Prospectus

nl en

Stilistiek

Course
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is stijl meer dan de versiering (ornatus) van een gedachte? Welke stijlmiddelen zitten er in de gereedschapskist van schrijvers als Hooft, Vondel, Cats, Elsschot, Voskuil en Achterberg? Hoe kunnen we het werk van Van der Heijden en Voskuil stilistisch typeren?

Dit college biedt een kennismaking met enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen: stijl door en voor taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers verklaard. Studenten leren stijlverschillen en hun effecten te analyseren in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw) en media (boeken, tijdschriften, kranten, rapporten, speeches, brieven). Ook oefenen de studenten hun eigen, productieve stilistische vaardigheden. Voor een deel van de werkcolleges zullen de deelnemers namelijk stijladviezen toepassen en pastiches maken.

Leerdoelen

Studenten vergroten

 • hun kennis van en inzicht in enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen op het gebied van taalkunde, historische en moderne letterkunde en taalbeheersing.

 • hun vaardigheden in het analyseren van stijlverschillen en hun effecten in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de zeventiende tot de eenentwintigste eeuw).

 • hun productieve vaardigheid in het toepassen van stijladviezen en het schrijven van een column.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 13 × 3 uur = 39 uur

 • Tentamen + tentamenvoorbeiding: 35 uur

 • Opdrachten : 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Het tentamen bepaalt voor 60% het eindcijfer.

 • De vier opdrachten tellen elk voor 10% mee voor het eindcijfer.

 • Het niet inleveren van een verplichte opdracht betekent een 1 voor dat onderdeel.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Het tentamen moet worden herkanst als de student minder dan een 5,5 heeft gehaald.

 • De vier opdrachten kunnen niet worden herkanst.

 • Een eindcijfer na herkansing lager dan een 5,5 betekent dat het gehele vak (inclusief opdrachten) overgedaan moet worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijke teksten. 2e herz. dr. Den Haag:: Wolters-Noordhoff, 2009.

 • Diverse artikelen en materialen worden op Blackboard geplaatst

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat eventuele toelating verloopt via de studiecoördinator.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Dr. M. van Leeuwen tel. 071 527 2073

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De docenten zullen vanuit hun eigen discipline onderwerpen en benaderingen van de stilistiek behandelen en illustreren in de hoorcolleges. In de parallel lopende werkcolleges wordt de theorie geconcretiseerd en worden analyse- en schrijfopgaven besproken.