Prospectus

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Jodendom – inleiding 5
Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Introduction Buddhism 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamic Studies 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).
N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.
Voor de invulling van de keuzeruimte kiest de student een tweede religie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatie vakken:

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Advanced Themes in Buddhist Studies 10
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Culture of Tibet 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
The multi-religous context of religious caring 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Contemporary Hinduism 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Key Developments in Christian Theology 5
Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Vroege kerk 5
Werkcollege wereldchristendom 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht, en aan religieuze legitimering van gewelddadig handelen door verschillende groepen en individuen en hoe dit handelen geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast moet de bestudering van relatief kleine groepen licht werpen op en meer inzicht bieden in veranderingen die zich in de wijdere samenleving waarbinnen deze groepen figureren voordoen.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin.
Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

De specialisatie NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken Methoden en Technieken 1, 2 en 3 dienen dus alle gevolgd te worden.
De specialisatie NRB en NA kan via de vrije keuzeruimte gecombineerd worden met de religiespecialisaties die binnen het Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanwezig zijn, zoals Christendom, Antieke Godsdiensten, Islam en Hindoeïsme. Daarnaast kan de keuzeruimte ingevuld worden met voor de specialisatie NRB relevante colleges die als minor vanuit de Faculteit Sociale Wetrenschappen worden aangeboden, of met colleges Hermetica aan de Universiteit van Amsterdam. In alle gevallen dient de student hierover van te voren overleg te plegen met de docent Dr. W. Hofstee.