Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis

Ons mondiale perspectief maakt de studie actueel en uniek. Je bestudeert hier kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Je ontdekt de impact van kunst op het publiek door de eeuwen heen, van de eerste grottekening tot moderne kunstvormen.

Maak kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw interesse. In welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres!

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst 5
How The World Makes Art 5
Westerse beeldende kunst -1800 5
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie 5
Arts in Society 5
Big Media 5

Tweede semester

Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren 5
Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst 5
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design 5
Architectuurgeschiedenis 1400-2000 5
History of Design and Domestic Culture 1500-present 5
Curating Cultures 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Esthetica 5
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

Kies één van de volgende themacolleges:

Themacollege Digitale Cultuur 5
Themacollege Bourgondiërs: de architectuur en kunst van het Bourgondische tijdperk 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester één moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester twee

Werkcollege BA2 Architectuur en toegepaste kunst: Nederlandse architectuur, stedenbouw, wooncultuur 1880-1980 5
Werkcollege BA2 Beeldende Kunst: Fotografie verandert alles 5
Werkcollege BA2: Gouden Eeuw in Perspectief 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Kies één van de twee excursiewerkcolleges:

Excursiewerkcollege Berlijn (/Florence) 10
Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) 10

Kies twee van de volgende themacolleges:

Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
Topical course Highlights in the Architecture of the Low Countries 5
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester twee moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester één.

Werkcollege BA2 Wooncultuur tot 1800: Inspiratie of imitatie. De decoratieve kunsten in Parijs en de Republiek 1680-1800 5
Werkcollege BA2 Beeldende kunst: Hedendaagse kunst en beeldcultuur 5
Werkcollege BA2: Prentkunst Albrecht Dürer 5

Derde jaar

In het derde jaar kiezen studenten 30 ec aan keuzevakken. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk 5

Kies één uit de volgende werkcolleges (bij voorkeur binnen de specialisatie):

Werkcollege BA3 Virtual Exhibition: Tiepolo’s frescoes on Italian and foreign soil 10
Werkcollege BA3 Moderne beeldende kunst: Tijdskwesties in moderne en hedendaagse kunst 10
Seminar BA3 Visual Arts/Architecture/Design and Decorative Arts: Delightful horror in the Dutch Golden Age 10

Tweede semester

Seminar Bachelor Eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis) 5
Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 10

Keuzeruimte

Studenten kunnen in de keuzeruimte onderstaand aanbod van kunsthistorische vakken naast de hoofdvakken gebruiken, bijv. als deel van de minor Museums, Heritage and Collections.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Licht op Italië 5
Seminar BA2 Visual Arts: Dutch Sculpture in an International Perspective 10
Bachelor Stage Kunstgeschiedenis 10/15
Museums in Berlin (Excursion seminar) 5/10
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5/10
Literatuur tentamen 5

Meer info

Doel van de opleiding Het programma Compensatieregeling propedeuse BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Tijdens introductiecursussen maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering, kwesties die betrekking hebben op musea en collectievorming, de iconografie van de westerse beeldende kunst en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk, daartoe voorbereid in een scriptieseminar.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacollege hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

Compensatieregeling propedeuse

Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis 2017-2018

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

Cluster 1

 • How the World Makes Art (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst -1800 (5 EC)

 • Moderne en hedendaagse beeldende kunst en fotografie na 1800 (5 EC)

 • Big Media (5 EC)

 • Arts in Society (5 EC)

 • Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst (5 EC)

 • Architectuurgeschiedenis 1400-2000 (5 EC)

 • History of Design and Domestic Culture 1500-present (5 EC)

 • Curating Cultures (5 EC)

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Bachelor Eindwerkstuk seminar. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.