Prospectus

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.
Voor de invulling van de keuzeruimte kiest de student een tweede religie.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatiecursus Nieuwe religieuze bewegingen (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

en kies 1 van 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

 • Specialisatiecursus Nieuwe religieuze bewegingen (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Hekserij en neopaganisme 5
Religie en geweld 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatiecursus Nieuwe religieuze bewegingen (10 ec)

en kies 1 van 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

 • Specialisatiecursus Nieuwe religieuze bewegingen (10 ec)

Beide semesters

BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Specialisatievakken

Hekserij en neopaganisme 5
Religie en geweld 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Moderne islamitische theologie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Hekserij en neopaganisme 5
Modern Christianity I 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Religion and the immigrant experience 5
Key Developments in Christian Theology 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Syriac 1 5

Tweede semester

Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Cultural history of the Jews 5
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
The multi-religous context of religious caring 5
Global Christianity 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
Vroege kerk 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Syriac II 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht, en aan religieuze legitimering van gewelddadig handelen door verschillende groepen en individuen en hoe dit handelen geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast moet de bestudering van relatief kleine groepen licht werpen op en meer inzicht bieden in veranderingen die zich in de wijdere samenleving waarbinnen deze groepen figureren voordoen.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin.
Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

De specialisatie NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken Methoden en Technieken 1, 2 en 3 dienen dus alle gevolgd te worden.
De specialisatie NRB en NA kan via de vrije keuzeruimte gecombineerd worden met de religiespecialisaties die binnen het Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanwezig zijn, zoals Christendom, Antieke Godsdiensten, Islam en Hindoeïsme. Daarnaast kan de keuzeruimte ingevuld worden met voor de specialisatie NRB relevante colleges die als minor vanuit de Faculteit Sociale Wetrenschappen worden aangeboden, of met colleges Hermetica aan de Universiteit van Amsterdam.

In alle gevallen dient de student hierover van te voren overleg te plegen met de docent dr. W. Hofstee

Programma Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age

 1. Vast programma (30 EC):
  Godsdienstsociologie 5 (Davidsen)
  Antropologie van de Religie 5 (Hofstee)
  Kennis en Interpretatie 5 (Drees)
  Vergelijkende GW 5 (Dessing/De Jong)
  Ethiek 5 (Sneller)
  Godsd.psychologie 5 (De Boer)

 2. Verplicht programma specialisatie SW (20 EC):
  M&T 1: Inleiding 5 (Hofstee)
  M&T 2: Kwantitatieve methoden 5 (De Boer)
  M&T 3: Veldwerk 10 (Dessing)

 3. Verplicht programma specialisatie NRB&NA (30 EC):
  Heksen, Ketters en Neopaganisten (2) 5 (Hofstee)
  Gnosis en Hermetica (2) 5 (De Jong)
  Religieuze Bewegingen in de V.S. (3) 5 (Hofstee)
  Religie en Geweld 5 (Dessing)
  Sjamanisme vroeger en nu (3) 5 (Hofstee)
  Literatuurtentamen (werkstuk) (1) 5 (Hofstee)

 4. Keuzevakken (‘Minor’) 30 EC:
  (Door student in overleg met docent in te vullen).

 5. BA Scriptie 10 EC

Totaal: 120 EC

Let op:
1. De inhoud van het literatuurtentamen wordt samengesteld in overleg met de docent.
2. De colleges ‘Moderne Hekserij’ en ‘Gnosis & Hermetica’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/12 zal ‘Heksen, Ketters en neopaganisten’ worden gegeven.
3. De colleges ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ en ‘Sjamanisme vroeger en nu’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/2012 zal ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ worden gegeven.