Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur (deeltijd)

Het deel­tijd­programma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar ongeveer een studielast heeft 40 ECTS, muv het eerste jaar dat heeft 45 ECTS.

Het avond­onderwijs vindt in de eerste twee jaren plaats op dinsdag- en donderdag­avond. De uren waarop college wordt gegeven zijn van 18.45 tot 20.15 uur, en van 20.30 tot 22.00 uur, waarbij zowel voor als na de pauze een blok van eenmaal of tweemaal drie kwartier gegeven kan worden. In het derde- en vierdejaar zal er ook onderwijs op maandag en/of dinsdag van 17.00 – 19.00 gegeven worden. Men dient hiermee rekening te houden omdat het twee cursussen betreft in het kerncurriculum. Ook de reguliere tentamens worden ’s avonds afgenomen en dit kan zijn op maandag t/m donderdag. De herkan­sings­tentamens in augustus zijn alleen overdag.

Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden be­steed, is 20-25 uur. Dit is zeer globaal en afhankelijk van de omstandighe­den van de student. Het is te allen tijde mogelijk om van het voltijd- naar het deel­tijd­programma over te stappen en omgekeerd. Voor deeltijdstudenten bestaat ook de mo­gelijk­heid overdag college te volgen. Dit is in overleg met de studiecoördinator te be­palen. Deeltijd­studenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele anglistiek. De hoofdvakken Filologie, Literatuur, Taalkunde en Taalvaardigheid worden in beide semesters gedoceerd in de vorm van hoor- en werkcolleges en talenlaboratorium. In beide semesters komen deze onderdelen aan de orde. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6 of hoger) heeft afgerond of als men éénmaal het cijfer 5 heeft behaald en een gemiddelde van 6 heeft.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies 5
Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5

Tweede semester

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: From Ash to Affricate 5

Tweede jaar

In het tweede jaar (semester drie en vier) komen ook weer alle onderdelen aan de orde, maar dan heeft men een aantal keuzemogelijkheden. Men kan binnen het hoofdvak Literatuur kiezen uit Amerikaanse of Britse Literatuur. Dit geldt voor beide semesters. De keuze in het eerste semester heeft geen invloed op de keuze voor het tweede semester.
Daarnaast kiezen studenten een minor of kiest men een individueel pakket van 30 ECTS dat is verdeeld over beide semesters. Voor de mogelijkheden zie de website minoren.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
Literature 3B: British Literature from Bunyan to Blake 5
Language Acquisition 3: Academic Vocabulary in Use 5

Tweede semester

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Literature 4A: American Literature, 1865-1917: The Age of Realism 5
Literature 4B: British Literature: Nineteenth Century 5
Language Acquisition 4: Professional Vocabulary in Use 5

Derde jaar

In het derde studiejaar is er ruimte van 30 ECTS om een keuzevakpakket of minor te volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philology 3: History of the English Language 5

Keuzeruimte van 15.0 ECTS.

Tweede semester

Linguistics 4: The Phonology of English 5

Keuzeruimte van 15.0 ECTS.

Vierde/vijfde jaar

In het vierde/vijfde jaar dient de student het volgende onderwijsprogramma te volgen. Dit programma is zelf samen te stellen aan de hand van de vakken die worden aangeboden

Verplicht:
Language Acquisition 5
Language Acquisition 6
BA eindwerkstuk Engelse taal en cultuur
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie
Ter vervanging van het tweede kerncurriculumvak dienen deeltijdstudenten een cursus van 5 ects uit het gehele aanbod van de opleiding Engels te kiezen.

Keuze:
1 Literatuurcursus van 10 ects
2 Taalkundecursussen van 5 ects
2 Filologiecursussen van 5 ects

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte cursussen:

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5
Language Acquisition 6: From Script to Print 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
BA eindwerkstuk Engelse taal en cultuur 10

Philology: Kies 1 van onderstaande cursussen

Philology 5: Old English Literature and Culture 5
Philology 5: Middle English Literature and Culture 5
Philology 6: Shakespeare and Early Modern English 5

De student kiest in het eerste semester een cursus literature OF linguistics;

Het tweede semester kiest de student weer, afhankelijk van zijn keuze in het eerste semester:

Literature:

Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Linguistics

Linguistics 5: The Phonology and Phonetics of English 5
Linguistics 5: Introduction to English Morphology 5
Linguistics 6: Introduction to English Semantics 5

Meer info

Bachelor eindtermen
Bindend Studieadvies
Native speaker regeling
Keuzeruimte
Voltijd en Deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Diploma’s
Studiebelasting en studiepunten
Administratie van tentamenresultaten
Toegangseisen
Examenregeling
Afstudeerrichtingen
Doorstuderen na de Bachelor: Masterprogramma’s

2011-2012

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Bindend Studieadvies

De kern van het studiesysteem wordt gevormd door het studiebegeleidings­­­plan. Dit plan wordt hieronder nader uitgelegd:

I. Mentoraat
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.
De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster.
Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad.
II. Advisering
In de loop van het eerste studiejaar krijgt elke eerstejaarsstudent drie studieadviezen, die worden uitgebracht door de propedeuse examencommissie, te weten:
het eerste studieadvies, eind januari
het voortgangsadvies, juni
het definitieve studieadvies, vóór 1 september

B. In het studiejaar 2011-2012 zal worden uitgegaan van de volgende norm:

 • januari-advies: > 20 ECTS positief; < 20 ECTS negatief

 • juni-advies: 60 ECTS propedeuse behaald; > 40 ECTS positief; < 40 ECTS negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 ECTS propedeuse behaald; > 40 ECTS positief, maar propedeuse moet voor 1/9/13 worden behaald; < 40 ECTS negatief bindend

Voor deeltijdstudenten geldt het volgende:

 • juni-advies (1ste advies) (einde eerste jaar): > 20 ECTS positief; < 20 ECTS negatief

 • januari-advies (2de advies) (in het tweede jaar): > 40 ECTS positief; < 40 ECTS negatief

 • augustus-advies (bindend) (in het tweede jaar): 60 ECTS propedeuse behaald ; > 40 ECTS positief maar propedeuse moet voor 1/9/14; < 40 ECTS negatief bindend.

In het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen is nadere informatie te vinden over procedures met betrekking tot:

 • persoonlijke omstandig­heden (zoals ziekte, zwangerschap, en andere zaken die studievertraging veroorzaken)

 • de daarbij behorende procedureafspraak

 • de zogenaamde hardheidsclausule die een examencommissie van toepassing kan ver­klaren

 • de mogelijkheid om tegen het definitieve studieadvies in beroep te gaan

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintanted with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

Minoren/Keuzeruimte

In het tweede studiejaar is 30 ECTS ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt met ingang van het nieuwe studiejaar 23 minoren aan, en ook de overige Faculteiten van de Universiteit Leiden bieden een aantal minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving.

 • Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Kun je onverhoopt tussen de voorgeprogrammeerde minoren niets van jouw gading vinden? Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het aanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte

Voltijd en Deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. In deze studiegids staat een complete beschrijving van het deeltijdprogramma. U kunt dit vinden in de studiegids .

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

De omvang bedraagt 10 ECTS (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • scriptie wordt uiterlijk 10 juli ingeleverd;

 • het gesprek vindt plaats voor 10 september. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.
  N.B. Er zijn slechts twee officiële uitreikingen per jaar en wel in februari en september.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden.
Vóór 1 juni 2012 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat). Daarnaast moet worden ingeleverd een digitaal archiefexemplaar van de scriptie, te mailen naar english@hum.leideniniv.nl .

Voorlichting BA-werkstuk In november zal er een voorlichting worden georganiseerd over het schrijven van het BA-werkstuk. Het onderwerp kies je in het algemeen zelf. Al naar gelang het onderwerp kies je een begeleider. Je dient een aanvraag in bij de examencommissie. Als de examencommissie akkoord is kun je beginnen met het onderzoek en het schrijven. Het is afhankelijk van je begeleidingsplan hoe het verdere contact met je begeleider zal plaatsvinden.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Als aanhangsel van het propedeusediploma wordt een officiële cijferlijst bijgevoegd met informatie over de gevolgde vakken.
Bij het bachelordiploma wordt een diplomasupplement toegevoegd en dit bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, het niveau, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem uSis. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van uSis hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via uSis of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 3336.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op www.hum.leidenuniv.nl/engels/Examenreglement

Afstudeerrichtingen

Het bachelorprogramma kent geen afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste studiejaar blijven de vier hoofdvakgebieden terugkomen. Wel kan men binnen een hoofdvakgebied een accent aanbrengen, bv. bij Letterkunde een accent op Britse Literatuur of Amerikaanse Literatuur; bij Taalkunde een accept op Syntax of Phonology.

Doorstuderen na de Bachelor

Na het bachelorexamen kunnen studenten ervoor kiezen om dit als een eindstation te zien en een plaats te zoeken op de arbeidsmarkt; ook kan men nog verder studeren in het masterprogramma.
Er is een keuze uit drie mogelijkheden:

 • Eén-jarige Master

 • Twee-jarige Onderzoeksmaster

 • Twee-jarige Educatieve Master

De één-jarige Master wordt vaak de “doorstroommaster” genoemd. Dit is voor de bachelorstudenten Engels de Master English Language and Culture. Maar ook kunnen studenten kiezen voor een aanverwante masteropleiding zoals Book and Digital Media Studies.
De twee-jarige onderzoeksmaster kent twee mogelijkheden Linguistics en Literature. Dit programma duurt twee jaar en wordt verzorgd door de Graduate Schools.
De twee-jarige educatieve master bestaat uit de één-jarige doorstroommaster English Language and Culture en één jaar onderwijsbevoegdheid bij het ICLON.
Voor meer informatie over de diverse Masteropleiding zie www.mastersinleiden.nl.