Studiegids

nl en

Moderne en hedendaagse kunst en fotografie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te geraken worden aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied behandeld. Termen zoals romantisch, avant-garde, expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, formalisme en modernisme lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden heen. Actuele onderwerpen zoals postmodernisme, digitale fotografie, videokunst en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van dit blok. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de discussie over wanneer de ‘oude beeldende kunst’ in de ‘moderne beeldende kunst’ overgaat speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indelingen in stromingen, zoals in de overzichtswerken van de kunstgeschiedenis, worden zeker niet uit het oog verloren, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven bekendheid met belangrijke kunstobjecten uit het recente verleden en verkrijgen inzicht in de belangrijke vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst.

  • Studenten leren objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd te herkennen en te dateren; studenten leren deze te kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en historische en culturele contexten waarin de objecten functioneren.

  • Studenten leren hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie na 1800 (industriële productie van verfstoffen, fotografische technieken, video, etc.) de verschijningsvorm van artefacten kunnen bepalen.

  • Studenten ontwikkelen een kritische instelling ten aanzien van kunsthistorische literatuur.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (4 uur p.w. 7-8 weken)
30 uur: Feitenkennis opdoen aan de hand van hand-outs en PowerPoint presentaties
26 uur: Samenvattingen/schema’s maken ter voorbereiding tentamen
06 uur: Toetsing (2 × 2 uur + evt. 2 uur hertentamen)
50 uur: Literatuurstudie (200 pp à 4-5 pp per uur)

—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (40%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

  • Deeltoets 2 (60%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, hand-outs, lijst tentamenstof, korte teksten voor tentamen en PowerPoint-Presentaties van de colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

  • Enkele teksten die op Blackboard geplaatst zullen worden.

Studenten wordt verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen.

Aanmelden

Via uSis. (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.