Studiegids

nl en

Argumenteren en overtuigen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen toegangseisen

Beschrijving

Zowel via oude als nieuwe media wordt dagelijks een enorme hoeveelheid aan meningen over ons uitgestort. Hoe kunnen we in deze overvloed aan opinies bepalen wat aannemelijk is? In deze cursus leer je hoe je kunt beoordelen of de argumenten die voor een bepaald standpunt worden gegeven wel ergens op slaan. Of dat het misschien zo is dat de overtuigingskracht tot stand wordt gebracht door retorische trucjes.
Om te kunnen beoordelen of argumentatie stand houdt, bestuderen we in het eerste blok hoe je een discussie kunt analyseren. Zo bekijken we bijvoorbeeld welke impliciete vooronderstellingen bij de argumentatie horen en hoe je inzicht kunt krijgen in de samenhang tussen argumenten door ze in een argumentatiestructuur te zetten. Als je het analyse-instrumentarium beheerst, bestuderen we hoe je argumentatie kunt beoordelen en hoe je een drogreden herkent.
In het tweede blok onderzoeken we met welke retorische middelen een spreker of schrijver het publiek kan ‘inpakken’. Je krijgt hier inzicht in het brede scala aan retorische adviezen die in de klassieke oudheid zijn ontwikkeld en nog steeds geldigheid hebben, zoals ethos en pathos, middelen om de aandacht te krijgen en vast te houden, een strategische opbouw en presentatie, enzovoort.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • de belangrijkste elementen van de historische achtergrond en de belangrijkste concepten van het analyseapparaat van de klassieke retorica en de moderne argumentatietheorie benoemen en beschrijven

 • met dit analyse-apparaat korte en lange overtuigingspogingen afkomstig uit diverse media analyseren op argumentatieve en retorische kenmerken

 • op grond van je analyse bepalen of het standpunt van zo’n overtuigingspoging deugdelijk is beargumenteerd.

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Voorbereiding van de colleges (lezen + opdrachten): 68

 • Voorbereiding deeltentamen: 16 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 26 uur

 • Tentamens: 2 x 2 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (het eerste na blok 3 en het tweede na blok 4).

Weging

Het tweede tentamen telt twee keer zo zwaar als het eerste.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

 • Eemeren, F.H. van en A.F. Snoeck Henkemans (2016). Argumentatie. Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen. (5e dr.) Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. (blok 3)

 • A. Braet (2011). Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht? Den Haag: Sdu. (blok 4)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte
n.v.t.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. H. Jansen.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.