Studiegids

nl en

Tekstontwerp en persuasieonderzoek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Wat hebben Philips, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Aidsfonds gemeen? Alle drie willen ze invloed uitoefenen op ons gedrag. Philips om ons hún dvd-recorder te laten kopen (Sense and simplicity), het ministerie om ons te laten autorijden zonder alcohol te hebben gedronken (Daar kun je mee thuis komen) en het Aidsfonds om ons te bewegen geld te doneren voor aidsbestrijding (Stop Aids now!). En alle drie de organisaties gebruiken (o.a.) teksten als overtuigingsmiddel.
In de werkgroep Tekstontwerp en persuasieonderzoek staat centraal de effectiviteit van teksten die bedoeld zijn om het gedrag van een doelgroep te beïnvloeden. Wat maakt een folder, verkoop- of bedelbrief, advertentie, rapport of website succesvol? Hoe beïnvloeden inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het gedrag van mensen? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van (empirisch) onderzoek uit verschillende disciplines, zoals sociale psychologie, marketing, taalbeheersing en communicatiewetenschap. Dit vak is een inleiding in het ontwerpen van overtuigende teksten. Het laat zien hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tekstschrijvers in de beroepspraktijk enorm tot steun kunnen zijn.

Leerdoelen

Na afronding van het college kunnen studenten:

 • De belangrijkste inzichten uit het theoretisch en empirische onderzoek naar overtuigingsprocessen beschrijven

 • Een persuasieve teksten analyseren (bureauanalyse);

 • een lezersonderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren (plus-en-minmethode);

 • een gedegen tekstadvies uitbrengen (schriftelijk en mondeling).

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Rooster BA 3 - semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 10 × 3 uur = 30 uur

 • Referaat: 16 uur

 • Presentatie: 10 uur

 • Onderzoek en nota: 58 uur

Toetsing

 • Adviespaper (60%)

 • Referaat (20%)

 • Groepspresentatie (20%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Alleen de adviesnota kan worden herkanst.

 • Als de adviesnota onvoldoende is (d.w.z. lager dan een 5,5) moet die herkanst worden.

 • Wie daarna als eindcijfer een 5,4 of lager heeft, moet het gehele vak opnieuw doen.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt uitgebreid gebruikgemaakt van Blackboard. Onder meer voor mededelingen, het rooster, de meest actuele opdrachten en reacties van de docent op ingeleverd werk. Daarnaast staan enkele artikelen die bestudeerd moeten worden voor de bijeenkomsten op Blackboard.

Literatuur

 • H. Hoeken [e.a.]: Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. Bussum: Coutinho, 2012, tweede herziene druk! [Aanschaffen.]

 • B. Pol, C. Swankhuisen en P. van Vendeloo: Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, 2e herziene dr. 2013 [aanschaffen facultatief.]

En overige literatuur die op het college bekend wordt gemaakt.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: [docentinformatie volgt]

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Eerst wordt de theoretische, wetenschappelijke basis gelegd door het samen bestuderen van de eerste twee genoemde boeken. De studenten zullen elk een referaat houden over een deel van de literatuur; tussentijds toetsen zij hun inzicht door kleine opdrachten te maken. Vervolgens passen de studenten in duo’s de theorie in de praktijk toe op zelfgekozen persuasieve teksten. Zij maken o.a. een persuasieanalyse en doen een lezersonderzoek. Op basis van deze gegevens schrijven zij een herontwerpadviesrapport, dat ze daarna ook mondeling presenteren in de vorm van een onderzoekssymposium.