Prospectus

nl en

Tekstontwerp en persuasieonderzoek

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijving

Wat hebben Philips, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Aidsfonds gemeen? Alle drie willen ze invloed uitoefenen op ons gedrag. Philips om ons hún dvd-recorder te laten kopen (Sense and simplicity), het ministerie om ons te laten autorijden zonder alcohol te hebben gedronken (Daar kun je mee thuis komen) en het Aidsfonds om ons te bewegen geld te doneren voor aidsbestrijding (Stop Aids now!). En alle drie de organisaties gebruiken (o.a.) teksten als overtuigingsmiddel.
In de werkgroep Tekstontwerp en persuasieonderzoek staat centraal de effectiviteit van teksten die bedoeld zijn om het gedrag van een doelgroep te beïnvloeden. Wat maakt een folder, verkoop- of bedelbrief, advertentie, rapport of website succesvol? Hoe beïnvloeden inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het gedrag van mensen? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van (empirisch) onderzoek uit verschillende disciplines, zoals sociale psychologie, marketing, taalbeheersing en communicatiewetenschap. Dit vak is een inleiding in het ontwerpen van overtuigende teksten. Het laat zien hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tekstschrijvers in de beroepspraktijk enorm tot steun kunnen zijn.

Leerdoelen

Na afronding van het college hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • de theorie van het ontwerpen van persuasieve teksten;

 • het empirische onderzoek naar overtuigingsprocessen;
  en daarmee samenhangende vaardigheden op gebied van:

 • het analyseren van persuasieve teksten (bureauanalyse);

 • het opzetten en uitvoeren van lezersonderzoek (plus-en-minmethode);

 • het uitbrengen van een gedegen advies (schriftelijk en mondeling).

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 10 × 3 uur = 30 uur

 • Referaat: 16 uur

 • Presentatie: 10 uur

 • Onderzoek en nota: 58 uur

Toetsing

Toetsing

 • Adviesnota (60%)

 • Referaat (15%)

 • Mondelinge presentatie van het onderzoek (15%)

 • Opdrachten en actieve participatie (10%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Alleen de adviesnota kan worden herkanst.

 • Als de adviesnota onvoldoende is (d.w.z. lager dan een 5,5) moet die herkanst worden.

 • Wie daarna als eindcijfer een 5,4 of lager heeft, moet het gehele vak opnieuw doen.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt uitgebreid gebruikgemaakt van Blackboard. Onder meer voor mededelingen, het rooster, de meest actuele opdrachten en reacties van de docent op ingeleverd werk. Daarnaast staan enkele artikelen die bestudeerd moeten worden voor de bijeenkomsten op Blackboard.

Literatuur

 • H. Hoeken [e.a.]: Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. Bussum: Coutinho, 2012, tweede herziene druk! [Aanschaffen.]

 • B. Pol, C. Swankhuisen en P. van Vendeloo: Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, 2e herziene dr. 2013 [aanschaffen facultatief.]

 • B. Vroom: De tekst getest. Handleiding voor het pretesten van schriftelijk materiaal. Assen: Van Gorcum, 1994.

En overige artikelen die op het college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Eerst wordt de theoretische, wetenschappelijke basis gelegd door het samen bestuderen van de eerste twee genoemde boeken. De studenten zullen elk een referaat houden over een deel van de literatuur; tussentijds toetsen zij hun inzicht door kleine opdrachten te maken. Vervolgens passen de studenten in duo’s de theorie in de praktijk toe op zelfgekozen persuasieve teksten. Zij maken o.a. een persuasieanalyse en doen een lezersonderzoek. Op basis van deze gegevens schrijven zij een herontwerpadviesrapport, dat ze daarna ook mondeling presenteren in de vorm van een onderzoekssymposium.