Prospectus

nl en

Modern Christianity I

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgerond college Geschiedenis van het christendom of Christendom in Middeleeuwen en reformatie (propedeuse, zie E-gids).

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee delen van elk zes colleges: in het eerste deel (A) staat de historische ontwikkeling van christendom in Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal, in het tweede deel (B) de relatie tussen geloof en moderniteit in het christendom in Europa en Noord-Amerika.

In het eerste deel (Modern christendom I/A) wordt aan de hand van een aantal hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity (zie onder literatuur), de geschiedenis van ‘niet-westerse’ vormen van christendom besproken, inclusief de variëteiten van Oosters- en Orientaals Orthodox christendom die in de vroege periode ontstaan zijn, de uitbreiding in de 16de t/m 19de eeuw via katholieke en protestantse missies, en de contouren van het contemporaine wereldwijde christendom. Degenen die in het bijzonder in wereldchristendom zijn geïnteresseerd, wordt aangeraden parallel ook het werkcollege wereldchristendom te volgen. In dit college wordt via het lezen van primaire bronnen & recente wetenschappelijke literatuur het hedendaagse wereldwijde christendom nader besproken.

In het tweede deel (Modern christendom I/B) staat het thema ‘ fundamentalisme, millenarisme, modernisme’ centraal. Antwoorden van vooraanstaande protestantse en rooms-katholieke figuren op de moderniteit worden geanalyseerd en in een vergelijkend perspectief geplaatst. De focus is gericht op Noord-Amerika in de periode tussen 1880 en 1940. Specifieke onderwerpen die aan bod komen: het geloof in de spoedige komst van het duizendjarig rijk; de darwiniaanse evolutietheorie; de letterlijke interpretatie van de bijbel; kerkelijk en theologisch pluralisme; de impact van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en van disciplines als archeologie, culturele antropologie, biologie, filologie en geschiedwetenschap op religieus denken en handelen. Gezamenlijk worden belangrijke teksten uit deze periode gelezen. Tevens wordt aandacht besteed aan opvattingen in de wetenschappelijke literatuur over fundamentele concepten die met de geschiedenis van fundamentalisme, millenarisme en modernisme gegeven zijn.
Diegenen die in het bijzonder in dit thema zijn geïnteresseerd, wordt aangeraden ook het Werkcollege ‘Moderne ketters: religieus liberalisme, conservatisme en moderniteit’ / Seminar ‘Modern heretics: religious liberals, conservatives, and modernity’ te volgen. Dit werkcollege staat in het teken van close reading van primaire bronnen (zie ook cursusbeschrijving).

Leerdoelen

Studenten zijn na afronding van deel A bekend met de belangrijkste verschijningsvormen van het wereldwijde christendom (orthodox, rooms-katholiek, protestants en pentecostaal), in hun onderlinge relaties en tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen (in het bijzonder globalisering en kolonialisme) en de hedendaagse, veelal interreligieuze, context.

Na afronding van deel B zijn zij bekend met belangrijke stromingen en hun vertegenwoordigers van modern rooms-katholiek en protestants christendom in Europa en Noord-Amerika. Tevens hebben zij kennis gemaakt met enkele fundamentele thema’s uit deze periode. Zij zijn in staat om deze thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

hoor- en werkcollege;
Het college is in deel A een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de opgegeven hoofdstukken van MacCulloch. Elke week wordt een korte samenvatting van de opgegeven literatuur (of delen daarvan) in BB ingeleverd. Dit deel wordt afgesloten met een take-home tentamen met essayvragen op basis van de besproken hoofdstukken.

In deel B gaat het eveneens om een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van het boek van Marsden. Elke week wordt een korte samenvatting van de opgegeven literatuur ingeleverd. Dit deel wordt afgesloten met een literatuurtentamen over de literatuur en de collegestof.

Toetsing

Deel A: wekelijkse opdrachten en take-home tentamen.
Deel B: wekelijkse opdrachten en literatuurtentamen (essayvragen).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Deel A: Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity (Londen: Allen Lane 2009), hfst. 7-8, 13-15, 19, 23, 24, 25.
Er is ook een Nederlandse vertaling van MacCulloch’s boek beschikbaar. Het staat studenten vrij hiervan gebruik te maken, maar de docent geeft het college op basis van de originele Engelstalige versie. Ook opdrachten en tentamen worden op basis van deze versie beoordeeld.

Deel B: George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture (Oxford: Oxford University Press 2006, 2nd edition; nb geen eerdere editie).
Daarnaast zullen nog nader op te geven artikelen worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

H.L. Murre-van den Berg.
Prof.dr. E.G.E. van der Wall.

Opmerkingen

  1. Het college Modern christendom I maakt deel uit van
  • Godgeleerdheid (BA) – Wereldgodsdiensten: Christendom (BA)
  1. In verband met de samenstelling van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’:

Het college kan samen met de eerstejaarscursus ‘Geschiedenis van het christendom’ (najaar), het ‘Werkcollege Wereldchristendom/Seminar Global Christianity’ (voorjaar) en het college ‘Rituelen en symbolen van het christendom’ (voorjaar) deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (zie hierna).

Het college kan eveneens, samen het de eerstejaarscursus ‘Geschiedenis van het christendom’ (najaar), het college ‘Modern christendom II’ (voorjaar) en het ‘Werkcollege Moderne ketters: religieus liberalisme, conservatisme en moderniteit/Seminar Modern Heretics: religious liberals, conservatives and modernity’ (voorjaar) deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (zie hierna).

Het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (15-30 EC) kan een selectie van de volgende vakken bevatten: – Geschiedenis van het christendom (najaar) – Modern christendom I (najaar) – Modern christendom II (voorjaar) – Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) – Werkcollege Wereldchristendom / Seminar Global Christianity (voorjaar) – Werkcollege Moderne ketters: religieus liberalisme, conservatisme en
moderniteit / Seminar Modern heretics: religious liberals, conservatives and modernity – Christendom: Middeleeuwen en Reformatie – Werkgezelschap: Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (8 bijeenkomsten per jaar)