Studiegids

nl en

Biofarmacie en -fysica

Vak
2021-2022

Beschrijving

In het vak Biofarmacie en -fysica (B&B) binnen de derde module van BFW-2 staat de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking centraal. Hieronder volgt een korte inhoudelijke beschrijving waarbij aangegeven wordt welke onderwerpen aan bod zullen komen. Onder leerdoelen staat weergegeven waarop getoetst wordt.

Biofarmacie en -fysica: Theorie
Het vak B&B start met een introductie in de fysische chemie, waarbij fysische verschijnselen en processen beschreven worden in relatie tot de chemie en farmacie. De onderwerpen die aan bod komen zijn moleculaire krachten, thermodynamica en oplosbaarheid, membranen, fysische eigenschappen van polymeren, colloïd- en grensvlakchemie. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling en stabiliteit van biomoleculen/geneesmiddelen en de toedieningsvormen hiervan.
Daarnaast zullen we diverse toedieningsroutes en toedieningsvormen voor geneesmiddelen bespreken (drug-targeting) en zal gesproken worden over de bereiding en analyse van toedieningsvormen. Hierbij zal stilgestaan worden bij fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen en bij de functie en invloed van hulpstoffen op de werking van geneesmiddelen. Studenten zullen kennis maken met en nadenken over dergelijke innovatieve toedieningsroutes en vormen, gestuurde gentherapie en andere nieuwe (nano)technologische ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddeltoediening en -afgifte. De colleges en werkgroepen geven een theoretische achtergrond die noodzakelijk is voor het ‘Practicum B&B’.

Leerdoelen

  • De student kan de moleculaire krachten beschrijven, die een rol spelen bij de interacties tussen individuele moleculen en colloïden.

  • De student kan de fysische eigenschappen van polymeren en colloïdale systemen uitrekenen.

  • De student kan de grensvlakverschijnselen die een rol spelen in de geneesmiddelentoediening samenvatten.

  • De student kan de algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’ beschrijven en toelichten.

  • De student kan toedieningsroutes en toedieningsvormen van geneesmiddelen beschrijven en toelichten.

  • De student kan de werking, het bereiden en analyseren van verschillende geneesmiddelen beschrijven en toelichten.

Literatuur

Wordt verstrekt via Brightspace (diverse hoofdstukken uit boeken en wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
5e editie; Springer; ISBN: 978-3-030-00709-6 of 978-3-030-00710-2 (eBook)

Coordinator

Dr. Ir. Jeroen Bussmann

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Het vak ‘Biofarmacie en -fysica’ wordt beoordeeld op basis van twee verschillende onderdelen. Het gewogen gemiddelde van deze twee onderdelen moet tenminste een 5,50 zijn om te voldoen aan de slagingscriteria van dit vak. Hierbij geldt dat het gemiddelde van Biofysica + huiswerkopdrachten tenminste een 5,0 of hoger dient te zijn, en dat cijfer voor tentamen Biofarmacie het tenminste een 5,0 of hoger dient te zijn.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

  • Biofysica + huiswerkopdrachten (individueel, 50%)

  • Biofarmacie (individueel, 50%)

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formelen ingangseisen, maar van de studenten wordt basiskennis op het gebied van fysica en adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie, immunologie en fysiologie bekend verondersteld.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 14 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.