Prospectus

nl en

Cultuurgeschiedenis van het jodendom

Course
2010-2011

Toegangseisen

De student heeft bij voorkeur de reeks Inleiding jodendom gevolgd.

Beschrijving

De eerste twee weken zullen worden gewijd aan het jodendom in de Griekse en vroeg-Romeinse tijd. In die tijd ontwikkelde de stad Jeruzalem zich tot een heilige tempelstad van groot formaat, met een zeer levendige uitwaaiering van de religieuze voorstellingswereld. Maar voor het vervolg van de geschiedenis is niet minder belangrijk geweest het ontstaan en de ontwikkeling van de synagoge als voornaamste organisatievorm van joden die buiten Judea leefden.
In de 5 weken daarna volgt een overzicht van de rabbijnse traditieliteratuur (Mishna, Midrash, Talmoed) en het Joodse denken in de Middeleeuwen (filosofie, mystiek) tot aan de Haskala (Joodse verlichting), met inbegrip van het chassidisme. Dat alles voortdurend geplaatst binnen het kader van de sociale en historische achtergrond.
Ten slotte komt het jodendom in de vroeg moderne en moderne tijd aan de orde waaronder de impact van de Verlichting en modernisering op het jodendom.

Leerdoelen

De student begrijpt waarom men niet over één “cultuur van de joden” mag spreken maar een door de eeuwen heen steeds veranderende scala aan naast elkaar bestaande culturen. In deze reeks zullen de drie docenten een selectie uit deze culturen presenteren om de student een beeld te geven van de grote variëteit die er bestaat.
De student zal in staat zijn om de wisselwerking tussen de cultuur van de joden en die van de omgeving aan te geven en uit te leggen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege ### Toetsing

schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

De wekelijkse planning wordt beschikbaar gesteld op blackboard alsook toegevoegde studiemateriaal.

Literatuur

Erich Gruen, “Hellenistic Judaism”, in D. Biale, Cultures of the Jews. A New History, Schocken Books 2002, blzz 77-134.
Eric Meyers, “Jewish Culture in Greco-Roma Palestine”, D. Biale, Cultures of the Jews. A New History, Schocken Books 2002, blzz 135-179.
R. Seltzer, Jewish People, Jewish Thought: The Jewish Experience in History, Macmillan Publishing 1980, hoofdstuk 6-15, blzz 243-766.
De boeken op dit lijst zijn beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. Het is aangeraden om het boek van Seltzer aan te schaffen.

h3. Aanmelden Aanmelden via Usis

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman

Opmerkingen

Het college zal doorgang hebben met minimaal 5 reguliere studenten.