Prospectus

nl en

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen eisen. Het college staat ook open voor keuzevakstudenten en toehoorders.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met twee sociaalwetenschappelijke benaderingen van religie: godsdienstpsychologie en godsdienstsociologie. De godsdienstpsychologie is een empirische studie en houdt zich bezig met het religieuze gedrag en mentale leven van individuen. Centrale godsdienstpsychologische thema’s komen aan de orde, zoals ‘de neuropsychologie van religie en spirituele ervaringen’, ‘religie en karakter’, ‘geestelijke gezondheid en religie’ en ‘pastorale psychologie’. Steeds wordt daarbij een link gelegd met empirisch godsdienstpsychologisch onderzoek.
De godsdienstsociologie bestudeert de plaats, functie en kenmerken van religie in de moderne, westerse maatschappij. Centrale vragen zijn: Waar vinden we religie, binnen en buiten instituties? Wat zijn de functies van religie? Kunnen die functies (bijvoorbeeld zingeving en gemeenschapsgevoel) gedeeltelijk worden overgenomen door andere onderdelen van de maatschappij, zoals de media en gebeurt dat ook? Hoe wordt hedendaagse religie beïnvloed door algemene socio-historische processen zoals modernisering, individualisering en globalisering? Met deze vragen gaan we ons bezighouden. Aan de hand van literatuur over religie in Nederland gaan we kijken naar religie zowel binnen instituties (niet alleen kerken maar ook scholen, omroepen etc.) als buiten instituties (op New Age-beurzen en in de privésfeer). We gaan op zoek naar het verband tussen religie in deze verschillende contexten, de functies van religie en de bijzondere Nederlandse geschiedenis van verzuiling en ontzuiling.

Leerdoelen

  • Belangrijker dan het opdoen van feitenkennis is het vertrouwd raken met de godsdienstpsychologische- en sociologische invalshoek en het aanleren van een sociaalwetenschappelijke, intellectuele houding om religie te bestuderen

  • In het college komt de student in aanraking met verschillende theoretische benaderingen en begrippen. Het gaat er hierbij niet om welke benadering juist is; de theorieen vullen elkaar aan. Het gaat er om dat student leert om niet zomaar iets te (veronder)stellen maar leert om te redeneren vanuit een bepaalde theoretische stroming met behulp van de geleerde begrippen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Per blok een schriftelijk tentamen met open vragen. Per blok moet minimaal een 5 worden behaald om met tenminste een 7 voor het andere blok te kunnen worden gecompenseerd. Om in aanmerking te komen voor de herkansing moet per blok tenminste het cijfer 4 worden behaald.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • Handboek Religie in Nederland. Zoetermeer 2008. Meinema

  • Van Saane, J. (2010). Religie is zo gek nog niet. Een introductie in de godsdienstpsychologie. Uitgeverij Ten Have. ISBN 978 90 259 5948 7

  • Extra literatuur Godsdienstpsychologie Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer
Drs. M. Davidsen