Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis

Ons mondiale perspectief maakt de studie actueel en uniek. Je bestudeert hier kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Je ontdekt de impact van kunst op het publiek door de eeuwen heen, van de eerste grottekening tot moderne kunstvormen.

Maak kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw interesse. In welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres!

Eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding kunstgeschiedenis bestaat uitsluitend uit verplichte vakken.

Alle vakken van het eerste jaar dienen succesvol te zijn afgerond alvorens studenten deel mogen nemen aan het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde studiejaar. Voor bepaalde keuzevakken kan deze eis ook gelden.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Arts in Society 5
Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
How The World Makes Art 5
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie 5
Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I 5

Tweede semester

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5
Curating Cultures 5
History of European Decorative Arts and Design 5
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de kennis die studenten in het eerste jaar hebben opgedaan.

Studenten hebben in het eerste semester en tweede semester de keuze uit twee verschillende werkcolleges. Zij kiezen het college dat het beste past bij het onderwerp waarin zij zich willen specialiseren.

Studenten kiezen één van de twee werkcolleges uit semester 2.

In het tweede semester kiezen studenten tussen het Excursiewerkcollege naar Berlijn (10 ec) óf Rome (10 ec).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

Beide themacolleges verplicht:

Esthetica 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm 5
Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Beide themacolleges verplicht:

Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
Topical Course: Artist's Writings 5

Kies één van de volgende excursiewerkcolleges:

Excursiewerkcollege Berlijn (/Rome) 10
Excursie werkcollege Rome (Berlijn) 10

Kies één van de volgende werkcolleges:

BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600 5
Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective 5

Derde jaar

Studenten hebben een vrije keuzeruimte van 30 ec in hun derde studiejaar. Deze kan worden ingevuld met een minor, een individueel keuzepakket, een buitenlandverblijf of een stage. De keuzeruimte mag worden gebruikt voor vakken uit een andere discipline dan kunstgeschiedenis. Studenten kunnen er ook voor kiezen om hun vrije ruimte in te vullen met keuzevakken van de opleiding Kunstgeschiedenis of, in overleg met de studiecoördinator, met vakken uit de BA Arts, Media and Society.

Studenten volgen één BA3-werkcollege (10 ec). Afhankelijk van hun interesse en studieplanning valt dit werkcollege in het eerste of het tweede semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek 5

Kies één uit de volgende BA3-werkcolleges:

Werkcollege BA3 Digital Humanities: Concept, Methode en Virtuele Tentoonstelling 10
BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century 10

Tweede semester

The Cultural Field in Practice 5
BA Scriptie Kunstgeschiedenis 10

Studenten die in het eerste semester nog geen BA3 werkgroep volgden kiezen in het tweede semester voor:

Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity 10

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC. Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling. Bij Kunstgeschiedenis valt de vrije keuzeruimte in het derde jaar.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office.

Buitenlandsstudieverblijf in de BA Kunstgeschiedenis
Er zijn mogelijkheden om het buitenlandsstudieverblijf in te passen in je studieprogramma, zonder dat dit tot studievertraging leidt. Bespreek de mogelijkheden met de studiecoördinator. Studenten die naar het buitenland willen wordt aangeraden in het eerste blok van hun tweede studiejaar contact op te nemen, om alles op tijd te regelen.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw in niveau vertonen.

Als je stage loopt als onderdeel van de vrije keuzeruimte, moeten de overige vakken in je vrije ruimte inhoudelijke samenhang hebben met het onderwerp van de stage.

Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie. Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket. Studenten die hun vrije keuzeruimte invullen met een minor (30 ec) van de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven hun keuzepakket niet te laten goedkeuren door de examencommissie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Stage Kunstgeschiedenis 10/15
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5

Meer info

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, technische en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunstbegrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende aspecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voorwerpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Tijdens introductiecursussen maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering, kwesties die betrekking hebben op musea en collectievorming, de iconografie van de westerse beeldende kunst en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat de vakken Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond. .

Tweede jaar voltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. In werkcolleges tillen studenten het niveau van hun academisch onderzoek naar een hoger niveau binnen een onderwerp/tijdsperiode dat hun interesse heeft. Themacursussen bieden verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een eindwerkstuk (scriptie). Naast het aanleren van academische vaardigheden in de werkcolleges wordt in het hoofdvak Perspectief op kunstwetenschappelijk onderzoek speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt aan de orde. In het vak The Cultural Field in Practice maken studenten kennis met het werkveld van de kunsthistoricus en leren zij daarop reflecteren.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

Compensatieregeling propedeuse

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

Cluster 1

 • How the World Makes Art (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst en architectuur -1800 deel I (5 EC)

 • Moderne en hedendaagse beeldende kunst en fotografie na 1800 (5 EC)

 • Representation: Cultural Representation and Signifying Practices (5 EC)

 • Arts in Society (5 EC)

 • Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst en architectuur - 1800 deel II (5 EC)

 • History of European Decorative Arts and Design (5 EC)

 • Curating Cultures (5 EC)

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

Overgangsregelingen 2020-2021

Er treden een aantal wijzigingen op in het curriculum Kunstgeschiedenis in 2020-2021. De overgangsregelingen, voor studenten die bepaalde vakken niet haalden, worden hier toegelicht:

Wijzigingen in het tweede jaar

 • Het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur I: (Contrareformatie) en het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur II: Bourgondiërs worden niet langer aangeboden. Studenten kunnen één van de volgende werkcolleges volgen, als ze één van deze vakken niet behaalden:

 • Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600, eerste semester.

 • BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600, tweede semester,

 • Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective (Engelstalig), tweede semester

 • Het Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm wordt evenals voorgaande jaren nog steeds aangeboden in het eerste semester.

 • Het Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) wordt in het studiejaar 2020-2021 vervangen door het Excursiewerkcollege Rome.

Wijzigingen in het derde jaar

Het werkcollege Werkcollege BA3: Nederlandse architectuur en stedenbouw 1880-2000 in een internationaal perspectief wordt niet langer aangeboden. Studenten kunnen een keuze maken uit twee nieuwe werkcolleges:

 • BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century (Engelstalig), eerste semester

 • Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity (Engelstalig), tweede semester

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA scriptie Kunstgeschiedenis (BA Eindwerkstuk) met succes hebben afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

De BA scriptie Kunstgeschiedenis wordt altijd geschreven in een thematische werkgroep, die in het tweede semester wordt aangeboden. Er bestaat een mogelijkheid om de examencommissie toestemming te vragen het eindwerkstuk in het eerste semester te schrijven. Studenten die er niet in slagen hun eindwerkstuk met een voldoende af te sluiten op de deadline of de herkansingsdeadline, moeten in het nieuwe semester opnieuw beginnen in een nieuwe werkgroep, met een nieuw onderwerp.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de MA Leraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen (MA) gaan doen en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige researchmaster Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Kunstgeschiedenis

Het programma

Het programma van de BA Kunstgeschiedenis is een traditionele kunsthistorische opleiding, waarin je kennis maakt met een grote variëtiet aan kunstvormen. Je leert bij ons niet alleen kritisch te denken, maar ook om kunst in al haar facetten te analyseren. Colleges over fotografie en design, alsook het mondiale perspectief van de opleiding zijn uniek in Nederland.

Maar hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde ‘transferable skills’. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Kunstgeschiedenis vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Kritisch denken

 • Integriteit

 • Interculturele vaardigheden

Vakken Kunstgeschiedenis

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Kunstgeschiedenis gebeurt dit bijvoorbeeld binnen de volgende vakken:

Eerste jaar

 • Freshman’s Class: onderzoeken (je doet voor het eerst een klein literatuuronderzoek), schriftelijke communicatie (je schrijft voor het eerst wetenschappelijke papers)

 • Academische vaardigheden II: mondelinge communicatie (je onderzoek presenteren aan je medestudenten), analyseren (het leren herkennen van soorten argumentaties in een betoog) en kritisch denken (kritische vragen stellen bij de betogen van medestudenten en opbouwende kritiek leren geven)

Tweede jaar

 • World Art Studies interculturele vaardigheden (studenten worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen tussen diverse culturen en de manier waarop hierin met kunst wordt omgegaan)

 • Topical Course: Artist’s Writings samenwerken (studenten vormen samen groepjes waarin ze aan de opdrachten werken), projectmanagement (voor het bewaken van de voortang van het project is het belangrijk dat taken onderling verdeeld worden en de voortgang bewaakt wordt)

Derde jaar.

 • Perspectief op kunsthistorisch onderzoek analytisch denken door het kritisch lezen van belangrijke theoretische en methodologische teksten. Het vak biedt daarnaast een perspectief op een academische carrière als kunsthistoricus of een carrière in de culturele sector. Studenten maken hiermee kennis door gastlezingen en excursies.

 • The Cultural Field in Practice beroepsmogelijkheden in de culturele sector worden samen onderzocht, door gastlezingen en excursies komen studenten in aanraking met de breedte van het culturele werkveld.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.