Studiegids

nl en

Esthetica

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Gewenste kennis bij aanvang: de student heeft op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie. De student is in staat tot het analyseren van bronnen en literatuur die kunnen worden gebruikt bij zelfstandig kunsthistorisch onderzoek, heeft ervaring met schriftelijke en visuele presentatietechnieken en beheerst de beginselen van wetenschappelijk referentiebeheer.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding op het hedendaagse denken over kunst. Het hedendaagse denken over kunst ligt ten grondslag aan de diverse benaderingen en methoden in de academische discipline kunstgeschiedenis. Het terrein van de esthetica is in onze eeuw steeds meer gaan samenvallen met dat van de filosofie van de kunst. Maar van oudsher heeft de esthetica zich veel meer met de schoonheid bezig gehouden en daaraan zijn veel van de criteria ontleend die bij de reflectie op de kunst worden ingezet. Mimesis, expressie, symbool en vorm zijn enkele van de elementen die bij het begrijpen van de processen van creatie en receptie en bij het begrijpen van het kunstwerk zelf essentieel zijn; verschillende filosofische stromingen gaan echter op geheel eigen wijze met die termen om. Sinds de filosoof Kant worden de terreinen van kunst en schoonheid aangewezen als vrijplaatsen die niet onderworpen zijn aan de instrumentele rede; hier is een structuur van zin/rationaliteit/doelmatigheid waarneembaar die haar fundament in zichzelf heeft.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven bekendheid met belangrijke begrippen uit de esthetische discussie van de 20ste en 21ste eeuw en leren op deze manier theoretisch meer greep te krijgen op de activiteiten van de kunsthistoricus.

  • Studenten verwerven kennis van de concepten in en theorievorming over de esthetica van kunstobjecten.

  • Studenten leren teksten over de esthetische discussies met betrekking tot kunst analytisch te lezen en leren daar een beredeneerd oordeel over te formuleren.

  • Studenten leren concepten uit de esthetica te betrekken op de visuele analyse van kunstwerken.

  • Studenten leren de theorieën/denkbeelden van belangrijke denkers uit de geschiedenis van de esthetica te benoemen en te analyseren.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

24 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 12 weken)
24 uur: Voorbereiding colleges
70 uur: Literatuurstudie (280 pp à 4 pp/uur)
02 uur: Deeltoets 1 (halverwege de cursus)
20 uur: Deeltoets 2: schrijven paper
—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (40%): schriftelijk tentamen halverwege de cursus, omvattende open vragen over de behandelde stof (handboek én collegestof) en een open vraag over een korte tekst die ter plekke wordt verstrekt.

  • Deeltoets 2 (60%): take home tentamen (paper van maximaal 2000 woorden).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn. Zowel voor deeltoets 1 als deeltoets 2 is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt..

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, aankondigingen en toetsresultaten.

Literatuur

  • A. van den Braembussche, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie. Bussum: Coutinho, 2007. Vierde herziene of latere druk. [ISBN 978 90 469 0009 3] Géén eerdere druk!

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr Prof.dr.ing. R. (Rob) Zwijnenberg

Opmerkingen

Het vak Esthetica is een toegangseis voor het derdejaarsvak Perspectief op kunsthistorisch onderzoek en de beroepspraktijk.