Studiegids

nl en

BA Final Paper Kunstgeschiedenis

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Succesvolle afronding van:

 • De propedeuse Kunstgeschiedenis

 • Twee BA2-werkcolleges

 • Perspectief op kunsthistorisch onderzoek en de beroepspraktijk

Beschrijving

Het final paper voor kunstgeschiedenis wordt geschreven binnen kleine thematische werkgroepen. Binnen deze werkgroepen doen studenten hun eigen onderzoek. Er zijn drie werkgroepen, elk rondom een overkoepelend thema. Studenten kiezen een onderzoeksonderwerp dat past bij een van deze thema’s. Het startpunt voor ieders onderzoek is een object. Door middel van de onderzoeksvraag relateert de student dit object aan het thema. Het final paper wordt uiteindelijk geschreven in de vorm van een artikel voor een fictieve wetenschappelijke bundel.
De thematische groepen komen regelmatig bij elkaar. Door peer review en individuele terugkoppeling van de begeleider, helpen studenten elkaar om hun onderzoeksvraag aan te scherpen. Verder leren zij volgens vooraf vastgestelde deadlines hun artikel te schrijven.

Tijdlijn
In het vak Perspectief op kunsthistorisch onderzoek presenteert iedere begeleider zijn/haar thema. Studenten hebben vervolgens 5 werkdagen om hun voorkeur voor een thema kenbaar te maken en een object te kiezen dat ze willen onderzoeken. Op basis van het thema van hun voorkeur en onderzoeksobject worden studenten in een van de thematische groepen ingedeeld. Om te zorgen voor een evenredige verdeling over de werkgroepen is het mogelijk dat studenten in een andere themagroep worden ingedeeld.
Voor de kerst
De indeling van de werkgroepen wordt voor de kerst bekend gemaakt.

Half januari
Studenten leveren een eerste aanzet voor een onderzoeksvraag in bij hun toegewezen begeleider.

Zo gauw het tweede semester start, zullen de werkgroepbijeenkomsten tweewekelijks plaatsvinden. Daarnaast kunnen studenten hun lokaal elke week gebruiken om samen aan hun onderzoek te werken.
Eerste bijeenkomst: bespreken van de onderzoeksonderwerpen

Tweede bijeenkomst: literatuur zoeken en een Status Quaestionis schrijven

Derde bijeenkomst: de onderzoeksvraag en het schrijven van een abstract

Vierde bijeenkomst: schrijven: structuur en stijl van een wetenschappelijk artikel

Vijfde bijeenkomst: correct refereren: de Chicago Manual of Style

Zesde bijeenkomst (1 mei): presenteren van de eerste volledige versie
De eerste volledige versie wordt besproken met de begeleider tijdens een individuele afspraak, waarna de student de tijd heeft om aanpassingen te doen in de definitieve versie.

Leerdoelen

 • Studenten leren onder academische supervisie om zelfstandig een kunsthistorisch onderzoek uit te voeren op de schaal van een academisch artikel.

 • Studenten leren de relevante theoretische en methodische kaders zelfstandig toe te passen.

 • Studenten leren een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren die te beantwoorden is binnen het bestek van een academisch artikel.

 • Studenten leren geschikte primaire bronnen en secundaire literatuur te verzamelen waarmee de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

 • Studenten leren op basis van het eigen onderzoek een conclusie te formuleren.

 • Studenten leren het proces en de uitkomsten van hun eigen onderzoek te verwoorden in een academisch artikel met een omvang van 6000 woorden (+/_ 5%).

Rooster

Onderwijsvorm

 • Seminar, individuele begeleiding

 • Thesis BA

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Werkgroepbijeenkomsten: 6x2 uur = 12 uur

 • Individuele afspraken en correspondentie met begeleider: 1 uur

 • Onderzoek, schrijven en herzien van het final paper: 267 uur

Toetsing

Final paper (100%)
De eindversie van het werkstuk dient te worden ingediend via Turnitin op Blackboard. Studenten maken afspraken met hun begeleiders over het al dan niet aanleveren van hun werk op papier.

Tijdens de werkgroepbijeenkomst zullen er ‘knock out criteria’ (minimum eisen waaraan ieder final paper moet voldoen) worden besproken.

Herkansing

Studenten die hun definitieve versie inleveren op de vastgestelde tentamendatum, kunnen hun final paper herkansen op de herkansingsdatum. Studenten die hun final paper niet inleveren op de tentamendatum, doen dit op de herkansingsdatum.
Als de paper op de herkansingsdatum niet voldoende is, dienen studenten in het nieuwe studiejaar opnieuw te starten met het schrijven van hun final paper. Zij kiezen dan opnieuw voor thematische werkgroep met een nieuw onderwerp.

Inzage en nabespreking

Studenten hebben recht op één feedbacksessie met hun begeleider na het inleveren van de eerste volledige versie, waarin het ingeleverde besproken wordt. Studenten die op de tentamendatum geen eerste volledige versie inleveren hebben geen recht op deze feedback. Er is geen aanvullende begeleiding tussen de tentamen- en herkansingsdatum.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie over de thematische werkgroepen

 • informatie over het schrijfproces en deadlines

Literatuur

De te lezen literatuur hangt af van het gekozen thema en object en zal in samenspraak met de begeleider worden vastgesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website. Studenten dienen zich van tevoren voor een bepaald thema aan te melden, middels het registratieformulier dat beschikbaar gemaakt zal worden direct na het inleidende college in het vak Onderzoeksperspectieven.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Studiecoördinator Kunstgeschiedenis: Mw. Renée Joosse MA

Opmerkingen

Onder bepaalde voorwaarden mogen studenten hun final paper in het eerste semester schrijven, in plaats van in het tweede semester van hun laatste jaar. Neem contact op met de studiecoördinator voor meer informatie.

Het BA Final Paper Kunstgeschiedenis vervangt het oude vak BA Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis.