Prospectus

nl en

Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De devotionele voorschriften die aan de orde komen tijdens dit college zijn, o.a., Reiniging (Tahâra), oproep tot het gebed (Adhân), het verrichten van het gebed, ambtsbekleders van de moskee met speciale aandacht voor imâms, islamitische kleding, de wettelijk geregelde liefdadigheid (Zakât), het vasten (Sawm) het vasten in het Westen, bedevaart (Hajj), en ritueel slachten. De verschillen tussen diverse islamitische stromingen (soennieten, shiieten, Ahmadiya, soefis) komen hierbij aan de orde.
Centraal thema in dit college is de toepassing van deze voorschriften in het hedendaagse leven van moslimminderheden in het Westen en met name in Nederland. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol die deze voorschriften spelen in de relatie tussen moslims en niet-moslims in het westen.
Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van een aantal wetenschappelijke publicaties die zowel de klassieke als de moderne opvattingen binnen de islam analyseren.

Leerdoelen

Kennis: Na het volgen van dit college heeft de student kennis van a) de belangrijkste devotionele voorschriften in de islam, b) de relevante basisbegrippen die worden gebruikt in de islamitische bronnen, en c) de toepassing van deze voorschriften in het westen.
Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de discussies die binnen de islam over deze voorschriften worden gevoerd, en in de invloed die omgeving en context hebben voor de wijze waarop de voorschriften worden gerealiseerd.
Vaardigheden: De student leert a) kritisch om te gaan met verschillende bronnen, b) zich mondeling uit te drukken (o.a. middels een referaat).

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit vak te vinden is.

Onderwijsvorm

  • Combinatie van hoor- en werkcollege

  • huiswerkopdrachten

  • referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens.

Literatuur

Een reader met verplichte literatuur wordt uitgereikt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via USIS
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Mohammed M. Ghaly,
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Matthias de Vrieshof 1,
Kamer 104C
Tel: +31 71 5273101

Webpage: http://www.religion.leiden.edu/organisation/ghaly.jsp

Opmerkingen

Dit college was gegeven onder de titel “Rituelen en symbolen van de islam”. Het huidige college heeft dezelfde inhoud als het voorgaande, maar heeft alleen een naamsverandering ondergaan.

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.