Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeusewerkcollege I: Freshman’s class 5
Iconografie Algemeen 5
Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken 5
Inleiding Beeldende Kunst, Prent- en Tekenkunst 1400 - 1800 5

Tweede semester

P-werkcollege II: Beeld- en objectanalyse 5
P-werkcollege III: Schrijven en presenteren 5
Inleiding Beeldende Kunst & Fotografie 1800-heden 5
Inleiding Designgeschiedenis 1500-heden 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Themacollege Beeldende Kunst: De Glorie van de Beeldhouwkunst 5

Eerste semester

Inleiding Middeleeuwse architectuur en beeldende kunst 400-1300 5
Inleiding Architectuurgeschiedenis 1400-2000 5
Kunstwetenschap I: Esthetica 5

Kies één van de volgende Themacolleges:

Themacollege Beeldende Kunst: De Glorie van de Beeldhouwkunst 5
Themacollege Design en Wooncultuur: Concepten, ontwerpers, objecten; Design en gender 5
Themacollege Beeldende Kunst 1800-heden: Beeldcultuur in de 19de en 20ste eeuw 5

Tweede semester

Representatie: cultuur en betekenis 5
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

Kies twee van de volgende themacolleges:

Themacollege Beeldende kunst en prent- en tekenkunst 1400-1800: Kunst in de Gouden Eeuw 5
Lecture Course Architectural History: Five Centuries of Highlights in the Architecture of the Low Countries 1550-2010 5
Lecture Course World Art Studies: Visual Arts of Africa 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10

Kies één van de volgende themacolleges:

Themacollege Beeldende Kunst: De Glorie van de Beeldhouwkunst 5
Themacollege Design en Wooncultuur: Concepten, ontwerpers, objecten; Design en gender 5
Themacollege Beeldende Kunst 1800-heden: Beeldcultuur in de 19de en 20ste eeuw 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Werkcollege BA2 Architectuur en Kunstnijverheid: Navolging, verzet en toe-eigening. Franse architectuur en kunstnijverheid tijdens het Ancien Régime ( 5
Werkcollege BA2 Design en wooncultuur/World Art Studies: Oost en West in design 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) 10

Kies één van de volgende werkcolleges:

Werkcollege BA2 Beeldende Kunst 500-1800: Laat zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse prent- en tekenkunst van de Nederlanden - rondom Goltzius 5
Werkcollege BA2 Beeldende kunst en Fotografie 1800-heden: Foto-installaties, tussen beeld en materialiteit 5

Vierde jaar

In het vierde jaar kiezen studenten 30 ec aan keuzevakken. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Werkcollege BA3 Beeldende Kunst en Architectuur 500-1800: Virtuele tentoonstellingen in de Lakenhal 10
Werkcollege BA3 Beeldende Kunst en Design 1800-heden: Kunst, Design en Samenleving 10
Werkcollege BA3: Vrouwen en kunst 10

Tweede semester

Seminar Bachelor Eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis) 5
Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 10
Mondeling literatuurtentamen (binnen specialisatie) 5

Vijfde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) Invulling van je keuzeruimte.

Keuzeruimte

Studenten kunnen in de keuzeruimte onderstaand aanbod van kunsthistorische vakken naast de hoofdvakken gebruiken.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Stage (Kunstgeschiedenis) 15 of 20
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5 or 10
Licht op Italië 5
Werkcollege Beeldende kunst: Beeldhouwkunst als museumcollectie 5 or 10
Museums in Berlin 5 or 10

Meer info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

2014-2015

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege I: Freshman class, het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult. Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Literatuurtentamen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.