Prospectus

nl en

Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit vak maak je kennis met kennis met de verschillende manieren waarop je onderzoek kunt doen naar taal en communicatie. Daarbij staan analytisch-conceptueel en empirisch onderzoek centraal, zowel in de vorm van corpus- als experimenteel onderzoek.

In het eerste blok staan de methoden van corpuslinguïstiek centraal. Je leert vragen op het gebied van taalgebruik te beantwoorden met behulp van corpora en (beschrijvende en inferentiële) statistiek. Om zowel gedegen onderzoek te kunnen doen, wordt elke week literatuur gelezen over een taalkundig thema en over de methoden van corpuslinguïstiek.

In het tweede blok staan de methoden van experimenteel onderzoek centraal. Je leert vragen op het gebied van argumentatie te benaderen met behulp van literatuur en experimenteel enquêteonderzoek, dat je in een onderzoekgroep ontwerpt en uitvoert. Centraal staan het opstellen van enquêtes en de analyse en interpretatie van de resultaten.

Leerdoelen

De student(e) leert:

 • een onderzoeksopzet op te stellen.

 • taalgebruiksdata te verzamelen en te analyseren op basis van gedegen onderzoeksmethoden.

 • werken met digitale corpora en elementaire statistische technieken.

 • enquêtes op te stellen en te de resultaten te analyseren.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Verplichte lezing: ofwel ‘Lectures in Discourse Studies’ ofwel ‘Taalkundepraatjes’: 2 uur

 • Voorbereiding college: 48 uur

 • In groepjes werken aan onderzoek plus presentatie: 36 uur

 • Schrijven nota’s: 30 uur

Toetsing

Toetsing

 • Nota en presentatie in blok 1 (50%) en blok 2 (50%)

 • Het gemiddelde eindcijfer en de beide deelcijfers mogen niet lager dan 5,5 zijn

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Voor beide onderdelen is er een herkansingsmogelijkheid. Is na herkansing een van de deelcijfers nog steeds lager dan een 5,5, dan dient het hele vak opnieuw gevolgd te worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • cursusprogramma

 • literatuurverwijzingen

 • opdrachten

 • discussies/feedback

Literatuur

De literatuur bestaat uit een collectie teksten (artikelen, hoofdstukken) die op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Dhr. A. Reuneker MSc MA

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.