Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

P-werkcollege I: Freshman's class 5
Iconografie Algemeen 5
Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken 5
Inleiding Middeleeuwse Architectuur en Kunst 500-1500 5
Inleiding Beeldende Kunst, Prent- en Tekenkunst 1400 - 1800 5
Inleiding Architectuurgeschiedenis 1400-2000 5

Tweede semester

P-werkcollege II: Beeld en objectanalyse 5
P-werkcollege III: Schrijven en presenteren 5
Representatie: cultuur en betekenis 5
Inleiding Beeldende Kunst & Fotografie 1800-heden 5
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5
Design en Wooncultuur capita selecta 500-heden 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Themacursus Beeldende Kunst 1800-heden: Beeldcultuur in de 19de en 20ste eeuw 5
Themacursus Design en Wooncultuur: Concepten, ontwerpers, objecten 1850-2000 5
Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Kunstwetenschap I: Esthetica 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester één moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester twee

Architectuur: Renaissance in het noorden 5
Beeldende kunst en fotografie 1800-heden: Essenties van Moderne kunst; concepten en paradoxen 5
Design en wooncultuur/World Art Studies: Oost en West in design 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Excursiewerkcollege Florence 10

Kies twee van de volgende themacolleges:

Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Themacollege Beeldende kunst en prent- en tekenkunst 1400-1800: Kunst in de Gouden Eeuw 5
Highlights of Dutch Architecture 1850-2000 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester twee moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester één.

Beeldende kunst 1800-heden: Parijs 1900 5
Visual Arts 1800-present: Art in the expanded field 5
Beeldende Kunst 500-1800: Prenten in de zeventiende-eeuwse Nederlanden 5

Derde jaar

In het derde jaar kiezen studenten 30 ec aan keuzevakken. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven 5

Kies één uit de volgende werkcolleges (bij voorkeur binnen de specialisatie):

Beeldende kunst en architectuur 500-1800: Manierisme 10
Beeldende kunst en fotografie 1800-heden: Identiteit van mens en medium 10
Design en wooncultuur: Interieurs in Nederland 10
World Art Studies: Interculturalisatie in de kunst 10
Gotische bouwsculptuur 10

Tweede semester

Mondeling literatuurtentamen (binnen specialisatie) 5
Bachelor eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis) 10

Keuzeruimte

Studenten kunnen in de keuzeruimte onderstaand aanbod van kunsthistorische vakken naast de hoofdvakken gebruiken.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Orale en geschreven literatuur in Afrika I / Orale literatuur in Afrika en Visuele Kunst 5
Beeldhouwkunst als museumcollectie 10
Stage (Kunstgeschiedenis) 15 of 20
Licht op Italië 5
Artists at 20th Century Intersections – Contexts of Society, Economy and Politics 5
Botticelli en zijn tijd 5

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2012-2013

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deeldisciplines binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van Prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van Fotografie en Contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van de kunst­nijverheid & industriële vormgeving;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege I: Freshman class, het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Kunstnijverheid en industriële vormgeving; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges en projectgroepen voor onderzoek geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Literatuurtentamen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Art History and Literature.

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.