Prospectus

nl en

Godsdienstsociologie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen tot godsdienst en geloof dient te zijn gevolgd en afgerond. Voor ontheffing hiervan kunnen minorstudenten contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In dit college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie. De cursus valt uiteen in drie delen. In het eerste deel, godsdienstsociologie, wordt er systematisch ingegaan op de specifiek sociologische benadering tot religie, religieuze instituties en religieuze individuen. In het tweede deel, religie in de moderne wereld, bespreken we klassieke theorieën over modernisering en religie en kijken we kritisch naar het secularisatiedebat. In het derde deel, religie in de laatmoderne wereld, komt een aantal thema’s aan de orde met betrekking tot de hedendaagse religieuze situatie in Nederland en wereldwijd. We stellen onder andere de vraag in hoeverre religie geïndividualiseerd en geprivatiseerd is geraakt of juist een grotere rol is gaan spelen in het publieke domein als bron van collectieve identiteit en als moreel kompas. Een ander thema is het gebruik van internet en populaire cultuur als nieuwe inspiratiebronnen voor religie, vooral onder jongeren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent en begrijpt de student de belangrijkste sociologische theorieën over religie en religieuze veranderingsprocessen in de moderne wereld. Dat houdt in dat:
(1) de student kan uitleggen wat het onderzoeksonderwerp en de benaderingswijze/perspectief van de godsdienstsociologie is en hoe de godsdienstsociologie zich verhoudt tot andere subdisciplines van de godsdienstwetenschap.
(2) de student de hoofdpunten kan uitleggen van een aantal theorieën over religie van klassieke en hedendaagse (godsdienst)sociologen en deze theorieën kritisch kan toetsen aan de empirische werkelijkheid.
(3) de student een beargumenteerd standpunt kan innemen in de debatten over hoe religie verandert in de (laat)moderne wereld – of er bijvoorbeeld sprake is van secularisatie of subjectivering – en wat deze veranderingsprocessen inhouden.
(4) de student de sociale dynamiek en culturele context van laatmoderne, niet-institutionele religie/spiritualiteit in hoofdlijnen kan uitleggen.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten. ### Toetsing

Schriftelijke take-home tussentoets 30 %, bestaande uit een essayvraag, max. 1000 woorden. Wordt uitgedeeld op 14 maart; inleveren 28 maart.
Schriftelijk take-home tentamen 70 %, bestaande uit twee essayvragen, max. 1000 woorden per vraag. Wordt uitgedeeld op 9 mei; inleveren 4 juni.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Hierop verschijnen de documenten die in het college gebruikt zijn alsmede een samenvatting van het college.

Literatuur

Furseth, Inger & Pål Repstad (2006), An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives, Aldershot: Ashgate, H1, H3-8.

Aanvullende literatuur
Mastercopies van de aanvullende literatuur zijn te vinden op de cursusplank in de UB.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met drs. M. Davidsen

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.