Studiegids

nl en

Eerste jaar

Het eerste jaar van de deeltijdopleiding kunstgeschiedenis bestaat uitsluitend uit verplichte vakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I 5
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie 5
How The World Makes Art 5

Tweede semester

Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren 5
History of European Decorative Arts and Design 5
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel II 5

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de kennis die studenten in het eerste jaar hebben opgedaan. Deeltijdstudenten ronden nog vier eerstejaarsvakken af, zodat zij hun propedeuse kunstgeschiedenis behalen. Dit zijn de vakken:

 • Visuele Analyse I

 • Arts in Society

 • Curating Cultures

 • Representation: Cultural Representation and Signifying Practice

Alle propedeusevakken dienen succesvol te zijn afgerond alvorens studenten deel mogen nemen aan het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde studiejaar. Dit geldt ook voor minoren en bepaalde keuzevakken.

Daarnaast volgen deeltijdstudenten dit studiejaar de vier verplichte tweedejaars themacolleges.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst 5
Arts in Society 5

Twee Themacolleges Kunst en Cultuur, beide verplicht:

Esthetica 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5

Tweede semester

Curating Cultures 5
Representation: Cultural Representation and Signifying Practices 5

Twee Themacolleges Kunst en Cultuur, beide verplicht:

Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
Topical Course: Artist's Writings 5

Derde jaar

Naast de overige verplichte tweedejaarscolleges, hebben deeltijdstudenten in het eerste semester de keuze uit twee verschillende werkcolleges. Zij kiezen het college dat het beste past bij het onderwerp waarin zij zich willen specialiseren.

In het tweede semester kiezen studenten tussen het Excursiewerkcollege naar Berlijn (10 ec) óf Florence (10 ec).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

1 Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur, keuze van één uit:

Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm 5
Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur I: (Contrareformatie) 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

1 Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur, keuze van één uit:

Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur II: Bourgondiërs 5

Eén van de twee verplichte excursiewerkcolleges:

Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) 10
Excursiewerkcollege Berlijn (/Florence) 10

Vierde jaar

In het vierde jaar volgen deeltijdstudenten de verplichte derdejaarsvakken. Zij hoeven slechts één BA3-werkcollege (10 ec) te volgen. Afhankelijk van hun interesse en studieplanning valt dit werkcollege in het eerste of het tweede semester.

Daarnaast is er ruimte om alvast te beginnen met het volgen van keuzevakken. Er is een keuzeruimte van 30 ec in de bachelor kunstgeschiedenis. Deeltijdstudenten volgen deze keuzevakken verdeeld over het eerste en tweede semester van het vierde, en het eerste semester van het vijfde studiejaar. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk 5

Werkcollege BA3, keuze van één uit:

Werkcollege BA3 Digital Humanities: Concept, Methode en Virtuele Tentoonstelling 10
Werkcollege BA3: Nederlandse architectuur en stedenbouw 1880-2000 in een internationaal perspectief 10

Tweede semester

The Cultural Field in Practice 5
BA Final Paper Kunstgeschiedenis 10

Studenten die in het eerste semester nog geen BA3 werkgroep volgden kiezen in het tweede semester voor:

BA3 Seminar: Sensing Style: from Subcultures to Digital Bubbles 10

Vijfde jaar

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig gebruikt worden voor de verdere invulling van de vrije keuzeruimte (30 ec).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) invulling van je keuzeruimte.

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC. Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling. Bij Kunstgeschiedenis valt de vrije keuzeruimte in het derde jaar.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office.

Buitenlandsstudieverblijf in de BA Kunstgeschiedenis
Er zijn mogelijkheden om het buitenlandsstudieverblijf in te passen in je studieprogramma, zonder dat dit tot studievertraging leidt. Bespreek de mogelijkheden met de studiecoördinator.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Studenten kunnen ervoor kiezen hun keuzeruimte in te vullen met de onderstaande keuzevakken uit de studie Kunstgeschiedenis. De keuzevakken Licht op Italië en Sources of Knowledge worden in 2019-2020 niet langer aangeboden. Studenten die van plan waren deze vakken te volgen, kunnen contact opnemen met de studiecoördinator voor een alternatieve invulling van de keuzeruimte.

Als je stage loopt als onderdeel van de vrije keuzeruimte, moeten de overige vakken in je vrije ruimte inhoudelijke samenhang hebben met het onderwerp van de stage.

Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie. Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket. Studenten die hun vrije keuzeruimte invullen met een minor (30 ec) van de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven hun keuzepakket niet te laten goedkeuren door de examencommissie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Stage Kunstgeschiedenis 10/15
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Seminar BA2 Visual Arts: Dutch Sculpture in an International Perspective 10
Museums in Berlin (Excursion seminar) 5/10

Meer info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Overgangsregelingen 2019-2020 Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van prent- & tekenkunst;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult. Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA Final paper (BA Eindwerkstuk) met succes hebben afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

Overgangsregelingen 2019-2020

Er treden een aantal wijzigingen op in het curriculum Kunstgeschiedenis in 2019-2020. De overgangsregelingen, voor studenten die bepaalde vakken niet haalden, worden hier toegelicht:

Wijzigingen in het eerste jaar deeltijd

 • History of Design and Domestic Culture wordt History of European Arts and Design
  De naam van het vak (dat in 2017-2018 onderdeel uitmaakte van het deeltijdcurriculum kunstgeschiedenis) verandert, maar de inhoud blijft gelijk. Studenten die History of Design and Domestic Culture reeds behaalden, kunnen het nieuwe vak niet nogmaals laten meetellen in hun curriculum.

 • Visuele Analyse I is verplaatst van het tweede naar het eerste semester. Studenten die het vak niet behaalden, dienen het in het eerste semester opnieuw te volgen.

Wijzigingen in het tweede jaar deeltijd

 • Big Media wordt History of European Decorative Arts and Design.
  Het vak Big Media maakt niet langer onderdeel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding kunstgeschiedenis. Studenten die dit vak nog niet behaalden, volgen het vak History of European Decorative Arts and Design in het tweede semester.

Wijzigingen in het derde jaar deeltijd

 • Het Werkcollege BA2: Contrareformatie en Kunst verandert van naam in 2019-2020 en wordt in plaats van in het tweede semester, in het eerste semester aangeboden BA2 werkcollege Kunst en Cultuur I (Contrareformatie). Studenten die het vak in 2018-2019 niet behaalden of niet gevolgd hebben, kunnen het in het eerste semester van 2019-2020 (opnieuw) volgen.

 • De vereiste dat het BA2 werkcollege uit het eerste semester qua periode en specialisatie moet verschillen van het BA2 werkcollege in het tweede semester, komt te vervallen.

Wijzigingen in het vierde jaar deeltijd

 • Het vak Seminar BA Eindwerkstuk wordt niet langer aangeboden. Daarvoor in de plaats komt het nieuwe vak The Cultural Field in Practice. Studenten die het Seminar BA Eindwerkstuk in 2018-2019 niet behaalden, dienen het nieuwe vak The Cultural Field in Practice te volgen.

 • Studenten die het vak Seminar BA Eindwerkstuk niet behaalden, maar wel verwachten hun BA Eindwerkstuk in te leveren in de zomer van 2019 of uiterlijk in het eerste semester van 2019-2020, komen in aanmerking voor een vervangende opdracht ter compensatie van het Seminar BA Eindwerkstuk. Zij dienen hierover contact op te nemen met de studiecoördinator.

 • Het vak BA Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis vervalt en wordt vervangen door het nieuwe vak BA Final Paper Kunstgeschiedenis.

In het nieuwe vak schrijven studenten aan een individueel final paper, terwijl zij in werkgroepvorm begeleid worden. De deadlines voor het inleveren van het final paper zijn bindend. Dat betekent dat studenten die hun final paper niet tijdig inleveren, met een nieuw onderwerp bij een nieuwe begeleider moeten beginnen.

 • Studenten die in 2018-2019 of eerder zijn begonnen met het schrijven van hun eindwerkstuk maar de deadlines van 28 juni 2019 of 15 augustus 2019 niet halen, komen in aanmerking om deel te nemen aan een verplichte scriptiewerkgroep in het eerste semester. De deadlines voor het inleveren van de eerste finale versie en een eventuele herkansing zijn bindend. Is het eindwerkstuk niet voldoende, dan moeten deze studenten in het tweede semester opnieuw beginnen met een nieuw onderwerp.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Arbeidsmarktvoorbereiding