Studiegids

nl en

Eerste jaar

Het eerste jaar van de deeltijdopleiding kunstgeschiedenis bestaat uitsluitend uit verplichte vakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I 5
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie 5
How The World Makes Art 5

Tweede semester

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation 5
History of European Decorative Arts and Design 5
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de kennis die studenten in het eerste jaar hebben opgedaan. Deeltijdstudenten ronden nog vier eerstejaarsvakken af, zodat zij hun propedeuse kunstgeschiedenis behalen. Dit zijn de vakken:

 • Visuele Analyse I

 • Arts in Society

 • Curating Cultures

 • Representation: Cultural Representation and Signifying Practice

Alle propedeusevakken dienen succesvol te zijn afgerond alvorens studenten deel mogen nemen aan het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde studiejaar. Voor bepaalde keuzevakken kan deze eis ook gelden.

Daarnaast volgen deeltijdstudenten dit studiejaar de vier verplichte tweedejaars themacolleges.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst 5
Arts in Society 5

Twee Themacolleges Kunst en Cultuur, beide verplicht:

Esthetica 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5

Tweede semester

Curating Cultures 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5

Twee Themacolleges Kunst en Cultuur, beide verplicht:

Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
Topical Course: Artist's Writings 5

Derde jaar

Naast de overige verplichte tweedejaarscolleges, hebben deeltijdstudenten in het eerste en tweede semester de keuze uit twee verschillende werkcolleges. Zij kiezen het college dat het beste past bij het onderwerp waarin zij zich willen specialiseren.

In het tweede semester kiezen studenten tussen het Excursiewerkcollege naar Berlijn (10 ec) óf Rome (10 ec).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

1 Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur, keuze van één uit:

Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm 5
Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

1 Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur, keuze van één uit:

BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600 5
Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective 5

Eén van de twee verplichte excursiewerkcolleges:

Excursiewerkcollege Berlijn (/Rome) 10
Excursie werkcollege Rome (Berlijn) 10

Vierde jaar

In het vierde jaar volgen deeltijdstudenten de verplichte derdejaarsvakken. Zij hoeven slechts één BA3-werkcollege (10 ec) te volgen. Afhankelijk van hun interesse en studieplanning valt dit werkcollege in het eerste of het tweede semester.

Daarnaast is er ruimte om alvast te beginnen met het volgen van keuzevakken. Er is een keuzeruimte van 30 ec in de bachelor kunstgeschiedenis. Deeltijdstudenten volgen deze keuzevakken verdeeld over het eerste en tweede semester van het vierde, en het eerste semester van het vijfde studiejaar. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek 5

Werkcollege BA3, keuze van één uit:

Werkcollege BA3 Digital Humanities: Concept, Methode en Virtuele Tentoonstelling 10
BA3 Seminar: Sensing Style: from Subcultures to Digital Bubbles 10
BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century 10

Tweede semester

The Cultural Field in Practice 5
BA Scriptie Kunstgeschiedenis 10

Studenten die in het eerste semester nog geen BA3 werkgroep volgden kiezen in het tweede semester voor:

Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity 10

Vijfde jaar

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig gebruikt worden voor de verdere invulling van de vrije keuzeruimte (30 ec).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) invulling van je keuzeruimte.

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC. Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling. Bij Kunstgeschiedenis valt de vrije keuzeruimte in het derde jaar.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office.

Buitenlandsstudieverblijf in de BA Kunstgeschiedenis
Er zijn mogelijkheden om het buitenlandsstudieverblijf in te passen in je studieprogramma, zonder dat dit tot studievertraging leidt. Bespreek de mogelijkheden met de studiecoördinator. Studenten die naar het buitenland willen wordt aangeraden in het eerste blok van hun tweede studiejaar contact op te nemen, om alles op tijd te regelen.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw in niveau vertonen.

Als je stage loopt als onderdeel van de vrije keuzeruimte, moeten de overige vakken in je vrije ruimte inhoudelijke samenhang hebben met het onderwerp van de stage.

Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie. Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket. Studenten die hun vrije keuzeruimte invullen met een minor (30 ec) van de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven hun keuzepakket niet te laten goedkeuren door de examencommissie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Stage Kunstgeschiedenis 10/15
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5

Meer info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Overgangsregelingen 2020-2021 Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, technische en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunstbegrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende aspecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voorwerpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse (deeltijd jaar 1 en 2) Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond. Voor deeltijdstudenten geldt een BSA-eis van 30 studiepunten.

Tweede jaar voltijd (deeltijd jaar 2 en 3)
In deze periode wordt de kennis uit de propedeusefase verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. In werkcolleges tillen studenten het niveau van hun academisch onderzoek naar een hoger niveau binnen een onderwerp/tijdsperiode dat hun interesse heeft. Themacursussen bieden verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd (deeltijd jaar 3 en 4) In deze laatste periode ronden studenten de opleiding af door het schrijven van een eindwerkstuk (scriptie). Naast het verder aanscherpen van de academische vaardigheden binnen een BA3-werkcollege wordt in het hoofdvak Perspectief op kunstwetenschappelijk onderzoek speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt aan de orde. In het vak The Cultural Field in Practice maken studenten kennis met het werkveld van de kunsthistoricus en leren zij daarop reflecteren.

Keuzeruimte
Er is een keuzeruimte van 30 ec in de bachelor kunstgeschiedenis. Deeltijdstudenten volgen deze keuzevakken verdeeld over het eerste en tweede semester van het vierde, en het eerste semester van het vijfde studiejaar. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA Final paper (BA Eindwerkstuk) met succes hebben afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

De BA scriptie Kunstgeschiedenis wordt altijd geschreven in een thematische werkgroep, die in het tweede semester wordt aangeboden. Er bestaat een mogelijkheid om de examencommissie toestemming te vragen het eindwerkstuk in het eerste semester te schrijven. Studenten die er niet in slagen hun eindwerkstuk met een voldoende af te sluiten op de deadline of de herkansingsdeadline, moeten in het nieuwe semester opnieuw beginnen in een nieuwe werkgroep, met een nieuw onderwerp.

Overgangsregelingen 2020-2021

Er treden een aantal wijzigingen op in het curriculum Kunstgeschiedenis in 2020-2021. De overgangsregelingen, voor studenten die bepaalde vakken niet haalden, worden hier toegelicht:

Wijzigingen in het derde jaar deeltijd

 • Het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur I: (Contrareformatie) en het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur II: Bourgondiërs worden niet langer aangeboden. Studenten kunnen één van de volgende werkcolleges volgen, als ze één van deze vakken niet behaalden:

 • Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600, eerste semester.

 • BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600, tweede semester,

 • Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective (Engelstalig), tweede semester

 • Het Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm wordt evenals voorgaande jaren nog steeds aangeboden in het eerste semester.

 • Het Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) wordt in het studiejaar 2020-2021 vervangen door het Excursiewerkcollege Rome.

Wijzigingen in het vierde jaar deeltijd

Het werkcollege Werkcollege BA3: Nederlandse architectuur en stedenbouw 1880-2000 in een internationaal perspectief wordt niet langer aangeboden. Studenten kunnen een keuze maken uit twee nieuwe werkcolleges:

 • BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century (Engelstalig), eerste semester

 • Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity (Engelstalig), tweede semester

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Arbeidsmarktvoorbereiding