Studiegids

nl en

Design en wooncultuur: Interieurs in Nederland

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het accent ligt in dit werkcollege op Nederlandse raadhuis-interieurs. Raadhuizen staan al eeuwenlang op prominente plaatsen binnen de Nederlandse gemeenten. Het interieur van deze openbare gebouwen weerspiegelt vaak de architectonische ambitie van de gevels en de stedenbouwkundige ligging. Hoe heeft het interieur van de raadhuizen zich in de loop der tijd ontwikkeld en hoe verhouden deze interieurs zich ten opzichte van ‘gewone’ burgerinterieurs? Bestaan er regionale verschillen? Hoe en in welke mate zijn schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en architectuur verweven en geïntegreerd in de interieurs van deze locale centra van macht? Ieder jaar verliezen verschillende raadhuizen hun functie als gevolg van gemeentelijke fusies. Wat gebeurt er vervolgens met de interieurs van deze panden bij herbestemming? Tijdens dit werkcollege zullen deze vragen centraal staan, evenals de nog bestaande en herbestemde raadhuizen.

Leerdoelen

  • Zelfstandig kunnen werken aan een gericht onderzoek naar de geschiedenis van design.

  • Bronnen en literatuur met betrekking tot het onderwerp van referaat en werkstuk kunnen selecteren en kritisch kunnen analyseren

  • Een referaat van circa 20 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door effectieve presentatiemiddelen en op een wetenschappelijk niveau.

  • Adequaat kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

  • Een gestructureerd wetenschappelijk betoog van circa 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, kunnen schrijven over de gekozen casus, met goed voorbereide conclusies.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 19.00 – 21.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (80%)

  • Referaat, mondelinge presentatie (10%)

  • Tussentijdse opdrachten (10%)

Blackboard

Blackboard wordt niet gebruikt.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Eloy Koldeweij

Opmerkingen

Deze werkgroep is tevens geschikt voor studenten die de specialisatie Musea en Erfgoed volgen.