenstaande te kunnen beantwoorden, welke digitale tekstcorpora en databestanden er beschikbaar zijn, en welke digitale tools er zijn voor het doorzoeken, annoteren en analyseren van die teksten en gegevens. Ook leer je hoe je zelf een corpus voor onderzoek kunt samenstellen. De opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in kleine onderzoekjes die moeten bijdragen aan ons inzicht in de relatie tussen taal en media.

In het tweede deel van de cursus draait het om de rol van taal bij vragen als: Hoe komt het dat bepaalde thema’s wel en andere het nieuws niet halen? Valt te voorspellen of een bepaald thema een hype wordt? En wanneer is iets eigenlijk een hype? Om dergelijke vragen te beantwoorden gaan we in op de rol van journalist als reflecting practitioner. We bestuderen literatuur over hoe journalistiek werkt, hoe journalisten omgaan met noties als ‘objectiviteit’ en ‘nieuwswaardigheid’, wat framing is en hoe framing van invloed is op agenda setting. Tevens wordt ingegaan op de methodologie die ten grondslag ligt aan media content analysis, waarna dit deel van de cursus wordt afgesloten met een klein onderzoekje waarin deze methodologie wordt toegepast.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • inzichten met betrekking tot de wisselwerking tussen taal, taalgebruik, genre en medium herkennen, benoemen en beschrijven

 • inzichten herkennen, benoemen en beschrijven met betrekking tot de digitale data, infrastructuur en onderzoeksmethoden die beschikbaar zijn om de relatie tussen taal en media te onderzoeken

 • inzichten herkennen, benoemen en beschrijven met betrekking tot de taalkeuzes waarmee een journalist te maken heeft, met betrekking tot de vraag hoe die keuzes gevolgen hebben voor objectiviteit, nieuwswaardigheid en agenda setting en met betrekking tot de methodologie van media content analysis

 • onder begeleiding een onderzoeksvraag over taal en media formuleren, een klein onderzoeksplan maken, het onderzoek uitvoeren met gebruikmaking van digitale data en tools en bijbehorende onderzoeksmethoden en hierover schriftelijk rapporteren.

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Voorbereiding van de colleges (lezen + opdrachten): 52

 • Paper blok 3: 31 uur

 • Paper blok 4: 31 uur

Toetsing

Twee kleine papers (het eerste na blok 3 en het tweede na blok 4).

Weging

Beide papers tellen even zwaar. Voor beide papers moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Herkansing

Beide papers kunnen worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

nabespreking paper

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma en de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte.
n.v.t.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.