Prospectus

nl en

Inleiding godsdienstwetenschap

Course
2010-2011

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met het vak godsdienstwetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische en sociaal-
wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende westerse en niet-westerse culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te krijgen in
ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan.

Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienstwetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën. Zij zijn in staat over een bepaald onderwerp wetenschappelijk materiaal te verzamelen en dit bibliografisch correct te noteren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met schriftelijke opdracht. Tijdens het eerste college krijgen studenten een programma waarin per week staat vermeld wat er behandeld wordt. In het college wordt de verplichte literatuur besproken en wordt een bibliografische opdracht gegeven die tot doel heeft vaardigheid op te bouwen in het zoeken en correct vermelden van wetenschappelijke teksten.

Aan het einde van het eerste blok wordt een tussentoets afgenomen.

Toetsing

Schriftelijke tussentoets (30%) en schriftelijk eindtentamen (60%) over literatuur en collegestof. Ook de bibliografische opdracht maakt deel uit (10%) van de eindbeoordeling.

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht. Meer dan drie keer afwezig zijn zonder geldige reden betekent uitsluiting van beoordeling.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen., en voor het doorgeven van andere relevante informatie betreffende het college.

Literatuur

  • Fiona Bowie, Anthropology of Religion, An Introduction. second edition, Oxford: Blackwell, 2006

  • Enkele nader op te geven artikelen.

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

Studieadviseur Godsdienstwetenschappen: e.p.den.boer@religion.leidenuniv.nl
Docent: w.hofstee@hum.leidenuniv.nl