Prospectus

nl en

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen eisen. Het college staat ook open voor keuzevakstudenten en toehoorders.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met sociaal-wetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof.
In het eerste blok komen studenten in aanraking met het psychologische denken, toegespitst op godsdienst en geloof. Met psychologie wordt bedoeld: de empirische studie van het gedrag en mentale leven van individuen. Centrale godsdienstpsychologische thema’s komen aan de orde, zoals ‘de neuropsychologie van religie en spirituele ervaringen’, ‘religie en karakter’, ‘geestelijke gezondheid en religie’, en ‘pastorale psychologie’. Steeds wordt daarbij een link gelegd met godsdienstpsychologisch onderzoek.
Vervolgens leren studenten in het tweede blok op een sociologische manier te denken. In de godsdienstsociologie brengen we religie (in de breedste zin) in verband met het menselijk samenleven. Het onderwerp is religie, zoals die is ingebed in de maatschappelijke verschijnselen. In blok 2 zullen enkele belangrijke godsdienstsociologische thema’s worden behandeld, zoals ‘socialisatie en levensloop’, ‘globalisering’ en ‘racisme’.

Leerdoelen

  • Belangrijker dan het opdoen van feitenkennis is het vertrouwd raken met de godsdienstsociologische – en psychologische invalshoek en het aanleren van een sociaalwetenschappelijke, intellectuele houding om godsdienst en geloof te bestuderen (de “sociologische en psychologische bril”).

  • In het college komt de student in aanraking met verschillende godsdienstpsychologische – en sociologische benaderingen en theoretische begrippen. Het gaat er hierbij niet om welke benadering of theorie juist is; de theorieën vullen elkaar aan. Het gaat er om dat de student leert om niet zomaar iets te (veronder)stellen maar leert om te redeneren vanuit een bepaalde theorie/stroming met behulp van de geleerde begrippen.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met elementen van een werkcollege (twee uur per week gedurende twaalf weken). In het eerste blok worden godsdienstpsychologische thema’s behandeld (docent: E.M. de Boer). In het tweede blok worden godsdienstsociologische thema’s behandeld (docent: M.B. ter Borg).

Toetsing

De opgedane kennis wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen voor godsdienstpsychologie (tentamenweek na blok 1) en een schriftelijk tentamen voor godsdienstsociologie (na blok 2). Een proeftentamen kan worden afgelegd en met de docent worden besproken.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Hierop verschijnen de documenten die in het college gebruikt zijn alsmede een samenvatting van het college.

Literatuur

Eerste blok:

  • Reader (vanaf 1 september verkrijgbaar bij dr. J.G. Mooi, bureau studentenzaken)

  • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt
    Tweede blok:

  • M. ter Borg, Handboek religie in Nederland. Zoetermeer 2008, Meinema. Dit boek moet worden aangeschaft

Aanmelden

Via Usis

Contact

Prof.dr. M.B. ter Borg
Dr. E.M. de Boer

Opmerkingen