Studiegids

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

LET OP de informatie over onderwijsvorm en toetsing zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is mogelijk dat het onderwijs op bepaalde punten aangepast moet worden om aan de geldende voorschriften te voldoen. Bovendien is de roostering van het 2e semester nog niet bekend.

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeutische fase Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op vrijdag 3 september 2021 en eindigt op of rond 31 augustus 2022. In het eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische, wiskundige en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica en onderzoeksopdrachten worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. De opleiding start met het vak Inleiding BFW waarin de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis maakt met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Fysiologie van ADME, Bioanalyse van Geneesmiddelen en Farmacokinetiek en -dynamiek.

LET OP: De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen heeft een selectie en plaatsing procedure.

Om te mogen starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen, moet je voldoen aan de ingangseisen en daarnaast een plek aangeboden krijgen. Wie er een plek krijgt aangeboden wordt bepaald door Selectie en Plaatsing. Zie website voor meer informatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Academische Vorming 1 3
Moleculaire genetica 1 3
Statistiek 1 (BFW) 2
Biochemie 1 3
Biochemie 1 practicum 3
Scheikunde 4
Organische chemie 1 5
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Histologie 2
Organische chemie practicum 3
Calculus 3
Fysiologie van ADME 4
Bioanalyse van Geneesmiddelen 6
Farmacokinetiek en farmacodynamiek 7

Overgangsregelingen OUDE STIJL vakken (alleen van toepassing op studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn met BFW)

Bioanalyse van Geneesmiddelen OUDE STIJL (5 EC) 5
Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren OUDE STIJL (3 EC) 3
Farmacokinetiek en farmacodynamiek OUDE STIJL (5 EC) 5

Tweede jaar

Het studiejaar begint op maandag 6 september 2021 met het vak Organische Chemie 2 en eindigt op 7 juli 2022 met het practicum Biofarmacie en -fysica. Voor de pechvogels is er daarna nog een periode met hertentamens in juli.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van de propedeuse. Naast echte BFW-vakken, die geintegreerd worden aangeboden als de Toxicologie, Ontwerp & Synthese, en Biofarmacie en -fysica, komen belangrijke medisch-biologische en (bio)chemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Cellulaire Biochemie en Organische Chemie 2.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Organische Chemie 2 5
Moleculaire genetica 2 (BFW) 3
Academische Vorming 2 4
Cellulaire Biochemie 4
Practicum Cellulaire Biochemie 5
Statistiek 2 (BFW) 2
Toxicologie 4
Farmacologie 5 EC 5
Ontwerp en synthese 4
Practicum Ontwerp en synthese 2
Integratieopdracht in silico Geneesmiddelontwikkeling 3
Immunologie 3
Anatomie 3
Pathologie 3
Biofarmacie en -fysica 6
Practicum Biofarmacie en -fysica 4

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

Het eerste semester bestaat uit vrije keuzeruimte van 30 EC.

Deze kan als volgt naar keuze worden ingevuld:
1. met een Leidse, Delftse of Rotterdamse minor
2. met het standaard goedgekeurde keuzevakkenpakket ‘Disease, Signaling and Drug Targets’ van 30 EC.
3. voor een beperkt aantal studenten die voldoen aan de ingangseisen is het mogelijk om voor de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’ te kiezen; deze studenten vullen de vrije keuzeruimte met een ‘verplicht integraal Farmacie programma'.
4. met een zelf samengesteld keuzevakkenpakket.

NB voor optie 4, minoren aan andere onderwijsinstellingen en bij (latere) wijzigingen in de samenstelling van 1 t/m 4 is vooraf goedkeuring van de Examencommissie BFW/BPS vereist, vraag dit ruim van tevoren aan.

BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets
Part 1:

 • Introduction to Computational Thinking

 • Computational Biomedical Research

 • Biomarkers

Part 2:

 • Cellular Signal Transduction

 • Functional Genomics: from Genotype to Phenotype
  Keuze uit:

 • Farmacotherapie (Nederlands) óf

 • Cell Signaling in Cancer and Drug Safety (computational variant; max 9 plaatsen en alleen i.c.m. Computational Biomedical Research)

Modern Drug Discovery (samen met het LIC)

 • Introduction to Computational Thinking

 • Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

 • Synthetic Organic Chemistry

 • Drug Delivery Technology

 • Medicinal Chemistry

 • Bioorganic Synthesis

Deze BFW minoren en de afstudeerrichting BFW en Farmacie starten op 6 september 2021 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden.

De Bacheloronderzoeksopdracht BFW vindt in principe plaats in het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden. In het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Studenten ontvangen in periode oktober/november informatie over de plaatsingsprocedure en worden eind januari uitgenodigd om hun eigen interesse in type onderzoek en vakgebied aan te geven en een academic statement te schrijven. Op basis van deze gegevens worden studenten in maart ingedeeld voor een onderzoeksopdracht.

In principe starten alle Bacheloronderzoeksopdrachten volgens het rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de onderzoeksopdracht te starten, start op een ander moment;extra studievertraging is daarbij niet uitgesloten. LET OP: als je later in het jaar start: A) overleg eerst met de studieadviseurs en B) meld je wel op tijd aan via de reguliere plaatsingsprocedure.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Het tweede semester van het derde studiejaar heeft omvang van 30 EC en omvat 3 vakken en een onderzoeksopdracht met een duur van 10 weken.

Ontwikkelingstraject moderne geneesmiddelen 13
Academische Vorming 3 1
Bacheloronderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR 16

Meer info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde, wiskunde en biologie. De bacheloropleiding start met ca. 240 eerstejaars studenten en de masteropleiding van BFW is kleinschaliger, met een omvang van gemiddeld ongeveer 100 nieuwe studenten per jaar. Door het vormen van mentorgroepen vanaf dag 1 van de bachelor en de vele contacturen is goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het master-onderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaats vindt. Dit onderzoek is georganiseerd in de onderzoeksschool ‘Leiden Academic Centre for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere, en veiliger geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg, en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

 • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

 • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

 • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische, wiskundige en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed. De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich specialiseren en verder te bekwamen op een biofarmaceutisch vakgebied naar keuze.

Praktische informatie voor de start van de bachelor

Roosters worden in principe gepubliceerd via Brightspace. Het rooster van de eerste 2 weken wordt ca. begin augustus toegestuurd aan de studenten die zich hebben aangemeld voor het eerste jaar; tijdens de eerste dagen van de studie wordt uitgelegd hoe je daarna zelf alle informatie kunt vinden. Een overzicht van tentamendata en studieactiviteitscodes benodigd voor het inschrijven voor vakken en tentamens in uSis is per studiejaar x te vinden onder Files (rechtermenu) > uSis codes_BFWx.

Arbeidsmarkt

Tijdens de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Naast inhoudelijk kennis is het ook van belang om bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.
In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tevens worden verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Activiteiten Bio-Farmaceutische Wetenschappen:

Alle jaren

 • Lunchlezingen van bedrijven en alumni

 • 2 symposia door Aesculapius

 • Academische Vorming: carrière opdrachten

 • Skills workshops

 • E-learning skills platform

 • Practica: samenwerking, praktijkervaring en research & communicatie skills

 • Programmeer- en simulatieopdrachten: analyseren en conceptualiseren

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Bèta Banenmarkt

 • Carrièredag Aesculapius

Eerste jaar

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Mentoraat

 • Inleiding BFW

 • Academische Vorming 1: o.a. carrièreopdrachten, skills workshops, career werksessie en research projectweken

 • Eerstejaars excursie Aesculapius naar een bedrijf

Tweede jaar

Derde jaar

 • Academische Vorming 3: dilemma game, academic statement als selectie voor de Bachelor onderzoeksopdracht, skills workshops

 • Bachelor onderzoeksopdracht: research, writing, general communication skills

 • Buitenlandexcursie Aesculapius incl. bedrijfsbezoeken en lezingen

 • LACDR spring symposium

 • FIGON Dutch Medicine Days

 • Masterdag

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur via studieadviseurBFW@LACDR.LeidenUniv.nl.