Prospectus

nl en

Vorm en betekenis 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom is de zin Anne heeft gegeten een appel geen goed Nederlands, hoewel we best kunnen begrijpen wat die zin zou moeten betekenen en hoewel de gebruikte woordvolgorde normaal is in het Engels? Elke taal heeft een verzameling bouwprincipes, een grammatica, die bepaalt hoe de bouwstenen van die taal, de woorden, gecombineerd kunnen worden tot welgevormde zinnen. De grammatica van een taal maakt het enerzijds mogelijk een oneindig aantal zinnen te maken met een oneindig aantal betekenissen en sluit anderzijds logisch denkbare zinnen zoals de bovenstaande uit. Deze cursus geeft inzicht in de belangrijkste zinsbouwprincipes van het Nederlands en zijn dialecten, tegen de achtergrond van de zinsbouwprincipes die alle talen met elkaar gemeen hebben. Daarnaast geeft de cursus inzicht in de belangrijkste traditionele en moderne methoden van wetenschappelijke zinsanalyse en de wijze waarop die worden toegepast.

Leerdoelen

  • Kennis van termen en begrippen van de traditionele grammatica (taalkundige en redekundige ontleding) en de vaardigheid deze toe te passen.

  • Kennis van en inzicht in hedendaagse benaderingen van zinsanalyse en de vaardigheid deze toe te passen.

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste grammaticale eigenschappen van het Nederlands.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

De totale studielast voor 5 ects is 140 uur:

  • 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur college

  • 30 uur tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur

  • 13× 3 uur= 39 uur tijd voor het maken van opdrachten, ter voorbereiding op het college

  • studeren voor tentamen (2x) = 28 uur

  • tentamens: 2 × 2 uur = 4 uur

Toetsing

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens; in de eerste tentamenperiode afsluiting van de stof van de eerste 7 weken, aan het eind van het semester de stof van de laatste 7 weken.

Herkansing:

Als het gewogen eindcijfer lager is dan een 5,5 is herkansing mogelijk. Er is één herkansingstentamen, waarin beide deeltentamens zijn verwerkt. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd en beide tentamens opnieuw afgelegd.

Weging

Beide cijfers tellen even zwaar (50%-50%).

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Studenten worden via Blackboard op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Syllabus op Blackboard

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen prof. dr. L.C.J. Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.