Prospectus

nl en

First year

Intensieve cursus Arabisch schrift, verplicht te volgen voor de studenten Islamitische Theologie:

Woensdag 7 september: 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur
Donderdag 8 september: 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur
Vrijdag 9 september: 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Islamic Studies 5
Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Inleiding Koran en Hadith 5

Tweede semester

Godsdienstwijsbegeerte 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Arabisch: religieuze teksten 2 5
Teksten Arabisch 2: islamitische teksten 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Fatwa's voor moslims in het Westen 5
Introduction to Judaism 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamic Texts: Hadith 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Tweede semester

Geschiedenis van het christendom 5
Islamitische teksten/Koran 5
Koranexegese (Tafsir) 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Advanced Quran and Hadith Sciences 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Eerste semester

Moderne islamitische theologie 5
Thematisch tekstcollege: de positie van de vrouw in de islam 5

Tweede semester

Grondslagen van het islamitische recht 5
Texts from Fiqh and Usul al-fiqh 5

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s (Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie). De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt niet plaats via uSis, maar door uw gegevens te plaatsen op de intekenlijst die tijdens het eerste college rondgaat.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Course EC Semester 1 Semester 2
Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

De opleiding heeft als doel je een breed en genuanceerd beeld te bieden van de islam. Voor jou als bachelorstudent Islamitische theologie wil de faculteit een inspirerende omgeving zijn waar je je de academische kennis en vaardigheden eigen kunt maken die je nodig hebt bij de toekomstplannen die je voor jezelf hebt gemaakt. Je wordt getraind om op een wetenschappelijke manier te denken.
De nadruk ligt in de opleiding op de bestudering van religieuze bronteksten afkomstig uit de verschillende stromingen binnen de islamitische traditie. Aan de hand van deze bronteksten worden de islamitische discussies over geloof, recht en ethiek onderzocht, zoals die werden gevoerd in de geschiedenis van de islam en zoals die in onze tijd aan de orde zijn. Ruime mate aandacht wordt besteed aan de islam als de godsdienst van de moslims in West-Europa.
Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Een groot deel van het eerste jaar wordt besteed aan het leren van de Arabische taal. Na een jaar is je kennis van het Arabisch op een dusdanig niveau, dat je de taal kunt lezen. Andere propedeusevakken betreffen de staatkundige, geografische en sociaal-culturele geschiedenis van de islam. Er is volop aandacht voor de verschillende stromingen binnen de islam. Via een aantal inleidende vakken op het gebied van de godsdienstwetenschap maak je kennis met andere religies. Je verdiept je verder in de sociaalwetenschappelijke aspecten van godsdienst in het algemeen.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar blijft het Arabisch een centrale plaats innemen. Dit gebeurt door middel van het zelfstandig lezen van religieuze teksten voor de verschillende vakken die op het programma staan. Je leert daarbij de basisbeginselen voor het uitvoeren van kritisch, wetenschappelijk onderzoek. Je bestudeert onder andere de Koran en Hadith. In het tweede jaar zijn er ook colleges over brede, godsdienstwetenschappelijke onderwerpen zoals godsdienstwijsbegeerte. In beide jaren komen onderwerpen als de religieuze wet, theologie en filosofie van de islam en exegese (tafsir) aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd
Het is mogelijk de opleiding Islamitische theologie in deeltijd te volgen. De duur van de deeltijdopleiding is 4,5 jaar.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ec te heb¬ben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ec (8.000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Islamitische theologie geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Islamic theology of de eenjarige masteropleiding Religious Studies, track Islam in the Contemporary West. Het Instituut streeft ernaar dat het in de toekomst mogelijk wordt na het behalen van het masterdiploma Islamic Theology door te stromen in een van de islamitische ambtsopleidingen die in samenwerking met het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen worden opgezet. Een dergelijke ambtsopleiding zal de mogelijkheid bieden je te kwalificeren als imam, voor het werk in de moskee, in ziekenhuizen of in gevangenissen. Na afronding van de eenjarige masteropleiding Islamic theology kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs de lerarenopleiding bij het ICLON volgen (één jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in filosofie verwerven. Als je in de keuzeruimte de educatieve minor hebt afgerond en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.