Prospectus

nl en

Literature from Leiden and Identities

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het college is toegankelijk voor bachelorstudenten moderne talen, Klassieke talen, Godsdienstwetenschappen, Kunstgeschiedenis en Geschiedenis.

Beschrijving

In dit jaarlijks vernieuwende accentcollege ‘Gouden teksten’ sluiten we aan bij de grote belangstelling die er in de 21ste eeuw opnieuw is ontstaan voor de oudere Nederlandse literatuur. Het blijkt dat zowel de Gouden Eeuw als de achttiende, de negentiende en de twintigste eeuw literaire teksten hebben voortgebracht die ons nu nog steeds kunnen overtuigen, ontroeren of in verwarring brengen. Vanuit actuele invalshoeken (intertekstualiteit, retorica, genderaspecten, new historicism, career strategies, selffashioning en theatre history) bestuderen we een jaarlijks wisselende reeks kernteksten, waarbij we telkens een ander theoretisch uitgangspunt nemen.
Dit jaar richten we ons op literatuur die in de loop der eeuwen door (tijdelijke) inwoners van Leiden is voortgebracht. We bestuderen een groot aantal Nederlandstalige teksten van de hand van beginnende en gevorderde auteurs - van studenten, academici, predikanten, ambtenaren en dramaturgen tot politiek-religieuze vluchtelingen en migranten. We analyseren deze teksten vanuit het perspectief van de stad als ‘a theater of social action’ (Lewis Mumford) en betrekken daarbij het internationale onderzoeksgebied van urban studies, waarin vraagstukken centraal staan van stedelijke ontwikkeling zoals migratie, sociale cohesie en religieuze identiteiten.
In de individuele presentaties en werkstukken stellen de deelnemers zelf actuele vragen aan het literaire materiaal – poëzie, proza, preken, toneelteksten, stadsliederen, opera – waarbij ze zich richten op een brede academische doelgroep en leren aantrekkelijk te presenteren en schrijven voor de lezers van nu. De deelnemers zullen ook een actieve rol spelen in de organisatie van een symposium over Leidse identiteiten, dat plaats zal vinden op vrijdagmiddag 3 november 2017 in het Leidse stadhuis.

Leerdoelen

Studenten

 • verdiepen hun kennis van de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis in internationale context en hun inzicht in de hedendaagse wetenschappelijke theorievorming.

 • ontwikkelen de vaardigheid om enthousiasmerend te spreken en te schrijven over literatuur. Zo doen studenten ervaring op, waardoor ze met vertrouwen kunnen beginnen of verder werken aan hun BA-eindwerkstuk.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 ec = 140 uur

 • 26 uur college (13 × 2)

 • 30 uur voorbereiding van de colleges (3 u p.w.)

 • 10 uur voorbereiding van het symposium over Leidse identiteiten

 • 4 uur symposium op vrijdagmiddag 3 november 2017, stadhuis Leiden

 • 70 uur onderzoek en schrijven werkstuk

Toetsing

Toetsing

 • Actieve deelname aan het college (30%) – Studenten leveren wekelijks een leesverslag in van drie pagina’s, waarin ze de bestudeerde theorie toepassen op de literaire teksten. Tijdens college discussiëren ze hierover met elkaar en met de docent. Ook werken ze actief mee aan de voorbereing van het symposium.

 • Presentatie (10%)

 • Werkstuk (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

 • Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

 • Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het hele college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie. Studenten kunnen via Blackboard communiceren en leveren daar op een forum hun wekelijkse leesverslagen en eindnota in.

Literatuur

Handboeken die geraadpleegd moeten worden:

 • Olga van Marion, Van Jochem tot Jan. Stedenlof in liederen over Leidens Beleg en Ontzet. Leiden, Primavera Pers, 2016. (3 Octoberlezing 2016)

 • Juliette Roding, A.Agnes Sneller, Boukje Thijs (red.), Beelden van Leiden. Zelfbeeld en representatie van een Hollandse stad in de Vroegmoderne Tijd, 1550-1800. Hilversum, Verloren, 2006.

 • Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Leiden, Primavera Pers, 2011.

 • Onno Blom en Ilja Leonard Pfeijffer, Oude & nieuwe Leidsche. Verhalen van een stad. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2009.

 • Lewis Mumford, ‘“What is a City?” Architectural Record (1937)’. Beschikbaar in pdf.

 • Eddy Verbaan, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum, Verloren, 2011. (Proefschrift Leiden)

 • website vijfeeuwenmigratie
  De volledige literatuurlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. Olga van Marion

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.