Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van de islam

Course
2011-2012

Toegangseisen

Studenten moeten de cursus Inleiding godsdienstwetenschap hebben afgerond en Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

Deze cursus behandelt capita selecta uit de studie van rituelen en symbolen van de soennitische en shi`itische islam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere geloofsbelijdenis, gebed, vasten, pelgrimage, offer, Ashura, geboortefeest van de Profeet, levenscyclusrituelen, religieuze en sociale bijeenkomsten (cem, soefi-bijeenkomsten), voedsel en islamitische kleding.
Een aantal van deze onderwerpen is reeds behandeld in de cursussen “Devotionele voorschriften van de islam: Ibadaat” en “Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat” vanuit het perspectief van islamitisch recht. In deze cursus ligt het accent op de antropologische en godsdienstwetenschappelijke dimensies.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

  • verschillende godsdienstwetenschappelijke en antropologische benaderingen en thema’s in de studie van rituelen en symbolen te herkennen

  • deze kennis toe te passen op de bestudering van rituelen en symbolen van de islam

  • een gedegen literatuuronderzoek te doen naar een ritueel en

  • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

NB Cursus begint op woensdag 21 september 2011!

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten en werkstukken.

Toetsing

  • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

  • Referaat (20% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (70% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Algemene literatuur:

  • Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
    Voor ieder referaat/werkstuk dient daarnaast nog aanvullende, meer specifiek op het ritueel van keuze toegespitste literatuur bestudeerd te worden.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Dessing

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan twee keer afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.