Prospectus

nl en

Godsdienstpsychologie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voor dit college moet het propedeuse-tentamen ‘inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof – afgerond zijn. Voor ontheffing hiervan kunnen minorstudenten contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In het college godsdienstpsychologie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in in het leven van mensen. Onder andere worden in deze cursus de volgende onderwerpen behandeld: (1) religie, betekenis en zingeving in relatie tot geestelijke gezondheid (2) religieuze ontwikkeling, o.a. morele ontwikkeling en zelfbeheersing, identiteit, zelftranscendentie, worstelen met het geloof, bekering en afvalligheid (3) emoties en geloven, o.a. heilige emoties en emotieregulering (4) empathie, verplaatsingsvermogen, (on)begrensd zijn. Het accent ligt in deze cursus op bevindingen uit recent empirisch onderzoek..We richten ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, aanhangers van nieuwe religieuze stromingen, atheïsten).

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in de huidige centrale godsdienstpsychologische thema’s en benaderingen – Opbouwen van kennis van het gehanteerde begrippenkader binnen de godsdienstpsychologie en helder en beargumenteerd leren redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen – Kennis nemen van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en deze kunnen plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de godsdienstpsychologie – Kennis nemen van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leren om kritisch — maar met kennis van zaken en respect voor anders-gelovigen/-denkenden — met dit onderzoeksmateriaal om gaan – Leren om ervaringen uit de praktijk en casusmateriaal te verbinden met de literatuur en empirisch onderzoek

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met elementen van werkcollege. Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur. Daarnaast wordt steeds een eigen inbreng van de studenten verwacht in de vorm van een referaat van 10 minuten waarin ofwel (1) een stelling wordt geformuleerd aan de hand van de literatuur en besproken wordt welke theoretische assumpties of empirische bevindingen de stelling ondersteunen en welke juist niet, ofwel (2) een casus wordt gezocht bij de literatuur en beargumenteerd wordt in hoeverre theorie en onderzoek aansluit bij de casus college

Toetsing

Referaat (40% van het eindcijfer) en een schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een essayvraag (60% van het eindcijfer)

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

1) Hood, Hill, Spilka (2009) The Psychology of Religion. An empirical approach. Fourth edition. The Guilford Press. New York. London (2) Artikelen op te geven door de docent Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges en een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college worden uitgereikt.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer