Prospectus

nl en

Dutch Language and Culture

De bachelor Nederlandse taal en cultuur omvat een driejarige opleiding. Er is aandacht voor de (geschiedenis van de) Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde en de taalbeheersing.
Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken, even als het eerste semester van het tweede jaar.
In het vierde semester kan je al gaan voorsorteren voor je specialisatie (taalkunde, letterkunde, taalbeheersing) via een accentwerkgroep naar keuze.
In het derde jaar is er ruimte (30 ec) voor het volgen van een minor of een keuzepakket (waarbinnen je een stage kan doen) en kies je definitief voor een van de drie specialisaties.

First year

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.

De propedeuse bestaat uit vakken die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele neerlandistiek. De drie richtingen Letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing komen in beide semesters aan bod in de vorm van hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten en casussen worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6.0 of hoger) heeft afgerond.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 12 uur voor de verplichte introductiedagen, 1 uur ten behoeve van het Studieplan, 2 uur ten behoeve van tutoraat en 1 uur kennismakingsgesprek/voorlichting.

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Taalverleden van het Nederlands 5
Taal in gebruik 5
Vorm en betekenis 1 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen 5
Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Hoe werkt literatuur? – Basisapparaat 5

Gekoppeld aan Hoe werkt literatuur en Basisapparaat zijn de academische vaardigheden

TWEEDE SEMESTER

Taalverwantschap en taalverandering 5
Rapporteren over onderzoek 5
Argumentatieve en retorische analyse 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting 5
Analyse en interpretatie van proza en poëzie 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de Romantiek 5

Second year

Naast de verplichte onderdelen zijn er twee keuzemogelijkheden:

  • in het eerste semester kies je tussen Onderzoeksvragen Middeleeuwen en Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting

  • in het tweede semester kies je één accentwerkgroep naar interesse of beoogde specialisatie

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken

Presenteren en presentatieonderzoek 5
Stilistiek 5
Taalvariatie synchroon en diachroon 5
Form and meaning 2 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de 20e eeuw en 21e eeuw 5

Kies één van deze twee vakken

Research questions Middle Ages 5
Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting 5

TWEEDE SEMESTER

Verplichte vakken

Boek- en Tekstcultuur 5
Klassieke en moderne retorica 5
Approaches to Literature 5
Norm en taal 5
Philosophy of Science 5

Eén accentgroep naar keuze:

Accentwerkgroepen Oudere Nederlandse Letterkunde

De wereld van Walewein. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen 5
Literature from Leiden and Identities 5

Accentwerkgroepen Moderne Nederlandse Letterkunde

Recente romans: Arnon Grunberg 5
Dutch Literature in International Perspective: Speculative Literature and Post-Apocalyps 5
Creative Writing: Four crucial Choices 5

Accentwerkgroepen Nederlandse taalkunde

Linguistics of South Africa 5
Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5

Accentwerkgroepen Taalbeheersing van het Nederlands

Creative Writing: Four crucial Choices 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Third Year

In het derde jaar volg je 30 ec aan vakken bij Nederlands en daarnaast 30 ec aan keuzevakken in de vorm van een minor of een individueel samengesteld keuzepakket.

Voorts kies je definitief je specialisatie. In het kader van je specialisatie moet je

(1) het accenttentamen van de gekozen specialisatie doen (*)
(2) twee accentwerkgroepen op het gebied van je specialisatie hebben gedaan (**)
(3) het methodevak van je specialisatie hebben gedaan
(4) je BA-eindwerkstuk schrijven op het gebied van je specialisatie, in combinatie met het seminar BA-eindwerkstuk van je specialisatie.

(*) Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden: ofwel twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het accenttentamen in het tweede semester, ofwel één accentwerkgroep in elk semester en het accenttentamen in het eerste semester.

(**) Samen met de accentwerkgroep die je in het tweede semester van je tweede jaar hebt gevolgd, heb je dan in totaal drie accentwerkgroepen gedaan. Minimaal twee daarvan moeten liggen op het gebied van je specialisatie.

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Kies de methodemodule die hoort bij je specialisatie:

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde 5
Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek 5

Kies een van de accentwerkgroepen + het accenttentamen van je specialisatie OF twee accentwerkgroepen

Accentwerkgroepen Specialisatie Moderne letterkunde

Rubbing cultures. Black and white in Dutch Literature 5
Holocaust Icons in Arts, Film and Literature 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Taalbeheersing

Words as Weapons: Rhetorical Effects of Choices in Formulation 5
Critical thinking, critical writing 5

Accentwerkgroep Specialisatie Oudere letterkunde

Geschreven gevoelens. Emoties in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Taalkunde

Sociolinguïstiek: straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Accentgroep Moderne Taalkunde: Tweetaal 5

Kies het Accenttentamen van je specialisatie.

Accenttentamen Moderne Letterkunde 5
Accenttentamen Oudere Letterkunde 5
Accenttentamen Nederlandse Taalkunde 5
Accenttentamen Taalbeheersing 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Kies je laatse accentwerkgroep OF doe het accenttentamen van je specialisatie

Accentwerkgroepen Specialisatie Oudere letterkunde

De wereld van Walewein. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen 5
Literature from Leiden and Identities 5

Accentwerkgroepen Specialisatie Moderne letterkunde

Dutch Literature in International Perspective: Speculative Literature and Post-Apocalyps 5
Recente romans: Arnon Grunberg 5
Creative Writing: Four crucial Choices 5

Accentwerkgroep Specialisatie Taalkunde

Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
Linguistics of South Africa 5

Accentwerkgroep Specialisatie Taalbeheersing

Creative Writing: Four crucial Choices 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Kies het Accenttentamen van je specialisatie (indien niet afgelegd in het eerste semester)

Accenttentamen Moderne Letterkunde 5
Accenttentamen Oudere Letterkunde 5
Accenttentamen Taalbeheersing 5
Accenttentamen Nederlandse Taalkunde 5
BA thesis (Dutch) 10
Seminar BA-eindwerkstuk 0

Bijzondere colleges

Course EC Semester 1 Semester 2
Guest writer: Alfred Schaffer 5

Internship

Wie tijdens de studie - bachelor of master - een keer een stage loopt, krijgt niet alleen een kijkje in de keuken van het bedrijf/de instelling waar hij/zij de stage loopt, maar bereidt zich daardoor ook voor op de arbeidsmarkt. Het doen van een stage wordt daarom ook van harte aanbevolen in het licht van je voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Tijdens je hele studieloopbaan kan je op verschillende manieren voorbereiden op je arbeidzame leven. Kijk voor de mogeljkheden op de website van Loopbaanservice.

Elk semester bieden de medewerkers van de Loopbaanservice diverse cursussen en workshops aan die je helpen om je na je studie zo beslagen mogelijk ten ijs te laten komen. Van het schrijven van een goed cv en het doen van een peroonlijke loopbaantest tot voorlichtingen over stages en/of een buitenlandverblijf. Ook dat laatste behoort zeker tot de mogelijkheden. Waarom zou een student Nederlands (bijvoorbeeld in de vrije keuzeruimte) geen vakken kunnen volgen aan een universiteit van Berlijn, Leuven, Münster of Wenen? Praat er eens over met je studieadviseur!!

De opleding raadt je aan om je vanaf je eerste jaar al te oriëntenteren op wat er allemaal mogelijk is met een bachelor en/of master Nederlands. Dat is meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Nederlandse taal en cultuur beschikken over:

  • algemene kennis van en inzicht in de neerlandistiek, dat wil zeggen in de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Nederlandse taal, de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Nederlandse letterkunde en de grote lijnen van de Nederlandse taalbeheersing;

  • algemene kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de neerlandistiek alsmede enige kennis van en inzicht in de grondslagen van de neerlandistiek;

  • algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken e.d. van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing;

  • enig inzicht in de maatschappelijk-culturele betekenis van de neerlandistiek en de speciale positie ervan en

  • algemene academische vaardigheden op het gebied van schriftelijke en mondelinge presentatie en ICT.

Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis.
Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

De opleiding Nederlandse taal en cultuur kent drie secties, te weten: Letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing van het Nederlands.

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat voor het grootste deel uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle drie hierboven genoemde secties. Ook wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die voor de rest van de studie van belang zijn. Daarnaast wordt in het eerste jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen het vak Inleiding Literatuurwetenschap gevolgd. Er is in het eerste jaar geen keuzemogelijkheid voor de student. Alle onderdelen zijn verplicht en moeten met een voldoende worden afgesloten om het propedeusediploma te kunnen behalen. Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tweede jaar en derde jaar
Het eerste semester van het tweede jaar is gevuld met zes verplichte hoofdvakonderdelen. Het tweede semester kent vier verplichte hoofdvakonderdelen alsmede het kerncurricukumvak Wetenschapsfilosofie. Ook kiest de student één accentwerkgroep uit het aanbod van de verschillende secties. Zijn keuze moet hij vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan.

In het derde jaar kiest de student één van de twee methodenmodules die door de secties Letterkunde en Taalbeheersing/Taalkunde worden aangeboden. Daarnaast volgen hij/zij twee accentwerkgroepen en legt hij/zij een literatuurtentamen af binnen de gekozen specialisatie . Dit mondelinge accenttentamen wordt afgelegd bij de sectie waarbij de student het bacheloreindwerkstuk wil schrijven.

Voor de accentwerkgroepen kan er – net als in het tweede semester van het tweede jaar – gekozen worden uit werkgroepen Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Taalbeheersing.

Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden: ofwel twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het literatuurtentamen in het tweede semester, ofwel één accentwerkgroep in elk semester en het literatuurtentamen in het tweede semester.

Uiteindelijk dienen ten minste twee van de drie gekozen accentgroepen die de student in zijn tweede en derde jaar doet binnen zijn specialisatie te vallen. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombinerd met het verplichte scriptieseminar.

Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een keuzeruimte van 30 ec.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de e-Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studieadviseur voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Herkansingen tentamens
Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden.
Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) van schriftelijke (deel)tentamens moeten altijd herkanst worden. Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling:

een student mag tijdens zijn hele bachelorperiode bij schriftelijke (deel)tentamens drie keer een voldoende herkansen. De herkansing van het desbetreffende vak / de desbetreffende voldoende moet plaatsvinden in hetzelfde studiejaar waarin de te herkansen voldoende is behaald.
De herkansing van een voldoende moet tijdig worden aangevraagd bij de examencommissie.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat wordt geschreven in samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptiebegeleidingsplan.
Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven en het dient als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde scriptiebegeleider en de student. Tevens wordt er per sectie een (verplicht) BA-scriptieseminar aangeboden. Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma met een voldoende zijn afgesloten en de scriptie als voldoende is beoordeeld. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Specialisaties
Studenten specialiseren zich in hun derde jaar in een van de vier specialisaties die de opleiding kent: Taalbeheersing, Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde of Taalkunde. De specialisatie bestaat uit het volgen van ten minste twee accentwerkgroepen, het afleggen van het accenttentamen en het schrijven van het BA-eindwerkstuk binnen de gekozen specialisatie. Het hebben gevolgd van de methodemodule op het gebied van de specialisatie behoort eveneens tot de vereisten.

Aansluitende Masterprogramma’s

Het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek en tot de track Literature and Society. Europe and Beyond van de master Literary Studies. Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld de research master Literary Studies of Linguistics. Wie een researchmaster wil gaan doen, dient via het On line application system een toelatingsverzoek te doen

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur bezitten en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Nederlands verwerven. Als studenten in de keuzeruimte de educatieve minor (30 ec) hebt afgerond en en vervolgens het masterdiploma neerlandistiek hebben behaald, kunnen ze met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.