Studiegids

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeuse Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op maandag 1 september 2014 om 10.00 uur in C01, een van de zalen van de Gorlaeus Laboratoria met de introductiedag en eindigt op of rond 31 augustus 2015. In het eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. De opleiding start met het vak Inleiding BFW waarin de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis maakt met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 en 2 en Analytische chemie 1.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Academische Vorming 1 3
Moleculaire genetica 1 3
Statistiek 1 2
Biochemie 1 3
Biochemie 1 practicum 3
Scheikunde 4
Organische chemie 1 5
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Histologie 2
Organische chemie practicum 3
Thema Effecten van geneesmiddelen 1 6
Calculus 3
Thema Effecten van geneesmiddelen 2 5
Analytische chemie 1 6

Tweede jaar

Het studiejaar begint op maandag 1 september 2014 om 13:30 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria met een korte introductie en eindigt op 3 juli 2015 met het afsluitende deel van Academische vorming 2. Voor de pechvogels is er daarna nog een periode met hertentamens in juli en augusutus.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van de propedeuse. Naast echte BFW-vakken, die geintegreerd worden aangeboden als de Thema’s Effecten van geneesmiddelen 3, Ontwerp & Synthese, en Geneesmiddelentoediening en -afgifte komen belangrijke medisch-biologische en (bio)chemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Biochemie 2 en Organische Chemie 2.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Academische Vorming 2 3
Moleculaire genetica 2 3
Organische Chemie 2 5
Immunologie 3
Biochemie 2 3
Statistiek 2 2
Stralingshygiëne 1
Celbiologie practicum 2
Biochemie 2 practicum 2
Thema Effecten van geneesmiddelen 3 5
Pathologie 3
Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte 11
Anatomie 3
Farmacologie 6
Thema Ontwerp en synthese 8

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

In het eerste semester kunnen BFW3 studenten er voor kiezen een Leidse (of Leiden/Delftse) minor te doen of vakken van een eigen keuzevakkenpakket (30 EC) te volgen (voor zo’n pakket is goedkeuring van de examencommissie vereist). BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Disease, signalling and drug targets

 • Cellular Signal Transduction

 • Molecular Defects in Human Diseases

 • Pharmacogenomics

 • Signal Transduction and Therapy of Cancer

 • Therapeutic Modulation of Atherosclerosis

 • Systems Pharmacology

Modern Drug Discovery (samen met LST & MST)

 • Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

 • Synthetic Organic Chemistry

 • Molecular Defects in Human Diseases

 • Drug Delivery Technology

 • Medicinal Chemistry

 • Bioorganic Synthesis

Deze minoren starten op 1 september 2014 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden. De onderzoeksopdracht moet worden gedaan bij een van de clusters van het LACDR, daarnaast is er een beperkt aantal projecten beschikbaar bij het Centre for Human Drug Research (CHDR).
De studenten kunnen hun voorkeur voor bepaalde voorbeeldproject(en) vooraf opgeven en worden door de studieadviseurs bij de clusters geplaatst op basis van hun voorkeur en/of beschikbaarheid. De deadline en procedure voor het doorgeven van de voorkeur wordt bekend gemaakt via de Blackboard module ‘Opleiding BFW/BPS’. In overleg met de begeleider(s) wordt bepaald wanneer de student gaat beginnen. De opleiding raadt studenten echter aan snel na het verplichte deel van het derde jaar met de onderzoeksopdracht te beginnen en deze ook snel af te ronden. In principe mag de student de onderzoeksopdracht ook in de zomer doen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Het tweede semester van het derde studiejaar heeft omvang van 30 EC en omvat 3 vakken en een onderzoeksopdracht met een duur van 10 weken.

Communiceren over Geneesmiddelen 3
Farmacoepidemiologie 3
Ontwikkelingstraject geneesmiddelen 8

Onderzoeksopdracht bij één van de Leidse secties van het LACDR:

Onderzoeksopdracht BFW -- Praktisch werk 12
Onderzoeksopdracht BFW -- Schriftelijk verslag 3
Onderzoeksopdracht BFW -- Mondelinge presentatie 1

Facultair Keuzevak

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5

Meer info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde en biologie. De bacheloropleiding start met ca. 180 eerstejaars studenten en de masteropleiding van BFW is kleinschaliger, met een omvang van gemiddeld ongeveer 40 studenten per jaar. Door het vormen van mentorgroepen vanaf dag 1 van de bachelor en de vele contacturen is goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het master-onderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaats vindt. Dit onderzoek is georganiseerd in het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (dat weer onderdeel is van de interuniversitaire onderzoekschool ‘Leiden Academic Centre for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere, en veiliger geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg, en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

 • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

 • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

 • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed.

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich specialiseren en verder te bekwamen op een biofarmaceutisch vakgebied naar keuze.